Resultaten van onderzoek

De gemeente Maastricht vindt het belangrijk om te weten wat er leeft in de stad. Daarom nodigen wij regelmatig inwoners uit om mee te doen aan onderzoek. Bent u nieuwsgierig naar wat dit ons oplevert? Op deze pagina vindt u samenvattingen van een aantal onderzoeken.

Afgeronde onderzoeken

 • De gemeente Maastricht werkt momenteel aan de Transitievisie Warmte, waarin mogelijke duurzame alternatieven voor aardgas worden verkend. Om een beeld te krijgen van het maatschappelijk draagvlak voor een aardgasvrij Maastricht, is een online enquête uitgezet onder het bewonerspanel.

  2 van de 3 inwoners vindt het logisch dat Maastricht de landelijke doelstellingen volgt (64%). Een deel van hen vindt het streven om in 2050 aardgasvrij te zijn zelfs nog onvoldoende ambitieus (37%). Voor een kwart van de Maastrichtenaren is aardgasvrij geen belangrijk thema (24%).

  Het merendeel van de bewoners vindt dat de gemeente verantwoordelijk is om een alternatief voor aardgas aan te bieden (72%) en verwacht dat zij daar ook financieel bij ondersteunt in de vorm van subsidies, leningen of regelingen (76%).

  94% van de bewoners is geïnteresseerd in informatie over een aardgasvrij Maastricht, en dan vooral in wat het hen gaat kosten. Daarnaast is er ook veel behoefte aan informatie over de tijdsplanning (wanneer gaat er wat gebeuren?), keuzevrijheid (heb ik iets in te brengen?) en oplossingen (wat zijn de mogelijkheden voor mijn woning?).

  De gemeente gebruikt deze informatie om het draagvlak voor de transitie te peilen, maar ook om te onderzoeken hoe inwoners graag ondersteund worden door de gemeente.

 • Hoeveel Maastrichtenaren zitten op Instagram? Wie kijken er naar RTV Maastricht? En wat is het bereik van de lokale huis-aan-huiskrant? De gemeente Maastricht doet regelmatig onderzoek naar het mediagebruik van haar inwoners. Deze informatie gebruiken we om onze berichtgeving af te stemmen op de kanalen die burgers gebruiken.

  Eind 2020 hebben 2.625 inwoners aangegeven welke media zij gebruiken en hoe vaak zij dit doen. Een deel van hen deed mee via een online vragenlijst, bij sommigen viel er een papieren versie op de deurmat en anderen werden uitgenodigd omdat zij lid zijn van het bewonerspanel.

  Het Mediaonderzoek 2020 laat zien dat het gebruik van online kanalen verder is toegenomen in vergelijking met 2018. We zien dit terug bij sociale media als Instagram, LinkedIn, WhatsApp en Twitter, maar ook bij regionale en lokale nieuwsmedia als limburger.nl, 1Limburg.nl en rtvmaastricht.nl.

  Hoewel we er in dit onderzoek niet naar hebben gevraagd, is het niet ondenkbaar dat het groeiende aantal gebruikers van de lokale en regionale nieuwssites mede een gevolg is van alle berichtgeving rondom corona. In een afgelopen zomer door ons uitgevoerd bewonersonderzoek gaf meer dan de helft aan dat zij het nieuws meer volgen dan voor corona.

  We zijn natuurlijk benieuwd hoe het mediagebruik van de Maastrichtenaren zich ontwikkelt.

  De constatering dat een kanaal over een lange periode meer inwoners bereikt, kan voor de gemeente Maastricht een argument zijn om dit kanaal vaker te gaan inzetten. Nog belangrijker dan bereik is het effect van communicatie. Sluit de inhoud waarmee we inwoners bereiken wel aan bij hun behoeftes? En bereiken wij met onze communicatie onze beoogde doelstellingen? Daarom kijken we bij een volgende meting niet alleen naar het bereik maar ook naar het effect van de ingezette media.

 • Als gemeente willen we graag weten hoe inwoners de coronacrisis beleven. Daarom gaan college en medewerkers veelvuldig in de stad in gesprek. Daarnaast hebben wij de inwoners een vragenlijst voorgelegd over deze bijzondere periode. De vragenlijst is medio april uitgezet. Op dat moment waren de scholen, kinderopvang, horeca, musea, theaters, bioscopen, sportfaciliteiten, kappers en vele andere plekken al een aantal weken dicht. 1.795 inwoners hebben de vragenlijst ingevuld. 99% deed dit vóór de persconferentie van 6 mei over een geleidelijke versoepeling van de maatregelen. Klik hier voor de resultaten van de enquête.

  Op basis van deze cijfers is het nog niet mogelijk om conclusies te trekken of trends zichtbaar te maken. Ook omdat vergelijking met andere onderzoeken onmogelijk is, doordat andere vragen gesteld worden, door afwijkende periodes van ondervraging en een andere doelgroep/populatie. Daarom zal in de zomer een 1-meting worden afgenomen.

 • Waarom dit onderzoek?

  Gemeente Maastricht wil in 2030 afval-loos of afvalneutraal te zijn. Vanaf 2020 verandert de gemeente een paar dingen in de afvalinzameling. Dat zal de komende jaren verder gaan. Wij willen weten:

  • Hoe scheiden inwoners hun afval nu?
  • Wat gaat er ‘mis’ gaat bij afval scheiden?

  De gemeente Maastricht kan daarna helpen om (nog) beter afval te scheiden. Soms betekent dit dat de gemeente zelf in actie moet komen. Bijvoorbeeld door duidelijke informatie te geven over afval scheiden en oplossingen te bedenken voor problemen met afval.

  De aanpak

  Het onderzoek is uitgevoerd eind 2019. Tien huishoudens kregen een huisbezoek. Inwoners konden zich hiervoor opgeven en 64 mensen meldden zich aan. Fijn dat zoveel mensen mee wilden doen!  Daarna stuurden we een vragenlijst naar inwoners: naar de mensen die helaas geen huisbezoek kregen én naar onze leden van het MaastrichtForum. Bijna de helft van de mensen vulde de vragenlijst in.Dat betekent dat de uitkomsten betrouwbaar zijn. Dank aan alle deelnemers!

  De uitkomsten

  Hieronder staan een paar van de belangrijkste uitkomsten:

  Afval scheiden

  • De helft van alle inwoners scheidt al hun afval.
  • 7 op de 10 huishoudens gelooft dat afval scheiden helpt aan een beter milieu.
  • Groente-, fruit- en tuinafval (GFT), etensresten en medicijnen worden het minst vaak gescheiden. De redenen zijn vooral stankoverlast, dat het vies is of ongedierte aantrekt.
  • Inwoners die alleen wonen (en meestal in hoogbouw wonen) scheiden minder vaak GFT-afval: zij hebben minder plek om het binnen of buiten te bewaren. 
  • Oud papier en glas wordt door vrijwel alle inwoners altijd gescheiden.

  Milieuperrons

  • Bijna de helft van de inwoners vindt de milieuperrons te vies.
  • Ongeveer een kwart van de inwoners vindt de kleppen te klein op de containers voor het karton en het plastic (PMD=Plastic, Metaal, Drankkartons).
  • Een ruime meerderheid van de inwoners is tevreden over de afstand van huis tot het milieuperron en het aantal bakken voor het glas.

  Incontinentiematerialen en luiers

  • Ongeveer 1 op de 10 huishoudens gebruikt incontinentiematerialen en/of luiers.
  • Ongeveer de helft van deze gezinnen heeft geen kinderen. In die gezinnen gaat het om incontinentiematerialen.
  • Ongeveer 2 van de 5 huishoudens die incontinentiematerialen gebruiken, wil geen gescheiden inzameling. Privacy speelt een rol.
  • Vooral gezinnen met kinderen met luiers willen aparte inzameling: ruim 8 van de 10.

  Informatie over afval

  • Vrijwel alle inwoners zoeken weleens naar informatie over afval.
  • Vooral de afvalkalender wordt veel gebruikt.
  • Inwoners geven aan graag digitale informatie te willen krijgen (via de nieuwsbrief in e-mail of de MilieuApp bijvoorbeeld), maar de huis-aan-huis papieren informatie moet ook blijven.
  • Ongeveer de helft van de inwoners weet dat je in de MilieuApp kunt opzoeken welk afval waar terecht moet komen: de afvalscheidingswijzer.

  De vervuiler betaalt

  • Inwoners vinden dat mensen die hun afval slecht scheiden, meer moeten betalen.

  De boodschap aan de gemeente 

  • Haal PMD liefst aan huis op in gratis zakken.
  • Bedenk een discrete oplossing voor incontinentiematerialen.
  • Geef informatie over wat met afval gebeurt.
  • Blijf huis-aan-huis informatie verstrekken.
  • Maak handigere en grotere gaten in de containers op de milieuperrons voor PMD en papier.
  • Zorg voor schonere milieuperrons en handhaaf op rotzooimakers.
  • Bedenk oplossingen voor stankoverlast en ongedierte.
  • Beloon en bedank ‘scheiders’
  • Pak de verpakkingsindustrie aan

  Maar vooral geven inwoners elkaar de boodschap: ‘Gewoon afval blijven scheiden!’

  Wat de gemeente ermee doet

  Beter uitleggen

  De gemeente gaat meer uitleggen over wat er met afval gebeurt. Met die betere uitleg hoopt gemeente Maastricht op (nog) meer begrip en medewerking. Bijvoorbeeld over de manier van inzamelen van PMD.

  Er wordt toegewerkt naar een systeem van afval verwerken zonder restproducten: 100% hergebruik van materialen en grondstoffen. Bij nieuwe aanpassingen van ons afvalsysteem houden we rekening met de resultaten van dit onderzoek. Niet alle suggesties kunnen uitgevoerd worden.

  Bekendheid vergroten van MilieuApp

  In de MilieuApp kunnen veranderingen meteen gezien worden. Bijvoorbeeld andere tijden van het ophalen van afval of de openingstijden van milieuparken. Dat gebeurde in de coronatijd.

  • De gemeente noemt de MilieuApp in alle berichten over afval. Bijvoorbeeld op Facebook, in de nieuwsbrief en op de afvalkalender.
  • Door de MilieuApp vaak te noemen gaan meer mensen deze app kennen. En hopelijk zorgt dat ervoor dat meer mensen de app gaan gebruiken.
  • Er zal altijd een groep inwoners zijn die de app niet gaan gebruiken. Voor hen blijft de huis-aan-huis informatie nodig.

  Wens inwoners: blijf huis-aan-huis informatie verspreiden

  • De gemeente maakt een afvalwijzer op papier. Deze staat nu alleen nog in de MilieuApp.

  Op de afvalwijzer staat informatie over hoe je afval moet scheiden: wat moet waar precies. Het is een aanvulling op de afvalkalender.

  • Iedereen moet onze informatie over afval scheiden kunnen begrijpen.
   Een aantal mensen test daarom eerst de afvalwijzer op begrijpelijkheid en duidelijkheid. Daarna wordt de nieuwe afvalwijzer voor iedereen gedrukt.
   Wanneer de afvalwijzer precies klaar is, weten we nog niet.

  Wens inwoners: grotere opening papier en karton milieuperrons 
  Nogal wat mensen ergeren zich aan de kleine openingen van de containers voor oud papier en karton op de milieuperrons.

  • Gemeente Maastricht kiest bewust voor openingen die maar nét groot genoeg zijn.
   Met dit ontwerp van de containers wil de gemeente het dumpen van restafvalzakken in de papiercontainers moeilijk maken.

  Vervuild oud papier is namelijk ongeschikt om te recyclen. Dat is niet alleen jammer van de verspilde grondstoffen, maar het is ook duurder om het te moeten verbranden.

  Wens inwoners: schonere milieuperrons en meer handhaving

  Bijna de helft van de inwoners is ontevreden over hoe schoon de milieuperrons zijn.

  • De gemeente zet onder andere mobiele camera’s en afvalcoaches in bij de handhaving op milieuperrons. Hierover is een vlog gemaakt.
   Deze kun je bekijken op YouTube.
  • Dagelijks werken 170 medewerkers van de gemeente aan een schoner Maastricht.

  Voorkomen stankoverlast

  • De gemeente werkt mee aan oplossingen zodat inwoners stankoverlast van GFT-afval en etensresten zoveel mogelijk kunnen voorkomen.
  • Vanaf 1 januari 2020 haalt de gemeente iedere week GFT-afval op in de hele stad.
   Voorheen was dat eens in de 2 weken.
 • Vorig jaar december vond de 10e editie van het winterevenement Magisch Maastricht plaats. Een maand lang stond onze binnenstad in het teken van winter vertier en magie, met een route van sfeerlicht door de straten en het Vrijthof vol kraampjes, attracties en 900m² overdekt kunstijs. Dit jaar werd ook de Sint Servaasbasiliek prominent betrokken, met een expositie van kerststallen, fluistertochten, muziekoptredens en kerstverhalen in het dialect.

  De gemeente Maastricht en organisator Stichting Winterevents Maastricht willen graag weten waar de bezoekers vandaan komen en hoe zij Magisch Maastricht beoordelen. Het team Onderzoek & Statistiek is ingeschakeld om een bezoekersonderzoek uit te voeren. Zo’n 1.350 bezoekers deelden hun ervaringen met de enquêteurs in de binnenstad. Met het oog op het grote aantal buitenlandse bezoekers is er gewerkt met zowel Nederlandse als met Engels-, Duits- en Franstalige vragenlijsten.

  De uitkomsten laten zien dat 60% van de bezoekers uit Nederland komt, 18% uit België, 11% uit Duitsland en 11% uit overige landen. Van de Nederlandse bezoekers komt ongeveer een derde uit Maastricht zelf, de rest komt vooral uit de Randstad en uit Brabant of Zeeland. Waar Maastrichtenaren veelal te voet of met de fiets komen, komt de rest van Nederland net zo vaak met de auto als met de trein. Belgische bezoekers komen voornamelijk met de auto, bij bezoekers uit Duitsland is het aandeel auto en bus evenredig verdeeld. 1 op de 3 bezoekers van Magisch Maastricht blijft overnachten (inwoners van Maastricht zelf zijn hierin buiten beschouwing gelaten).

  Magisch Maastricht krijgt een gemiddeld rapportcijfer van 8,2. Een derde van de bezoekers beoordeelt het evenement met een 9 of een 10. Vooral de lichtroute en de kraampjes en attracties op het Vrijthof vallen in de smaak. De waardering voor Magisch Maastricht wordt nog eens onderstreept door het feit dat meer dan de helft van de bezoekers verwacht dat zij volgend jaar weer van de partij zullen zijn.

  Team Onderzoek & Statistiek - januari 2020

 • Kinderen stimuleren om meer te bewegen en te sporten is een belangrijk doel voor de gemeente Maastricht. Het team Onderzoek & Statistiek vroeg Maastrichtse gezinnen naar het sportgedrag van hun kinderen. Meer dan 750 gezinnen gaven hier gehoor aan door het invullen van een online vragenlijst. Ruim de helft van de ondervraagde huishoudens (58%) geeft aan dat er tenminste één kind aan sport doet. Voetbal blijkt veruit het meest populair, gevolgd door dans, zwemmen, gymnastiek/turnen, tennis en hockey. 

  Er is ook gevraagd naar de bekendheid met Maastricht Sport, de intern verzelfstandigde sportorganisatie van de gemeente Maastricht. 6 op de 10 huishoudens met jonge kinderen heeft er wel eens van gehoord. De zwemactiviteiten in het Geusseltbad, de IRONKIDS finale en de Groene Loper Kidsrun blijken het meest bekend.

  De komende jaren wil Maastricht Sport nog meer kinderen aan het sporten krijgen. Een grotere naamsbekendheid en een positief imago moeten hierbij helpen. Over 2 jaar gaan we nog eens meten of ze op de goede weg zijn.

 • Februari 2019

  Hoeveel Maastrichtenaren zitten op Facebook? Wie kijken er naar TV Maastricht? En wat is het bereik van de lokale huis-aan-huiskrant? De gemeente Maastricht doet regelmatig onderzoek naar het mediagebruik van haar inwoners. Deze informatie gebruiken we om onze berichtgeving af te stemmen op de kanalen die burgers gebruiken.

  Begin dit jaar hebben meer dan 3.300 inwoners in een vragenlijst ingevuld welke media zij gebruiken en hoe vaak zij dit doen. Een deel van hen deed mee via een online vragenlijst, bij sommigen viel er een papieren versie op de deurmat en anderen werden uitgenodigd omdat zij lid zijn van ons online burgerpanel.

  Zoals gezegd, geeft dit onderzoek inzicht in welke media Maastrichtenaren gebruiken. Doordat we regelmatig meten, kunnen we ook zien hoe dit gebruik zich ontwikkelt. Zo blijkt het aandeel dagelijkse gebruikers van Instagram bijvoorbeeld 11% hoger te liggen dan 2 jaar geleden. Voor de gemeente Maastricht kan dit een argument zijn om dit kanaal nog vaker te gaan inzetten.

Online burgerpanel

Het MaastrichtForum is het online burgerpanel van de gemeente Maastricht. Het telt zo’n 4.000 inwoners, die graag meedenken over de toekomst van de stad. Wilt u ook vaker uw mening geven over Maastricht? Meld u dan snel aan.

Vragen?

Voor meer informatie of vragen over onderzoeken op deze pagina kunt u terecht bij Team Onderzoek & Statistiek per e-mail: onderzoekenstatistiek [at] maastricht.nl of bel 14 043. We helpen u graag.