Burgerparticipatie

Maastricht is niet van de gemeente, haar bestuurders of ambtenaren, maar van de gemeenschap. Dat zijn ruim 122.500 Maastrichtenaren die deze welkome veelzijdige stad vormen. Maar ook bezoekers en mensen die hier komen werken. Daarom willen wij samen met hen, en met Maastrichtse bedrijven en instellingen, vorm en invulling geven aan projecten en initiatieven en aan (de uitvoering van) beleid.    

Samenwerken

We vinden het belangrijk om inwoners, bezoekers en bedrijven te betrekken bij het maken van plannen. En daarom investeren we als gemeente in samenwerking. We noemen deze samenwerking burger- en overheidsparticipatie.

Het verschil tussen burger- en overheidsparticipatie

Bij burgerparticipatie werken wij samen met inwoners en krijgen zij direct of indirect de kans om invloed uit te oefenen op de ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid. Het gaat om meepraten, meedenken en meebeslissen.

Bij overheidsparticipatie nemen inwoners zelf een initiatief om de stad of hun leefomgeving te verbeteren. Wij als overheid participeren in die initiatieven, geven ze de ruimte en verbinden waar mogelijk.

Plan van aanpak

Op 17 december 2019 is het plan van Aanpak ‘Burger- en overheidsparticipatie vastgesteld. En daarmee hebben we het startschot gegeven om te gaan samenwerken. In het plan kunt u lezen dat we experimenteren met concrete initiatieven waarbij we samenwerken met inwoners. Denk aan de burgerbegroting, het jeugdlintje en de Maastrichtse kinderburgemeester. Naast fysieke participatie denken we ook na over verschillende vormen van online samenwerking (eDemocratie).

Volgende stap

Met het bovengenoemd plan van aanpak hebben we ambities vastgesteld en afspraken gemaakt over experimenten. Maar om de kwaliteit van participatieprocessen in Maastricht blijvend te verbeteren, wordt er op dit moment gewerkt aan participatiebeleid, een participatieverordening en een leidraad participatie. Meer informatie hierover kunt u lezen in de raadsinformatiebrief  van 29 januari.

Enquête

Bij het maken van het participatiebeleid hebben we ook de inbreng nodig van onze inwoners. Daarom verspreiden we in februari en maart een enquête over burger- en overheidsparticipatie. Wilt u meedoen aan deze enquête, dan stellen we dat natuurlijk erg op prijs.

In gesprek

We organiseren vervolgens in april dialoogavonden met inwoners. Tijdens deze bijeenkomsten willen we met u als inwoner van Maastricht van gedachten wisselen over burger- en overheidsparticipatie.

De uitkomsten van dit participatieproces en de concepten van het beleid, de verordening en de leidraad worden daarna gedeeld in een brede stadsbijeenkomst in mei. Vervolgens neemt het college in juni van dit jaar een besluit over de drie stukken. En in het derde kwartaal volgt een besluit van de raad.

Meedoen en meedenken?

Meer informatie over meedoen aan een dialoogavond en/of de brede stadsbijeenkomst wordt gecommuniceerd via onze communicatiekanalen. Zodra de data bekend zijn vindt u deze ook op hier op de pagina. Wilt u zeker weten dat u dit nieuws niet mist? Abonneer u dan op onze wekelijkse nieuwsbrief.

Vragen?

Neem telefonisch contact op met Rik van Laake via 043 350 46 40 op per e-mail via rik.van.laake [at] maastricht.nl