Burgerparticipatie

Maastricht is niet van de gemeente, haar bestuurders of ambtenaren, maar van de gemeenschap. Dat zijn ruim 122.500 Maastrichtenaren die deze welkome veelzijdige stad vormen. Maar ook bezoekers en mensen die hier komen werken. Daarom willen wij samen met hen, en met Maastrichtse bedrijven en instellingen, vorm en invulling geven aan projecten en initiatieven en aan (de uitvoering van) beleid.      

Samenwerken

We vinden het belangrijk om inwoners, bezoekers en bedrijven te betrekken bij het maken van plannen. En daarom investeren we als gemeente in samenwerking. We noemen deze samenwerking burger- en overheidsparticipatie.

Praat mee tijdens de dialoogavonden!

Om die samenwerking te verbeteren organiseren we op donderdag 15 april en woensdag 21 april digitale dialoogavonden. Tijdens die avonden gaan we aan de slag met prikkelende vragen en stellingen. Vindt u het bijvoorbeeld belangrijk dat wij om uw mening vragen? Wat moeten we als gemeente met verschillende meningen doen? En wat doen we als inwoners een andere mening hebben dan de gemeenteraad? Genoeg vragen dus om samen over na te denken.

Vervolg 

De uitkomsten van de dialoogavonden verwerken wij in concept participatiebeleid en concept participatieverordening. Deze zullen we delen en bespreken in een laatste brede stadsbijeenkomst in mei. Vervolgens neemt het college in juni van dit jaar een besluit over deze stukken. En in het derde kwartaal volgt een besluit van de raad. Zo leggen we afspraken en uitgangspunten vast voor hoe we als gemeente in de toekomst inwoners betrekken. Zo wordt voor u én voor onszelf duidelijk hoe we in de toekomst zullen samenwerken in Maastricht.

Het verschil tussen burger- en overheidsparticipatie

Bij burgerparticipatie werken wij samen met inwoners en krijgen zij direct of indirect de kans om invloed uit te oefenen op de ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid. Het gaat om meepraten, meedenken en meebeslissen.

Bij overheidsparticipatie nemen inwoners zelf een initiatief om de stad of hun leefomgeving te verbeteren. Wij als overheid participeren in die initiatieven, geven ze de ruimte en verbinden waar mogelijk.

Plan van aanpak

Tot nu toe hebben we niet stilgezeten. Op 17 december 2019 is het  plan van Aanpak ‘Burger- en overheidsparticipatie vastgesteld. En daarmee hebben we het startschot gegeven om te gaan samenwerken. In het plan kunt u lezen dat we experimenteren met concrete initiatieven waarbij we samenwerken met inwoners. Denk aan de  burgerbegroting, het jeugdlintje en de Maastrichtse kinderburgemeester. Naast fysieke participatie denken we ook na over verschillende vormen van online samenwerking (eDemocratie).

Vragen

Neem telefonisch contact op met Rik van Laake via 043 350 46 40 op per e-mail via rik.van.laake [at] maastricht.nl