Foto van de raadzaal gemeente Maastricht

De gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid en houdt toezicht op de uitvoering ervan. Het college van burgemeester en wethouders bereidt de hoofdlijnen voor en voert het beleid uit. Het college heeft ook eigen taken.

Webomgeving raadsinformatie

U vindt de actuele agenda’s, documenten, live uitzendingen en videoverslagen van de gemeenteraad Maastricht via raad.gemeentemaastricht.nl

Praat met de gemeenteraad

De gemeenteraad neemt besluiten zo veel mogelijk in overleg met inwoners, maatschappelijke instellingen en organisaties en bedrijven. Dat doen wij via de stadsronde. Per onderwerp wordt bekeken hoe dat overleg het best kan plaatsvinden. Dit is mede afhankelijk van het moment in het proces. De ene keer kan in een open debat of een brainstorm input worden gegeven bij de beleidsvoorbereiding, terwijl er in een ander stadium al een afgerond voorstel ligt en inspraak meer het karakter van ‘horen’ heeft. In de agenda ziet u welke onderwerpen aan de orde komen en wat het karakter van de bespreking is.

 • Bekijk de raadsagenda. Staat een onderwerp op de agenda van een raadsronde? Dan kunt u vooraf inspreken over dat specifieke onderwerp. Meld u wel vooraf aan via griffie [at] gemeenteraadmaastricht.nl of (043) 350 40 46. Doe dit uiterlijk voor 16.00 uur op de maandag die vooraf gaat aan de raadsavond waar u komt inspreken. Dan kunnen we ervoor zorgen dat u goed aan bod komt. Voor insprekers is een speciale handleiding opgesteld.

 • Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de gemeenteraad, dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffie. Dit kan op verschillende manieren.

  Per e-mail

  Via griffie [at] gemeenteraadmaastricht.nl

  Per brief

  U kunt ons altijd een brief schrijven, bijvoorbeeld: 

  • als het college een voorstel aan de raad doet en u wilt dat de raad bij de besluitvorming rekening houdt met uw standpunt
  • als u zich zorgen maakt over de uitvoering van beleid dat door de raad is vastgesteld.

  Gaat uw brief over lopende zaken of over de uitvoering van plannen? Dan kunt u het beste een brief schrijven aan het college van burgemeester en wethouders via post [at] maastricht.nl.

  Twijfelt u aan wie u het beste kunt schrijven? Neem dan contact op met de griffie [at] gemeenteraadmaastricht.nl. Er bestaat een 'doorzendplicht'. Als u naar het verkeerde bestuursorgaan heeft geschreven, dan is dat bestuursorgaan verantwoordelijk voor het doorsturen van uw brief naar het juiste bestuursorgaan. Uw brief gaat dus nooit verloren. Alle brieven aan de gemeenteraad krijgen een ontvangstbevestiging waarin staat dat de brief is ontvangen en wat er mee gaat gebeuren. Brieven gericht aan de gemeente worden met de gemeenteraad en ambtenaren gedeeld en zijn in principe openbaar.

  Het adres:

  Gemeente Maastricht
  t.a.v. Gemeenteraad (of college van burgemeester en wethouders)
  Postbus 1992
  6201 BZ Maastricht

 • Een burgerinitiatief is een verzoek van een groep inwoners aan de gemeenteraad om een idee dat deze groep heeft te bespreken in de gemeenteraad. Gemeente Maastricht kent drie verschillende vormen van het burgerinitiatief:

  • Burgerplatform
  • Stadsronde op initiatief van inwoners, organisaties of andere belanghebbenden
  • Burgervoorstel

  De raadsgriffie adviseert u graag over deze instrumenten. Zo kunt u samen met hen bepalen welk instrument het beste past bij uw behoeften. U kunt contact opnemen met de raadsgriffie via griffie [at] gemeenteraadmaastricht.nl.

  Ambtelijke ondersteuning 

  De raadsgriffie heeft als rol het begeleiden van het proces rondom burgerinitiatieven. Wij denken graag mee over het juiste instrument en kunnen u vertellen hoe het allemaal werkt. Heeft u hulp nodig bij de inhoud van uw voorstel, bijvoorbeeld uitleg over specifiek beleid of hulp bij het schrijven van een financiële paragraaf? Dan kunt u een verzoek indienen tot ambtelijke ondersteuning per e-mail via griffie [at] gemeenteraadmaastricht.nl. De griffie stuurt het verzoek door aan de gemeentesecretaris. Deze is verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie en beoordeelt of we aan uw verzoek kunnen voldoen. 

 • Het burgerplatform biedt inwoners, verenigingen, stichtingen en organisaties de mogelijkheid hun boodschap tijdens de raadsavond te presenteren aan de gemeenteraad en andere aanwezigen. Dit gebeurt tussen 17:00 en 19:00 op een raadsavond (meestal een dinsdag). Deelnemers krijgen één tafel ter beschikking en kunnen zelf (in overleg met de griffie) promotiemateriaal meenemen. Raadpleeg de agenda van de gemeenteraad om te zien wanneer de eerstvolgende raadsavond plaatsvindt. Wij vragen deelnemers aan het burgerplatform om zich uiterlijk één week voor de raadsavond te melden via griffie [at] gemeenteraadmaastricht.nl. De griffie helpt u graag verder.

 • Heeft u al een concreet uitgewerkt plan waar de raad een beslissing over moet nemen? Dan kunt u dit plan als burgervoorstel indienen. Heeft u slechts een algemeen idee of wilt u een belangrijk onderwerp ter bespreking aandragen? Dan is wellicht het burgerplatform of een stadsronde beter geschikt voor uw initiatief.

  Om uw concrete voorstel te laten behandelen in de gemeenteraad kunt u het beste contact opnemen met de griffie via raadsgriffie [at] maastricht.nl. U moet er rekening mee te houden dat een burgervoorstel aan voorwaarden moet voldoen. Deze voorwaarden staan vermeld in het Reglement van Orde, artikel 55. Onder andere moet uw burgervoorstel in de juiste format worden ingediend en gaan over een raadsbevoegdheid. En uw voorstel moet concrete, uitvoerbare beslispunten bevatten.

  Nadat u heeft gesproken met de raadsgriffie kunt u het burgervoorstel indienen door het formulier verzoek burgerinitiatief te downloaden. Hierop beschrijft u wat het doel is, wat er moet gebeuren en wat het ongeveer gaat kosten. Dit moet u samen met de ingevulde ondersteunde verklaring opsturen ter attentie van de burgemeester.

 • Wanneer de raad een besluit gaat nemen, organiseren zij meestal een stadsronde voorafgaand aan het besluit om ook inwoners van de stad aan het woord te laten over dit onderwerp. Echter kunt u als inwoner ook zelf een verzoek indienen om een stadsronde te organiseren. Bijvoorbeeld wanneer u vindt dat de gemeenteraad een onderwerp echt moet bespreken, maar het nog niet op de agenda staat. Er gelden enkele voorwaarden voor het organiseren van een stadsronde.

  • Het onderwerp mag niet onlangs of binnenkort al geagendeerd staan om te bespreken in een stadsronde.
  • U moet goed nadenken over wat u graag wil bespreken, in welke vorm u dit wilt doen (bijvoorbeeld een presentatie of een debat) en wie u wilt uitnodigen.
  • Vermeldt het beoogde doel van de stadsronde.
  • Schrijf dit (in samenwerking met de raadsgriffie) op in een rondebriefje, dat als verzoek wordt ingediend bij het presidium.

  Deze afvaardiging van de raad beoordeelt het verzoek op inhoud en bepaalt of de raad het onderwerp wel of niet bespreekt. Interesse in het aanvragen van een stadsronde? Neem dan contact op met griffie [at] gemeenteraadmaastricht.nl.