Parkeerplannen in Maastricht

In de Omgevingsvisie wordt ingezet op een verschuiving van de auto naar lopen en fietsen en andere duurzame vormen van mobiliteit. Dat vraagt om meer ruimte voor bijvoorbeeld fietsenstallingen en fietsstroken.

Daarnaast maken we de openbare ruimte groener en maken we plekken voor wateropvang om beter te kunnen omgaan met de effecten van klimaatverandering. Want in de toekomst krijgen we meer hete zomers en vaker hevige regenbuien.  Dat betekent dat er minder plaats overblijft voor parkeren op straat. De gemeente wil graag dat bezoekers van de stad, forenzen en (langdurige) buitenlandse studenten niet meer in het centrum of in woonwijken parkeren, maar op P+R- en P+W-terreinen.

Maar hoe gaan we daarvoor zorgen? In de eerst helft van 2021 bereidt de gemeente enkele parkeerplannen voor om de parkeeropgave uit de Omgevingsvisie te kunnen uitvoeren. Deze plannen worden na de zomer voorgelegd aan de gemeenteraad. Het beleid over parkeren is al eerder besloten in de Omgevingsvisie van 2020. Dit is gebeurd in de vorm van algemene parkeerprincipes en een parkeeropgave per gebied.

Het gaat om 3 plannen

 1. Realisatieplan Parkeren op Afstand
  Gezien het belang van uitvoeren in de juiste volgorde is het nu van belang te kunnen starten met het Realisatieplan Parkeren op Afstand. P+R-voorzieningen zijn onderdeel van coalitieakkoord en hard nodig om te voorkomen dat centrum vastloopt.
 2. Nota Parkeernormen
  Daarnaast willen we zo snel mogelijk nieuwe bouwplannen volgens de Omgevingsvisie uit kunnen voeren met een nieuwe Nota Parkeernormen. Nieuw beleid op gebied van Parkeernormen is hard nodig om betere parkeeroplossingen te kunnen realiseren.
 3. Verordening parkeerregulering
  Voor bestaande situaties kan worden gestart met het gebiedsgericht hanteren van de parkeerregels die we al hebben, zodra de Verordening Parkeren is gewijzigd. Uitstel leidt tot vertraging van meer ruimte voor groen, spelen en ontmoeting, terwijl dit bijdraagt aan een leefbare en klimaatbestendige stad en het verhogen van verblijfskwaliteit binnenstad.

Welke stappen? 

 • December 2020: eerste overleg met werkgroepen
 • Februari - mei  2021: (digitale) overleggen met diverse partijen en werkgroep. Belangstellenden kunnen reageren.
 • Mei - juni 2021: Parkeerpanels en enquête  MaastrichtForum
 • Mei - juni  2021: Reacties verwerken in plannen
 • Juli  2021:  college bespreekt de parkeerplannen 
 • Najaar 2021: besluitvorming parkeerplannen door de gemeenteraad (Parkeernormennota, Realisatieplan parkeren op afstand, Parkeerverordening).

Slimmer en groener reizen

In Maastricht willen we slimmer en groener reizen. We staan stil bij hoe we dat doen via het ‘STOP’-principe. De letters staan voor: Stappen (lopen), Trappen (fietsen), Openbaar vervoer en Personenauto (liefst een elektrische). Met STOP kiezen we voor een onthaastende, gezonde en actieve manier om ons te verplaatsen. Een pad dat ons leidt naar een goed bereikbare, klimaatneutrale stad waar het prettig is om in te wonen, te werken en te recreëren.