Burgerparticipatie

Maastricht is niet van de gemeente, haar bestuurders of ambtenaren, maar van de gemeenschap. Dat zijn ruim 122.500 Maastrichtenaren die deze welkome veelzijdige stad vormen. Maar ook bezoekers en mensen die hier komen werken. Daarom willen wij samen met hen, en met Maastrichtse bedrijven en instellingen, vorm en invulling geven aan projecten en initiatieven en aan (de uitvoering van) beleid.  

Samenwerken

Het betrekken van anderen bij je plannen heet participatie. We vinden het belangrijk om inwoners, bezoekers en bedrijven te betrekken bij het maken van plannen. En daarom investeren we in samenwerking. We noemen deze samenwerking burger- en overheidsparticipatie.

Het verschil tussen burger- en overheidsparticipatie

Bij burgerparticipatie werken wij samen met inwoners. Zij krijgen direct of indirect de kans om invloed uit te oefenen op de ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid. Het kan gaan om meepraten, meedenken of meebeslissen.

Bij overheidsparticipatie nemen inwoners zelf een initiatief om de stad of hun leefomgeving te verbeteren. Wij als overheid doen mee met die initiatieven, geven ze de ruimte en verbinden waar mogelijk.

Aan de slag

In het plan van Aanpak Burger- en overheidsparticipatie staat dat we oefenen met initiatieven waarbij we samenwerken met inwoners. Dat doen we met de burgerbegrotinghet jeugdlintje en de Maastrichtse kinderburgemeester.

Dialoogavonden

In 2021 is er een aantal digitale bijeenkomsten geweest over participatie. Tijdens die avonden hebben we gesproken over of u het belangrijk vindt dat wij om uw mening vragen. Of wat we als gemeente met verschillende meningen moeten doen. En wat we als gemeente moeten doen als inwoners een andere mening hebben dan de gemeenteraad.

Hier ziet u de presentatie met de inbreng van inwoners die we tijdens de dialoogavonden hebben opgehaald.

Vervolg 

Met deze bijeenkomsten was het participatietraject nog niet afgerond. We hebben de uitkomsten van de dialoogavonden verwerkt in een startdocument participatie. Dat dient als basis voor het participatiebeleid en de participatieverordening. De gemeenteraad heeft op 16 november 2021 dit document vastgesteld.

Proces in 2022

In 2022 wil de gemeenteraad een besluit nemen over burger- en overheidsparticipatie. Daar hoort ook het vaststellen van een participatieverordening bij. Een verordening bevat regels die voor iedereen gelden.