Verkeer

Verkeer is een belangrijk maatschappelijk thema. De gemeente is verantwoordelijk voor onder andere verkeersveiligheid. Met verschillende maatregelen willen wij het verkeer in Maastricht veiliger maken. Onder andere door straten herkenbaar in te richten. Hieronder leest u wat wij wel en niet hiervoor kunnen doen. En wat u zelf kunt ondernemen.

Snelheid

  • Te hard rijden

Hard rijden is een probleem dat op veel plekken voorkomt. Uit ervaring blijkt dat hardrijders vaak mensen zijn die de buurt goed kennen of er zelf wonen. De politie controleert op snelheid. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de veiligheid. De gemeente probeert straten herkenbaar in te richten. Zo weet de weggebruiker welke snelheid gereden mag worden. Toch heeft dit niet altijd het gewenste effect. Het is in de praktijk niet altijd mogelijk om extra maatregelen te treffen om onder andere de snelheid te remmen. We moeten ook rekening houden met andere weggebruikers, zoals bussen en de hulpdiensten. Soms is er niet genoeg geld beschikbaar. 

Wat kunt u doen?

De meeste hardrijders kennen de buurt. Het is daarom een goed idee om het probleem aan te kaarten in uw buurt. Dit kan bijvoorbeeld in een buurtoverleg. 

Verkeersonveilig gedrag melden

U kunt een verkeersonveilige situatie bij ons melden via de  MijnGemeente app of via deze pagina. Ook kunt u het probleem melden bij het participatiepunt Veilig Verkeer Nederland (VVN). Zij kunnen, samen met u en andere bewoners, kijken wat de mogelijkheden zijn om hardrijders te attenderen op hun gedrag. Bijvoorbeeld door het opzetten van een buurtactie. Meer informatie hierover vindt u op hun website.

  • Snelheidsverlaging naar 30 km per uur 

In Nederland wordt de maximale snelheid op wegen binnen de bebouwde kom steeds meer verlaagd van 50 naar 30 kilometer per uur. Ook wij onderzoeken doorlopend of we de verkeersveiligheid kunnen verbeteren door de snelheid te verlagen. 

We kijken daarbij naar: 

  • welke wegen het meest geschikt zijn voor een snelheidsverlaging;
  • welke aanpassingen er nodig zijn op die wegen;
  • wanneer we aanpassingen kunnen doorvoeren.

We gaan niet overhaast te werk. We verlagen niet zomaar de toegestane snelheid. Tenzij er sprake is van een dringend probleem.

  • Flitspalen

De gemeente Maastricht kan zelf geen flitspalen plaatsen. Dit is een bevoegdheid van het Openbaar Ministerie (OM). Een flitspaal wordt niet zomaar geplaatst. Als blijkt dat een flitspaal kan bijdragen aan het verminderen van het aantal ongelukken, kan deze worden geplaatst. Dit gebeurt in overleg met de politie en de wegbeheerder (meestal de gemeente, provincie of Rijkswaterstaat)

Verkeersspiegel

We ontvangen vaak de vraag om verkeersspiegels te plaatsen. Wij plaatsen geen verkeersspiegels meer, omdat ze niet altijd de veiligheid verbeteren. Door de bolling in de spiegel ziet een automobilist vaker een vertekend beeld. Hierdoor wordt niet altijd de juiste inschatting gemaakt. Bij mist of vorst geven verkeersspiegels vaak een slecht beeld. Daarnaast worden ze ook vaak vernield. 

Parkeerdruk

In de laatste 10 jaar is het autobezit in Maastricht fors toegenomen. Hoewel de gemeente het autobezit niet kan beperken, proberen we wel de parkeerdruk te verminderen. Zo stimuleren we bezoekers van de stad om te parkeren op parkeerterreinen of in de parkeergarages. 

Wat kunt u doen?

U kunt ons helpen de parkeerdruk inzichtelijk te maken in uw wijk door een melding te maken van parkeerdruk. Aan de hand van het aantal parkeerdrukmeldingen en onze eigen (parkeerdruk)metingen in een buurt, onderzoeken we ieder jaar waar mogelijk behoefte is aan bijvoorbeeld het invoeren van betaald parkeren.  

Een parkeerdruk melding kunt u maken via de website Thuis in Maastricht. Hier vindt u ook meer informatie aan over parkeerregulering in wijken en buurten. Meer informatie over andere parkeer gerelateerde thema's of parkeervergunningen vindt u op de pagina Parkeren en Verkeer

Kruisvakken

We plaatsen geen kruisvakken meer op het wegdek om aan te geven dat op die plek niet geparkeerd of stilgestaan mag worden. Kruisvakken blijken niet bepalend te zijn voor het verkeers- en parkeergedrag van automobilisten. Bovendien dragen ze niet bij aan een fraai straatbeeld.

Parkeren voor een inrit of uitrit mag niet. We verwachten dat weggebruikers weten dat dit niet is toegestaan. Hier zijn dan ook geen extra maatregelen voor nodig, zoals een kruisvak. Dit soort parkeergedrag valt onder hinderlijk parkeren. Wanneer dit gebeurt, kunt u contact opnemen met handhaving via het algemene nummer 14-043. Alleen in speciale gevallen maakt de gemeente een afweging of een kruisvak echt nodig is.