Werk aan de weg(en) in de omgeving van winkelcentrum Brusselse Poort

Een aantal straten in de omgeving van de Brusselse Poort is toe aan een opknapbeurt. Door de Dr. Bakstraat, Via Regia, Dr. van Kleefstraat en het kruispunt Brusselseweg – Orleansstraat – Bilserbaan tegelijk aan te pakken, kunnen we het veiliger maken voor voetgangers en fietsers. Dit doen we door het opheffen van een aantal rijstroken. We gaan meteen de omgeving groener maken met bomen en planten. Hierdoor kunnen we de omgeving van het winkelcentrum Brusselse Poort leefbaarder maken.

Dr. Bakstraat – Via Regia – Dokter van Kleefstraat

Rond deze straten hebben we paar plannen.

 • De oversteek bij Mercatorplein wordt verbeterd. Hier komen middeneilanden waardoor fietsers en voetgangers in twee keer over kunnen steken. Daarnaast wordt het oostelijke zebrapad verplaatst naar de trap die uitkomt op het Mercatorplein. Deze oversteek krijgt ook een middeneiland.
 • De Artsenijstraat vanaf de Dr. Bakstraat tot de bevoorradingsplek van het winkelcentrum wordt tweerichtingsverkeer.
 • De rechtsafstrook vanaf de Dr. Bakstraat naar de Artsenijstraat wordt weggehaald om uitrijden richting de Dr. Bakstraat veiliger te maken. Verkeer kan de Artsenijstraat vanuit de Via Regia wel in blijven rijden.
 • De fietsoversteek op de Via Regia naar de Becanusstraat gaan we verbeteren door rijstroken voor het autoverkeer op te heffen. Hierdoor wordt de oversteeklengte korter. Ook wordt het mogelijk de oversteek in twee richtingen te gebruiken en wordt deze gecombineerd met een oversteek voor voetgangers.
 • Fietsers kunnen straks direct langs de Dr. Van Kleefstraat blijven rijden op weg naar de Brusselseweg. Nu moeten ze nog een klein stukje omrijden via de Antoon van Elenstraat.

Kruispunt Brusselseweg – Orleansstraat – Bilserbaan

 • De verkeerslichten heffen we op.
 • De maximumsnelheid op de Dr. van Kleefstraat wordt verlaagd naar 30 km/uur om voor voetgangers en fietsers een veilige situatie te maken.
 • Er komen op het kruispunt twee zebrapaden, elk op een verkeersplateau aangelegd.

Parallelweg Via Regia

De parallelweg van de Via Regia wordt omgezet in een fietsstraat tussen de Dr. Van Kleefstraat en August Flamentstraat. Hiermee wordt de fietser belangrijker dan de automobilist. In de toekomst zullen alle parallelwegen van de Via Regia worden omgezet in fietsstraten. Die doen we steeds bij groot onderhoud aan een wegvak. Deze aanpassing wordt in het najaar van 2021 gerealiseerd.

Artsenijstraat rechttrekken

In de plannen voor de herontwikkeling van winkelcentrum BrusselsePoort is een aanpassing aan de verkeersstructuur rondom het centrum opgenomen. In de toekomst wordt het winkelcentrum via drie lussen ontsloten. Ieder lus leidt naar een parkeerterrein. Het is dan niet meer mogelijk om van de ene lus naar de andere lus te rijden. Een bezoeker die per auto komt, moet dan vooraf goed bedenken naar welk parkeerterrein hij/zij wil. Daarnaast wordt het winkelcentrum groter. Om de rijroutes en de uitbreiding mogelijk te maken, wordt de Artsenijstraat rechtdoor getrokken tussen de inrit van het huidige parkeerterrein en de Eenhoornsingel.  

Relatie met andere wegen

Het aanpassen van verkeerssituaties is altijd ingewikkeld. Verschillende groepen hebben verschillende wensen en belangen; bewoners willen iets anders als fietsers of automobilisten. Ook speelt mee dat de aanpassing van verkeer op één punt, gevolgen kan hebben voor een andere route, rotonde of kruispunt. We zijn al in gesprek met bewoners, het buurtnetwerk Brusselsepoort, maar ook de ondernemersvereniging Brusselse Poort en de Fietserbond, VVGM, Arriva, VVN, Stichting Samen onbeperkt over alle wijzigingen.

Planning

Het werk gebeurt in de eerste helft van 2022. Om alle voorbereidingen te starten en het bestek te kunnen maken, neemt de gemeente in 2021 een collegebesluit over het ontwerp van de straten.

 • Voorjaar 2021: overleg met werkgroepen/buurtnetwerk/belangengroepen
 • Najaar 2021: rood asfalt aanleggen op de ventweg Via Regia (fietsstraat)
 • Voorjaar 2022: collegebesluit
 • Voorjaar 2022: voorbereiding en aanbesteding
 • Halverwege 2022: start uitvoering

Zie ook de pagina Verkeersprojecten in de buurten Brusselsepoort en Malpertuis