Omgevingsvisie

De gemeente Maastricht werkt aan een Omgevingsvisie voor Maastricht. Deze visie vervangt de huidige Structuurvisie van Maastricht uit 2012.

De Omgevingsvisie maken we met bewoners, belangenorganisaties en strategische partners uit de stad. Vanaf het voorjaar van 2018 heeft er een intensief en interactief participatieproces plaatsgevonden. Kijk hieronder welke stappen er zijn gezet en welke stappen nog volgen.

Waarom een omgevingsvisie?

 1. De Structuurvisie moet geactualiseerd worden;
 2. De Omgevingswet verplicht elke gemeente om een Omgevingsvisie op te stellen.

Wat staat er in de visie?

De Omgevingsvisie is de strategische visie voor de fysieke leefomgeving van Maastricht: de doelen en de gewenste ontwikkelrichting van de stad tot 2040. Het is een brede visie op een groot aantal onderwerpen en beschrijft de samenhang tussen deze onderwerpen. Voorbeelden zijn: mobiliteit, groen, natuur, water, infrastructuur, veiligheid, cultureel erfgoed, gezondheid, milieu, gemeentelijk vastgoed en ontwikkellocaties.

De Omgevingsvisie geeft antwoord op 2 vragen.

 1. Wat gaan we extra doen om de stad nog mooier, gezonder en aantrekkelijker te maken? De gewenste ontwikkelingen.
 2. Hoe gaan we de bestaande leefomgeving en specifieke kwaliteiten daarvan beschermen, behouden en beheren? De beheersopgaven.
 • Welke stappen zijn er gezet?

  • De gemeenteraad van Maastricht heeft in juni 2017 besloten dat bestaande visies de basis zijn voor de nieuwe Omgevingsvisie. Deze worden waar nodig geactualiseerd en aangevuld op basis van nieuwe ontwikkelingen en de opgaven van nu.
  • Het College van Burgemeester en Wethouders heeft in februari 2018 de 'Verkenning van de Opgaven' vastgesteld. In deze notitie staan de opgaven voor de fysieke leefomgeving van Maastricht.
  • In de stadsronde van 25 september 2018 is de gemeenteraad met de stad in gesprek gegaan over de  ‘Discussienotitie Omgevingsvisie’. Hierin zijn de opgaven vertaald in de gewenste ontwikkelrichting voor Maastricht. In hoofdlijnen is er in beschreven welke keuzes de gemeente daarbij wil maken.
  • Van najaar 2018 tot en met voorjaar 2019 is de discussienotitie verder uitgewerkt tot een ‘Ontwerp Omgevingsvisie'. Tot mei 2019 organiseerden we diverse momenten waarop we met verschillende partijen in gesprek zijn gaan.
  • In juli 2019 lag er een 'Ontwerp Omgevingsvisie': een eerste versie van het gewenste eindproduct. Hierin staat wat we concreet gaan doen in Maastricht om de gewenste ontwikkelrichting te realiseren. De Ontwerp Omgevingsvisie bestaat uit twee delen.
  • Dit stuk lag ter inzage van 13 september tot en met 24 oktober 2019. Bewoners en belanghebbenden konden reageren op deze eerste versie van het eindproduct en formeel een zienswijze indienen.
  • Na het verwerken van de zienswijzen wil de gemeenteraad in het vierde kwartaal van 2020 de definitieve ‘Omgevingsvisie Maastricht 2040’ vaststellen. Door de coronacrisis heeft het besluitvormingsproces enkele maanden vertraging opgelopen.
 • Kalender (archief)

  • 6 oktober 2020 wordt op de raadsavond een besluit genomen.
  • 16 september 2020 is er een raadsronde over de omgevingsvisie.
  • 10 maart 2020 is er er een stadsronde over de omgevingsvisie.
  • 11 februari 2020 is er een stadsronde over de omgevingsvisie.
  • 13 september - 24 oktober 2019: Terinzagelegging Ontwerp Omgevingsvisie en inspraak mogelijkheid via zienswijzen
  • 3 september 2019: 3e dialoog met gemeenteraad en stad
  • 27 augustus 2019: Informatieronde
  • 25 juni 2019: Ontwerp Omgevingsvisie deel 1 en Ontwerp Omgevingsvisie deel 2 vastgesteld door college van B&W
  • april - juni 2019: Ontwerp Omgevingsvisie
  • 18 en 21 maart 2019: 3e open dialoogbijeenkomst met bewoners, organisaties en overige geïnteresseerden, Centre Céramique
  • februari-maart 2019: 3e sessie strategische partners en specifieke doelgroepen (op uitnodiging)
  • 26 februari 2019: 2e dialoog met gemeenteraad en stad
  • oktober-december 2018: 2e sessie strategische partners en specifieke doelgroepen (op uitnodiging) 
  • 5 en 7 november 2018: 2e open dialoogbijeenkomst met bewoners, organisaties en overige geïnteresseerden, Centre Céramique
  • 25 september 2018: 1e dialoog met gemeenteraad en stad 'Discussienotitie Omgevingsvisie
  • september 2018: Discussienotitie Omgevingsvisie
  • 25 en 27 juni 2018: 1e open dialoogbijeenkomst met bewoners, organisaties en overige geïnteresseerden, Centre Céramique
  • april – juni 2018: 1e dialoogsessie strategische partners en specifieke doelgroepen (op uitnodiging)
  • februari 2018: Verkenning van de opgaven

Verschil structuurvisie en omgevingsvisie

De Structuurvisie van Maastricht was vooral gericht op nieuwe ontwikkelingen in de stad. De Omgevingsvisie is niet alleen ontwikkelingsgericht, maar beschrijft ook hoe we de bestaande gebieden en publieke ruimten willen beheren. Daarnaast is de Omgevingsvisie integraler dan de vorige Structuurvisie; met meer aandacht voor de samenhang tussen thema’s als mobiliteit, groen, sport, bewegen en natuur. Tot slot besteedt de Omgevingsvisie voor het eerst nadrukkelijk aandacht aan de thema’s gezondheid en veiligheid in relatie tot de fysieke leefomgeving.