Werkwijze van de raad

De gemeenteraad bestaat uit 39 raadsleden. Iedere 4 jaar worden zij gekozen, de laatste keer was op 16 maart 2022. De fracties kunnen zich laten ondersteunen door maximaal 3 burgerleden. Die zijn niet in de gemeenteraad gekozen maar mogen namens hun fractie wel het woord voeren in de domeinvergaderingen. Binnen de verschillende fracties zijn de aandachtsgebieden verdeeld.

Vergaderen

Normaal gesproken zijn er 3 raadsavonden per maand (op dinsdag). 1 keer per maand is er een raadsvergadering. In de raadsvergadering neemt de raad besluiten en stemt de raad over ingediende moties en amendementen.

Voorafgaand aan de raadsvergadering worden 4 domeinvergaderingen gehouden. Hier worden de besluiten voorbereid voor de raadsvergadering. De 4 domeinen zijn:

 • Algemene zaken
 • Economie en cultuur
 • Fysiek
 • Sociaal.

Voorzitterschap vergaderavond

De burgemeester zit de raadsvergadering voor. De raad heeft per domein een vaste voorzitter benoemd voor de domeinvergaderingen.

Reglement van Orde

In het Reglement van Orde staat precies hoe de gemeenteraad werkt. Denk aan de manier van vergaderen en stemmen. Ook staan de instrumenten van de raad hierin beschreven.

Instrumenten van de raad

Raadsleden hebben verschillende instrumenten om hun taken uit te voeren. Via zo’n raadsinstrument oefent de gemeenteraad invloed uit op de besluitvorming of stelt de raad kaders vast voor beleid.

 • Een amendement is een tekstwijziging in een raadsbesluit van het college van burgemeester en wethouders. Het oorspronkelijke raadsvoorstel wordt gewijzigd als de meerderheid van de raad vóór het amendement stemt.

 • In een motie doet de raad een uitspraak over een bepaald onderwerp of doet een concreet verzoek aan het college. Deze moties komen bij het agendapunt over het betreffende onderwerp aan bod. Een motie is aangenomen als de meerderheid in de raad vóór stemt.

 • Een raadslid kan altijd schriftelijke vragen stellen aan het college, ook over onderwerpen die niet op de agenda staan. Het college moet schriftelijke vragen van raadsleden binnen vier weken beantwoorden. 

 • Interpellatie is een zwaarwegend instrument dat raadsleden inzetten om het college te bevragen of ter verantwoording te roepen. Dat gebeurt in de raadsvergadering. Het gaat dan vaak over een politiek gevoelig onderwerp.

 • Met een raadsonderzoek of een raadsenquête kan de raad een onderzoek instellen naar het uitgevoerde beleid van het college of van de burgemeester. Een raadsonderzoek weegt zwaar. Maar een raadsenquête gaat nog een stapje verder: dan kunnen getuigen zelfs onder ede worden gehoord.

 • Een initiatiefvoorstel is een voorstel van een raadslid waarover de gemeenteraad een besluit neemt. Zo’n voorstel is dus niet door het college van burgemeester en wethouders voorbereid.

Rekenkamer

De Rekenkamer versterkt de controlerende functie van de gemeenteraad en maakt tegelijkertijd voor de inwoners van Maastricht zichtbaar wat er terechtkomt van de beleidsvoornemens van de gemeente Maastricht. De Rekenkamer onderzoekt of het gevoerde beleid doelmatig en doeltreffend was en soms of het gevoerde beleid rechtmatig was. En rapporteert hierover. Het accent legt zij daarbij op leren en verbeteren. De Rekenkamer werkt geheel onafhankelijk van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders. Meer informatie vindt u op www.rekenkamermaastricht.nl.

 • Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de gemeenteraad, dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffie. Dit kan op verschillende manieren.

  Per e-mail

  Via griffie [at] gemeenteraadmaastricht.nl (griffie[at]gemeenteraadmaastricht[dot]nl)

  Per brief

  U kunt ons altijd een brief schrijven, bijvoorbeeld: 

  • als het college een voorstel aan de raad doet en u wilt dat de raad bij de besluitvorming rekening houdt met uw standpunt
  • als u zich zorgen maakt over de uitvoering van beleid dat door de raad is vastgesteld.

  Gaat uw brief over lopende zaken of over de uitvoering van plannen? Dan kunt u het beste een brief schrijven aan het college van burgemeester en wethouders via post [at] maastricht.nl (post[at]maastricht[dot]nl)

  Twijfelt u aan wie u het beste kunt schrijven? Neem dan contact op met de griffie [at] gemeenteraadmaastricht.nl (griffie[at]gemeenteraadmaastricht[dot]nl). Er bestaat een 'doorzendplicht'. Als u naar het verkeerde bestuursorgaan heeft geschreven, dan is dat bestuursorgaan verantwoordelijk voor het doorsturen van uw brief naar het juiste bestuursorgaan. Uw brief gaat dus nooit verloren. Alle brieven aan de gemeenteraad krijgen een ontvangstbevestiging waarin staat dat de brief is ontvangen en wat er mee gaat gebeuren. Brieven gericht aan de gemeente worden met de gemeenteraad en ambtenaren gedeeld en zijn in principe openbaar.

  Het adres:

  Gemeente Maastricht
  t.a.v. Gemeenteraad (of college van burgemeester en wethouders)
  Postbus 1992
  6201 BZ Maastricht