Nadeelcompensatie planschade, schadevergoeding

Als er een omgevingsplan wijzigt of een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) wordt afgegeven, kunt u schade lijden. Soms betekent deze schade waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten. U kunt dan in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Zowel bij gemeentelijke als bij landelijke projecten.

Nadeelcompensatie (voorheen planschade)

De gemeente voert soms werkzaamheden uit aan de weg of aan een andere infrastructuur. Ook stelt de gemeente regels op in het omgevingsplan. Die regels bepalen hoe grond en gebouwen in een bepaald gebied mogen worden gebruikt en ontwikkeld. 

De regels en de uitvoering van de werkzaamheden kunnen rechtmatig zijn, maar toch voor overlast of zelfs financiële schade zorgen. De waarde van een huis kan bijvoorbeeld verminderen. En voor bedrijven en winkels kunnen langdurige werkzaamheden voor minder inkomsten zorgen. U kunt dan nadeelcompensatie aanvragen. Voor de beoordeling van uw schadeclaim zijn diverse regels van toepassing. 

 1. Wettelijke regels opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht en in de Omgevingswet
 2. Gemeentelijke regels
  Deze regels zijn vastgelegd in een verordening. De datum waarop de oorzaak van de schade is ontstaan bepaalt welke verordening van toepassing is.

Schade ontstaan vóór 1 januari 2024

Is de oorzaak van de planschade ontstaan vóór 1 januari 2024? Dan is de oude 'Procedureverordening voor advisering inzake tegemoetkoming in planschade gemeente Maastricht 2008' nog van toepassing. Bekijk de precieze voorwaarden in de procedureverordening. 

Schade ontstaan na 1 januari 2024

Schade ontstaan na 1 januari 2024 wordt beoordeeld op basis van de 'Verordening nadeelcompensatie Maastricht'. 

Claim indienen

Stuur een schadeclaim in per e-mail naar post [at] maastricht.nl en vermeld hierin het volgende:

 • het soort schade;
 • de oorzaak van de schade;
 • waarom u denkt dat u recht heeft op een schadevergoeding;
 • de hoogte van de gevraagde vergoeding, met onderbouwing;
 • alle schriftelijke bewijzen of foto's, die uw claim ondersteunen.

Compensatievoorwaarden

Wilt u weten of u mogelijk in aanmerking komt voor compensatie van de door u geleden schade? Check dan onderstaande voorwaarden: 

 • De schade bedraagt minimaal 500 euro (voor particulieren) of 1000 euro (voor ondernemers).
 • Er is een rechtstreeks verband tussen het handelen van de gemeente en uw schade.
 • De schade behoort niet tot het normale maatschappelijke risico of het normale ondernemersrisico. U moet onevenredige schade hebben door een rechtmatig genomen besluit of handeling van de gemeente. 
 • De schade moet niet voorzienbaar zijn. Als een ondernemer zich vestigt in een gebied waar werkzaamheden plaatsvinden waarvan hij wist of kon weten dat die zouden plaatsvinden, is de schade voorzienbaar. 
 • Voor ondernemers geldt dat de omzetderving meer dan 8 procent moet zijn van de gemiddelde jaaromzet in de 3 jaren voorafgaand aan het jaar waarin de schade is geleden. Extra kosten die u heeft gemaakt, worden alleen vergoed als de kostenstijging minstens 6 procent is van de gemiddelde kosten op jaarbasis. 
 • U moet al het mogelijke hebben gedaan om nadeel te voorkomen of te beperken.
 • Er is geen andere regeling op grond waarvan u een schadevergoeding kunt krijgen.
 • U moet binnen 4 weken na het indienen van de aanvraag de kosten (300 euro) betalen. Als uw verzoek helemaal of gedeeltelijk wordt goedgekeurd, krijgt u dit bedrag terug. Anders niet. 
 • Aan het in behandeling nemen van uw aanvraag zijn kosten verbonden. Binnen 4 weken na het indienen van uw schadeclaim, moet u 300 euro betalen. U krijgt dit bedrag terug als uw schadeclaim helemaal of gedeeltelijk wordt toegewezen. Wordt uw schadeclaim afgewezen dan krijgt u geen geld terug. 

 • U ontvangt binnen maximaal 26 weken een besluit van de gemeente. De termijn kan worden verlengd of aangehouden, bijvoorbeeld wanneer de gemeente meer bewijsstukken opvraagt. 

 • U kunt binnen 6 weken na bekendmaking van ons besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. De onafhankelijke commissie voor bezwaar- en beroepschriften van de gemeente Maastricht stelt u in de gelegenheid om 'gehoord' te worden en brengt daarna advies uit aan het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt daarna een besluit op uw bezwaar. 

  In beroep gaan

  Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar, dan kunt u daartegen in beroep gaan bij de rechtbank. doe dat binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit op uw bezwaar. In beroep gaan is niet gratis. U betaalt griffierechten aan de rechtbank. Kijk voor meer informatie op rechtspraak.nl of neem contact op met de rechtbank.