Omgevingsvisie

Dinsdag 6 oktober 2020 werd de Omgevingsvisie Maastricht 2040 behandeld in de Maastrichtse gemeenteraad en na een schriftelijke stemming vastgesteld. In deze Omgevingsvisie staat beschreven hoe we de fysieke leefomgeving van Maastricht willen ontwikkelen en beheren tot 2040. Daarnaast richt de visie zich op nieuwe ontwikkelingen in de stad.

De Omgevingsvisie Maastricht 2040 bestaat uit 2 delen. Deel 1 is de integrale visie voor de fysieke leefomgeving. In deel 2 worden onderwerpen als mobiliteit, wonen en energie uitgewerkt. Daarnaast hebben we een publieksversie gemaakt. Deze documenten kunt u hieronder downloaden.

Downloads

In de visie is gelet op de samenhang tussen onderwerpen, zoals mobiliteit, milieu, water, infrastructuur, cultureel erfgoed en ontwikkellocaties. Daarbij is voor het eerst nadrukkelijk aandacht voor gezondheid en veiligheid in relatie tot de fysieke leefomgeving. Een verbetering dus ten opzichte van de oude structuurvisie. 

Interactieve versie 

In samenwerking met Arcadis hebben we ook een digitale, interactieve versie van deel 1 van de Omgevingsvisie Maastricht 2040 ontwikkeld. In deze digitale tool is het mogelijk om snel verschillende onderdelen van de omgevingsvisie te bekijken. 

Gebruik de digitale tool

  • De omgevingsvisie geeft antwoord op 2 vragen.

   • Wat gaan we extra doen om de stad nog mooier, gezonder en aantrekkelijker te maken?
   • En hoe gaan we de bestaande leefomgeving en specifieke kwaliteiten daarvan beschermen, behouden en beheren?

   3 thema’s zijn centraal gesteld. Maastricht wil namelijk de komende jaren gericht werken aan:

   • Het versterken van de (Eu)regionale netwerkfunctie en zo de sociale en economische vitaliteit van stad en (Eu)regio verbeteren.
   • Een leefomgeving die gezond en leefbaar is voor alle bewoners, gebruikers en bezoekers van de stad.
   • Aantrekkelijke beleving en ontmoeting op verschillende plekken in de stad.

   De omgevingsvisie beschrijft wat dit allemaal betekent voor de verschillende gebieden in de stad. Er zijn bijvoorbeeld concrete maatregelen benoemd. En per gebied is bepaald welke kwaliteiten moeten blijven en welke nieuwe ontwikkelingen een kans mogen krijgen.

  • Deze omgevingsvisie hebben we niet alleen gemaakt. We werkten samen met bevlogen bewoners, belanghebbenden, strategische partners en andere doelgroepen. In 2018 spraken we uitgebreid met elkaar tijdens verschillende bijeenkomsten. De belangstelling was groot. De input die we kregen waardevol. We hebben echter helaas niet alle bijdragen kunnen verwerken in de visie. Dat kwam omdat er soms sprake was van tegenstrijdige belangen. De ingebrachte, interessante ideeën houden we echter zeker in gedachten.

   De gesprekken leidden in juli 2019 tot een Ontwerp omgevingsvisie: een eerste conceptversie van het gewenste eindproduct. Dit stuk was van 13 september tot en met 24 oktober 2019 voor alle Maastrichtenaren in te zien. Bewoners en organisaties konden in deze periode reageren op deze versie door formeel een zienswijze in te dienen. We kregen in totaal 36 zienswijzen. Na verwerking van deze zienswijzen begon in februari 2020 het formele besluitvormingsproces van stadsronde, raadsronde en raadsbesluit. Het coronavirus vertraagde dat proces met enkele maanden. Echter 6 oktober 2020 stelde de gemeenteraad de Omgevingsvisie Maastricht 2040 dan toch, met dank aan iedereen die heeft meegewerkt, uiteindelijk vast.

  • Er worden nu uitvoeringsplannen gemaakt om de gewenste ambities en maatregelen uit de omgevingsvisie te kunnen realiseren. Denk daarbij concreet aan bijvoorbeeld een fietsactieplan, een parkeerplan en een groenplan. Daarnaast worden diverse beleidsstukken rondom specifieke deelonderwerpen verder uitgewerkt. Voorbeelden hiervan zijn de actualisatie van de grond- en vastgoednota, de Transitievisie Warmte Maastricht en de woonprogrammering. Krijgen we nieuwe inzichten tijdens het maken van deze plannen, dan worden die in de actualisatie van de omgevingsvisie verwerkt. Op die manier hebben we vóór 1 januari 2024 - als de omgevingsvisie echt definitief moet zijn van de Rijksoverheid - een actuele en verder onderbouwde visie.

  Wettelijke stappen 

  Op 1 januari 2025 moet de omgevingsvisie definitief zijn van de rijksoverheid. Daarvoor zijn wettelijke stappen nodig. 1 van de wettelijke stappen is de terinzagelegging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van de omgevingseffectrapportage vanaf 19 mei 2023. U kunt die rapportage inzien via overheid.nl. Op die rapportage kunt u een zienswijze indienen. Op overheid.nl staat hoe u dat doet.