Experiment gesloten coffeeshopketen

Op 17 juni is het experiment gesloten coffeeshopketen (wietexperiment) in Maastricht van start gegaan. Tijdens het experiment verkopen de coffeeshops in 10 deelnemende gemeenten gereguleerde cannabis. Deze cannabis wordt geproduceerd door telers die door de rijksoverheid zijn geselecteerd. Na de aanloopfase in Tilburg en Breda volgde onze gemeente samen met 7 andere Nederlandse gemeenten: Arnhem, Almere, Groningen, Heerlen, Voorne aan Zee, Nijmegen en Zaanstad. Het experiment duurt ruim 4 jaar en maakt duidelijk of een keten van legale verkoop, productie, inkoop en levering van cannabis mogelijk is.  
 

Het experiment 

In Nederland wordt de verkoop van cannabis onder strikte voorwaarden gedoogd. De productie en aanlevering is echter illegaal. In het regeerakkoord van 2017 is afgesproken om een experiment te organiseren waarin duidelijk wordt of een keten van legale verkoop, productie, inkoop én levering mogelijk is. Dit experiment moet plaatsvinden in een gesloten coffeeshopketen waarbinnen deze handelingen niet meer strafbaar zijn.  

Door het uitvoeren van het experiment wordt ervaring opgedaan met het telen en leveren van op kwaliteit gecontroleerde cannabis aan coffeeshops in een gesloten keten. Hiervoor is een nieuwe wet gemaakt waardoor binnen het experiment de productie, distributie en verkoop tijdelijk niet verboden zijn. Onderzoekers meten ondertussen wat de effecten van het experiment zijn op criminaliteit, veiligheid en volksgezondheid.  

Spelregels en overgangsfase 

Landelijk zijn spelregels vastgelegd waaraan de coffeeshops zich moeten houden. Zo mogen ze alleen producten kopen van telers die een vergunning hebben. En mogen zij uitsluitend deze gereguleerde producten verkopen aan volwassen klanten. Ook zijn ze verantwoordelijk voor voorlichting aan hun klanten en wordt het personeel getraind om alert te zijn op problematisch gebruik.  

Om de coffeeshops voldoende gelegenheid te bieden over te stappen op de gereguleerde producten geldt er vanaf 17 juni een zogenoemde overgangsfase. In deze periode, mogen de coffeeshops naast de gereguleerde cannabis ook nog het gedoogde aanbod verkopen. Na deze overgangsperiode mogen ze alleen nog gereguleerde producten verkopen.  

Aandacht voor preventie 

Het gebruik van cannabis brengt altijd risico's met zich mee. Het toezicht op de kwaliteit van cannabis binnen het experiment leidt er niet toe dat cannabis veilig/niet schadelijk is voor de gezondheid. Gezondheidsrisico’s blijven bestaan. Gedurende het experiment is er extra aandacht voor preventie. Zo zijn er eisen gesteld aan de verpakking en etikettering en wordt de consument via een bijsluiter geïnformeerd over effecten en gezondheidsrisico's van het cannabisgebruik.  

Meer weten? 

Bekijk hieronder de informatie over het experiment in onze gemeente, of bezoek de landelijke informatiepagina over het experiment op rijksoverheid.nl. Heeft u een (andere) vraag? Stuur een e-mail naar egck [at] maastricht.nl (egck[at]maastricht[dot]nl)
 

 • Het experiment is ingegeven door een langlopende discussie over het Nederlandse gedoogbeleid. Binnen dit beleid wordt de verkoop van cannabis onder voorwaarden gedoogd, maar is de productie en aanlevering verboden. Dit brengt echter grote problemen met zich mee op het gebied van criminaliteit, veiligheid en gezondheid. Problemen waarvoor in de samenleving steeds nadrukkelijker aandacht wordt gevraagd, zo ook in Maastricht. De gemeenteraad heeft dan ook al jaren geleden de wens uitgesproken om via een experiment te onderzoeken of legalisering van gecontroleerde hennepteelt - en de daaruit vloeiende gelegaliseerde handel - afdoende antwoord biedt om deze problemen te verminderen/op te lossen. 

 • Voor consumenten houdt de belangrijkste wijziging in dat de cannabis die u koopt bij een coffeeshop gecontroleerd is op kwaliteit. Daardoor weet u bijvoorbeeld hoeveel THC en CBD er in de producten zit. THC en CBD zijn stoffen in de cannabisplant die samen zorgen voor de werking van wiet. Ook wordt gecontroleerd hoeveel zware metalen en aflatoxine de cannabis bevat. Aflatoxine is een gifstof die van nature in cannabis voor kan komen. 

  Er blijven verschillende soorten wiet en hasj te koop. Hierbij ontvangt u steeds een uitgebreide bijsluiter met gezondheidsinformatie en tips om goede keuzes te maken. De verpakking moet net als de producten voldoen aan strenge eisen en vermeldt informatie over het THC- en CBD-gehalte.  

 • Alle coffeeshops in de deelnemende gemeenten doen mee aan het experiment, dus ook alle coffeeshops in Maastricht. In heel Nederland zijn dit in totaal bijna 80 coffeeshops.  

 • Tijdens het experiment wordt door maximaal 10 geselecteerde telers gereguleerde cannabis geleverd aan de coffeeshops in de 10 deelnemende gemeenten. De telers zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de cannabis en laten hun producten daarom uitgebreid testen. De telers verpakken de cannabis volgens de gestelde eisen en leveren deze via beveiligd vervoer aan de betreffende coffeeshops aan. 

 • Tijdens het experiment maken telers en coffeeshophouders gebruik van een track & trace-systeem waarin zij handelingen registreren tijdens de teelt, verwerking en verkoop van cannabis. Dit systeem ondersteunt het toezicht op de gesloten keten. Gebruik van dit track & trace-systeem is verplicht voor telers en coffeeshophouders die deelnemen aan het experiment. 

 • Het experiment voorziet in het reguleren van de coffeeshopketen. Hiermee wordt de teelt, het vervoer en de verkoop van cannabis gereguleerd. In de coffeeshop zelf verandert er weinig, behalve dat er gereguleerde cannabis wordt verkocht en er meer aandacht aan preventie wordt besteed. Het ligt dan ook niet in de verwachting dat er meer overlast komt. Uiteraard houden we de situatie rondom de coffeeshops nauwlettend in de gaten. 

 • Tijdens het experiment brengt een team van onderzoekers in kaart of en hoe een gesloten coffeeshopketen mogelijk is en wat de effecten daarvan zijn op criminaliteit, veiligheid en volksgezondheid. Dit onderzoek vindt plaats in de 10 deelnemende gemeenten en in 10 controlegemeenten waar juist geen experiment plaatsvindt. Een onafhankelijke Begeleidings- en Evaluatiecommissie begeleidt de onderzoekers gedurende het onderzoek en evalueert het experiment. 

 • De Inspectie van Justitie en Veiligheid houdt toezicht op de geslotenheid van de keten.  
  De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit houdt toezicht op de kwaliteit van de producten en de verpakkingseisen. De burgemeesters zijn verantwoordelijk voor het toezicht van de in die gemeente gevestigde coffeeshophouders.