Participatie

Maastricht is niet van de gemeente, haar bestuurders of ambtenaren, maar van de gemeenschap. Dat zijn ruim 122.500 Maastrichtenaren die deze welkome veelzijdige stad vormen. Maar ook bezoekers en mensen die hier komen werken. Daarom willen wij samen met hen, en met Maastrichtse bedrijven en instellingen, vorm en invulling geven aan projecten en initiatieven en aan (de uitvoering van) beleid.  

Samenwerken

Het betrekken van anderen bij je plannen heet participatie. We vinden het belangrijk om inwoners, bezoekers en bedrijven te betrekken bij het maken van plannen. En daarom investeren we in samenwerking. We noemen deze samenwerking burger- en overheidsparticipatie.

Het verschil tussen burger- en overheidsparticipatie

Bij burgerparticipatie werken wij samen met inwoners. Zij krijgen direct of indirect de kans om invloed uit te oefenen op de ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid. Het kan gaan om meepraten, meedenken of meebeslissen.

Bij overheidsparticipatie nemen inwoners zelf een initiatief om de stad of hun leefomgeving te verbeteren. Wij als overheid doen mee met die initiatieven, geven ze de ruimte en verbinden waar mogelijk.

Participatiekader

Op 28 februari 2023 heeft gemeenteraad het participatiekader (dit is de achtergrond) en de participatieverordening (dit zijn de regels die voor iedereen gelden) vastgesteld.

Participatie en de Omgevingswet

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Die wet legt de nadruk op participatie. Wanneer u na 1 januari 2024 een omgevingsvergunning aanvraagt bij de gemeente, houden we ook rekening met participatie. We bekijken wie u heeft betrokken, op welke manier en wat u met de resultaten heeft gedaan. Op deze pagina leest u wanneer en hoe u participatie kunt/moet organiseren.