Reconstructie Tongerseweg

Op 8 oktober 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met reconstructie van de Tongerseweg van de Javastraat tot aan de grens. Met deze reconstructie willen we de overlast van het vrachtverkeer verminderen.

Aanpassen inrichting

Uit onderzoek is gebleken dat de fundering van de Tongerseweg tussen de Javastraat en de grens in slechte staat is. Ook moest de afgelopen jaren na iedere winter het asfalt van de bovenlaag gerepareerd worden. Bij de reconstructie wordt de fundering onder de rijbaan vervangen. Hierdoor maakt de reconstructie het mogelijk de inrichting van uw weg aan te passen, en daarmee voor voetgangers en fietsers een betere situatie te realiseren.

2 varianten

De afgelopen periode hebben we samen met een groep van 17 buurtbewoners verschillende varianten voor de reconstructie uitgewerkt. De betrokkenheid van de deelnemers bij de werkgroep én bij de plannen voor de Tongerseweg is groot. In de werkgroep zitten bewoners en ondernemers met verschillende meningen en voorkeuren. Samen met deze groep zijn er verschillende varianten tot stand gekomen en verder uitgewerkt. Hieruit zijn twee voorkeursvarianten overgebleven. Deze zijn met instemming van de werkgroep voorgelegd aan de buurt. De varianten zijn daarnaast besproken met een klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat uit Belgische wegbeheerder, gemeente Riemst, Evofenededex, TLN, Cumela, Lltb, VVN, Fietsersbond, De Lijn, provincie Limburg en inmiddels ook VerkeersVeiligheidsGroepMaastricht (VVGM).

De varianten zijn concepten voor het definitieve ontwerp. De komende periode gaan we samen met de werkgroep in afstemming met de klankbordgroep een financieel haalbaar definitief ontwerp opstellen.

Algemeen

Voor beide varianten geldt dat het profiel is opgebouwd uit het lange historische lint. Dit lint wordt onderbroken door de dorpskern in Wolder en door in totaal zes oversteeklocaties voor voetgangers. De kern van Wolder krijgt een afwijkende inrichting. Voorgesteld wordt op dit deel de snelheid terug te brengen naar 30 km per uur. Voor voetgangers en fietsers komen drie nieuwe oversteeklocaties bij op de Tongerseweg. Daardoor worden het in totaal 6 oversteeklocaties. Er komt meer ruimte op de middeneilanden om te staan en snel verkeer kan niet meer uitwijken over de fietsstroken.

In allebei de varianten worden de bestaande bomen vervangen door nieuwe bomen. Diverse onderzoeken tonen aan dat de resterende levensduur van de bomen beperkt is. Door nieuwe bomen te planten kunnen we de inrichting van de Tongerseweg zo gunstig mogelijk aanpakken. Dit heeft een positieve invloed op de positie en veiligheid van voetgangers en fietsers. Auto’s kunnen bijvoorbeeld looproutes veel minder blokkeren.

Variant 1

In variant 1 is het profiel als volgt opgebouwd: woning (perceelsgrens) – parkeerstrook met bomen – fietspad – rijbaan – fietspad – parkeerstrook met bomen – woning (perceelsgrens). Dit lijkt op de huidige situatie. De situatie verbetert door de nieuwe bomen sterk.

Reconstructie Tongerseweg variant 1

Variant 2

In variant 2 is het profiel als volgt opgebouwd: woning (perceelsgrens) – fietspad – parkeerstrook met bomen – rijbaan – parkeerstrook met bomen – fietspad – woning (perceelsgrens). Waar voldoende ruimte is tussen fietspad en woning (perceelsgrens) wordt een voetpad aangebracht.

Reconstructie Tongerseweg variant 2

Rapportage

Meer informatie over de varianten leest u in achtergrondrapportage Reconstructie Tongerseweg. Tot en met zondag 2 augustus 2020 kon gestemd worden voor een van de varianten. Er zijn 425 stemmen ontvangen en er zijn 78 opmerkingen in de digitale kaart geplaatst. De komende tijd wordt met de werkgroep overlegd over het verdere proces en ontwerp. De binnengekomen reacties en de technische en financiële (on)mogelijkheden bepalen uiteindelijk het definitieve ontwerp. Het definitief ontwerp zal dus niet 100% overeenkomen met de twee varianten die we nu laten zien.

Planning

 • 2019: verkeersmonitor (tweejaarlijkse update)
 • oktober 2019: besluitvorming in gemeenteraad
 • oktober/november 2019: start ontwerpproces met digitale kaart
 • 4 november 2019: inspiratiebijeenkomst voor bewoners en belanghebbenden (presentatie inspiratiesessie)
 • 2019/2020: uitwerking ontwerp reconstructie Tongerseweg
 • Voorjaar 2020: diverse onderzoeken naar bodem, kabels en leidingen, etc. worden op straat uitgevoerd
 • 29 juni – 2 augustus: reactietermijn twee varianten
 • zomer 2020: overleg met werkgroep
 • zomer 2020: opstellen definitief ontwerp
 • 2020: besluitvorming in gemeenteraad
 • 2021: uitvoering reconstructie