Werkwijze van de raad

De gemeenteraad bestaat uit 39 raadsleden, momenteel verdeeld over 15 politieke partijen. Iedere 4 jaar worden zij gekozen, de laatste keer was op 21 maart 2018. De fracties laten zich ondersteunen door burgerleden. Die zijn niet in de gemeenteraad gekozen maar mogen namens hun fractie wel het woord voeren in de stadsronde en in de raadsronde. Binnen de verschillende fracties zijn de aandachtsgebieden verdeeld.

Vergaderen

De gemeenteraad vergadert in principe tweewekelijks op dinsdagavond. De vergaderavond telt 3 blokken. Tijdens de eerste twee blokken vinden de stadsrondes, informatierondes en raadsrondes plaats. Het eerste blok begint om 17:00 uur en duurt tot 18:30 uur. Dan volgt een half uur pauze. Tussen 19:00 uur en 20:30 uur vindt het tweede blok plaats. Om 20:30 uur begint de plenaire raadsvergadering. Soms kunnen de tijden ietwat wijzigen door uitloop. U kunt makkelijk in contact komen met raads- en burgerleden, actief deelnemen aan bijeenkomsten en discussies volgen. Kijk voor de mogelijkheden op de pagina van de gemeenteraad bij ‘Praat met de gemeenteraad’.

Voorzitterschap vergaderavond

In de stads- en raadsronde vervullen raadsleden afwisselend het voorzitterschap. De burgemeester zit de raadsvergadering voor.

Reglement van Orde

In het Reglement van Orde is precies omschreven hoe de gemeenteraad werkt. Denk aan de manier van vergaderen en stemmen. Ook staan de instrumenten van de raad hierin beschreven en de regels over het burgerinitiatief.

Instrumenten van de raad

Raadsleden hebben verschillende instrumenten om hun taken uit te voeren. Via zo’n raadsinstrument oefent de gemeenteraad invloed uit op de besluitvorming of stelt de raad kaders vast voor beleid.

  • Een amendement is een tekstwijziging in een raadsbesluit van het college van burgemeester en wethouders. Het oorspronkelijke raadsvoorstel wordt gewijzigd als de meerderheid van de raad vóór het amendement stemt.

  • In een motie doet de raad een uitspraak over een bepaald onderwerp of doet een concreet verzoek aan het college. Deze moties komen bij het agendapunt over het betreffende onderwerp aan bod. Een motie is aangenomen als de meerderheid in de raad vóór stemt.

  • Een raadslid kan altijd schriftelijke vragen stellen aan het college, ook over onderwerpen die niet op de agenda staan. Het college moet schriftelijke vragen van raadsleden binnen vier weken beantwoorden. In de volksmond ook wel ‘artikel 47-vragen’ genoemd (verwijzend naar het Reglement van Orde).

  • Interpellatie is een zwaarwegend instrument dat raadsleden inzetten om het college te bevragen of ter verantwoording te roepen. Dat gebeurt in de raadsvergadering. Het gaat dan vaak over een politiek gevoelig onderwerp.

  • Met een raadsonderzoek of een raadsenquête kan de raad een onderzoek instellen naar het uitgevoerde beleid van het college of van de burgemeester. Een raadsonderzoek weegt zwaar. Maar een raadsenquête gaat nog een stapje verder: dan kunnen getuigen zelfs onder ede worden gehoord.

  • Een initiatiefvoorstel is een voorstel van een raadslid waarover de gemeenteraad een besluit neemt. Zo’n voorstel is dus niet door het college van burgemeester en wethouders voorbereid.

Rekenkamer

De Rekenkamer versterkt de controlerende functie van de gemeenteraad en maakt tegelijkertijd voor de inwoners van Maastricht zichtbaar wat er terechtkomt van de beleidsvoornemens van de gemeente Maastricht. De Rekenkamer onderzoekt of het gevoerde beleid doelmatig en doeltreffend was en soms of het gevoerde beleid rechtmatig was. En rapporteert hierover. Het accent legt zij daarbij op leren en verbeteren. De Rekenkamer werkt geheel onafhankelijk van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders. Meer informatie vindt u op www.rekenkamermaastricht.nl.