Burgerparticipatie

Maastricht is niet van de gemeente, haar bestuurders of ambtenaren, maar van de gemeenschap. Dat zijn ruim 122.500 Maastrichtenaren die deze welkome veelzijdige stad vormen. Maar ook bezoekers en mensen die hier komen werken. Daarom willen wij samen met hen, en met Maastrichtse bedrijven en instellingen, vorm en invulling geven aan projecten en initiatieven en aan (de uitvoering van) beleid.  

 

Samenwerken

We vinden het belangrijk om inwoners, bezoekers en bedrijven te betrekken bij het maken van plannen. En daarom investeren we als gemeente in samenwerking. We noemen deze samenwerking burger- en overheidsparticipatie.

Dialoogavonden

Op donderdag 8, 15 april en woensdag 21 april waren er digitale dialoogavonden over participatie. Tijdens die avonden hebben we gesproken over of u het belangrijk vindt dat wij om uw mening vragen. Of wat we als gemeente met verschillende meningen moeten doen. Maar ook wat we als gemeente moeten doen als inwoners een andere mening hebben dan de gemeenteraad? Woensdag 23 juni presenteerden we de inbreng uit deze dialoogavonden via een livestream en voerden wethouder Vivianne Heijnen, inwoner Ellys Collas, raadslid Alexander Lurvink en ambtenaar Pieter van der Waa een discussie over participatiedilemma's. 

Kijk de livestream over participatie terug. Bestudeer de presentatie met de inbreng van inwoners die we tijdens de dialoogavonden hebben opgehaald.

Vervolg 

Met deze bijeenkomsten is het participatietraject nog niet afgerond. Integendeel. We willen in gesprek blijven om de wijze waarop we participatie organiseren te verbeteren. Voor nu verwerken we de uitkomsten van de dialoogavonden in een startdocument participatie dat als basis dient voor het participatiebeleid en de participatieverordening. Met het college wordt in juli en met de raad in september gesproken over dat startdocument participatie en dus over wat de contouren en uitgangspunten voor het participatiebeleid moeten zijn. Met hen wordt dan ook gesproken over de participatieleidraad ruimtelijke initiatieven, die voortkomt uit de invoering van de Omgevingswet. Zo leggen we fasegewijs afspraken en uitgangspunten vast voor hoe we als gemeente in de toekomst inwoners betrekken. En wordt voor u én voor onszelf duidelijk hoe we in de toekomst samenwerken in Maastricht.

Het verschil tussen burger- en overheidsparticipatie

Bij burgerparticipatie werken wij samen met inwoners en krijgen zij direct of indirect de kans om invloed uit te oefenen op de ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid. Het gaat om meepraten, meedenken en meebeslissen.

Bij overheidsparticipatie nemen inwoners zelf een initiatief om de stad of hun leefomgeving te verbeteren. Wij als overheid participeren in die initiatieven, geven ze de ruimte en verbinden waar mogelijk.

Plan van aanpak

Tot nu toe hebben we niet stilgezeten. Op 17 december 2019 is het  plan van Aanpak ‘Burger- en overheidsparticipatie vastgesteld. En daarmee hebben we het startschot gegeven om te gaan samenwerken. In het plan kunt u lezen dat we experimenteren met concrete initiatieven waarbij we samenwerken met inwoners. Denk aan de  burgerbegroting, het jeugdlintje en de Maastrichtse kinderburgemeester. Naast fysieke participatie denken we ook na over verschillende vormen van online samenwerking (eDemocratie).