Grensinfovoorziening Vlaanderen - Nederland

Dagelijks pendelen duizenden werknemers – ook wel ‘grenswerkers’ genoemd – tussen Vlaanderen en Nederland. Ondanks de vlotte verplaatsing zijn er tot op vandaag praktische hindernissen op het gebied van wet- en regelgeving die de grensoverschrijdende mobiliteit bemoeilijken. Via ‘Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland’ worden grenswerkers de weg gewezen.

Verschillen in bijvoorbeeld belastingsystemen, sociale zekerheid, zorg en arbeidsrecht maken het grensoverschrijdend wonen, werken en studeren behoorlijk complex. Via ‘Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland’ worden grenswerkers de weg gewezen. Alle relevante informatie wordt ontsloten door de organisatie van een uniform en overkoepelend netwerk waar bestaande én nieuwe grensinformatiepunten deel van zullen uitmaken.

INTERREG Project Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland

Ontwikkelingen 2018

Het Grensinfopunt Maastricht heeft in het jaar 2018 met hulp van INTERREG (Project Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland) de informatiedienstverlening verder doorontwikkeld, uitgevoerd en verduurzaamd.

Het Grensinfopunt Maastricht profiteerde van gemeenschappelijke werkzaamheden in het kader van het INTERREG Project op het gebied van kwaliteitswaarborging, communicatie, business planning en een gemeenschappelijk opleidingsprogramma.  Medewerkers van het Grensinfopunt namen deel aan de opleidingen aangeboden in het kader van het INTERREG Project. Met hulp van INTERREG kon vooral de afstemming met de werkzaamheden van het VDAB Grensinfopunt in Maasmechelen en de GIP gerelateerde activiteiten van verschillende vakbonden worden ondersteunt. 

Een van de werkzaamheden van het Grensinfopunt - naast de gewone dienstverlening voor burgers en ondernemers -  was de afstemming met de nieuwe Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling. De coördinatie van het Grensinfopunt met de Service werd ook mede mogelijk gemaakt door coördinatie sessies in verband met INTERREG.

Achtergrond

Met de voortschrijdende ontwikkeling van de Europese binnenmarkt raken de verschillende Europese lidstaten op sociaaleconomisch gebied steeds verder geïntegreerd. Zo pendelen dagelijks duizenden forenzen tussen Nederland en Vlaanderen op en neer. Ondanks de hechte onderlinge relaties tussen inwoners van de buurlanden op economisch en persoonlijk vlak, zijn er nog steeds praktische hindernissen op het gebied van wet- en regelgeving die de grensoverschrijdende mobiliteit bemoeilijken. Verschillen in bijvoorbeeld belastingsystemen, sociale zekerheid, zorg en arbeidsrecht kunnen voor grensgangers het grensoverschrijdend wonen, werken en studeren compliceren.

Uniform en overkoepelend netwerk van Grensinfopunten

In het Interreg-project ‘Grensinformatievoorziening Vlaanderen-Nederland’ werken sinds medio 2016 verschillende partners grensoverschrijdend samen. Het gaat om: nationale, regionale en lokale overheden, uitvoeringsinstellingen, publieke arbeidsbemiddelaars en sociale partners. Doel van de samenwerking: alle relevante informatie ontsluiten door de inrichting van een uniform en overkoepelend netwerk waar bestaande èn nieuwe informatiepunten deel van zullen uitmaken.

Via dit project worden grenswerkers de weg gewezen. Gewerkt wordt aan de inhoudelijk alsook organisatorisch best passende opzet, daarbij rekening houdend met de specifieke aandachtspunten en kenmerken van de verschillende regio’s. Er wordt een gedegen netwerk van 'Grensinfopunten' (GIP's) gebouwd waar voormalige, huidige en toekomstige grensarbeiders en hun werkgevers kosteloos informatie kunnen inwinnen over de gevolgen van grensarbeid. Een GIP fungeert daarbij als een goed bereikbare, laagdrempelige en regionale frontoffice, met achterliggend een netwerk van specialistische backoffices. De kernwaarden van de Grensinfopunten zijn dan ook betrouwbaarheid, toegankelijkheid en behulpzaamheid (servicegerichtheid).

Grensoverschrijdende arbeidsmarktwerking

Ook op het gebied van grensoverschrijdende arbeidsmarktwerking bestaan er reeds goede initiatieven, zoals het Sectorbureau Grensarbeid, dat in het kader van het Interreg IV-project ‘Tendenzen zonder Grenzen’ als pilot is opgericht. Binnen het kader van het huidige Interreg-project worden de Sectorbureaus Grensarbeid verder uitgebouwd. In regio oost is in mei 2018 de Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA) van start gegaan.

Daarnaast wordt onderzocht wat de gewenste verbinding tussen grensinfovoorziening en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling in de andere Nederlandse en Vlaamse regio’s is en hoe deze vorm kan worden gegeven. Bedrijven, bedrijfskoepels, overheden, kennisinstellingen en andere organisaties aan weerszijden van de grens werken met elkaar samen om tot concrete vernieuwingen te komen.

Basisdienstverleningsniveau Grensinfopunten

Inmiddels zijn er al meer dan 20 Grensinfopunten geopend langs de Vlaams-Nederlandse grens. En het aantal is nog steeds groeiende. Zie www.grenzinfo.eu voor de locaties en openingstijden van de Grensinfopunten. Belangrijk aandachtspunt in 2018 is het opleiden van nieuwe en bestaande GIP-medewerkers, om te kunnen voldoen aan de door de projectpartners gedefinieerde vereisten voor een basisdienstverleningsniveau. Dit basisniveau houdt in dat een GIP:

  • in staat moet zijn om te fungeren als centraal inlooppunt in de regio voor de beantwoording van eerste oriënterende algemene vragen,
  • beschikt over basiskennis om een analyse te kunnen doen van de klantvraag, en
  • in staat is om door te verwijzen naar andere instanties en/of specialisten.

De basisopleiding beslaat de thema’s sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht, diploma-erkenning en arbeidsbemiddeling. Ook na het volgen van de basisopleiding zal het kennisniveau van de GIP-medewerkers door middel van bijscholings- en verdiepingssessies op peil worden gehouden, dan wel nog verder worden aangescherpt.

Er is een werkgroep opgericht om invulling te geven aan de kwaliteitsborging. De kwaliteitsborging betreft het kennen (kennisniveau) en het kunnen (omgaan met klanten).