De Welstands en Monumentencommissie

De Welstands-/Monumentencommissie is een onafhankelijke commissie die het college van burgemeester en wethouders adviseert over welstands- en monumentenaspecten bij aanvragen voor een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten, het veranderen van monumenten en sloopactiviteiten.

Doel en activiteiten

De commissie werkt op basis van twee verordeningen die door de gemeenteraad zijn vastgesteld: de Verordening op Welstands-/Monumentencommissie en de Erfgoedverordening. In deze verordeningen staan de wettelijke en niet-wettelijke taken opgesomd die de gemeenteraad aan de commissie heeft opgedragen. 

 • In oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Via deze wet worden bijna alle vergunningstelsels die betrekking hebben op bouwen, ruimte, milieu en natuur samengebracht in één vergunning: de omgevingsvergunning. 

 • Maastricht kent een geïntegreerde Welstands-/Monumentencommissie. Dat betekent dat plannen binnen één commissie behandeld worden en niet apart in een welstandscommissie en in een monumentencommissie. Zo vindt er een goede afweging van argumenten plaats op basis van het geldende welstandsbeleid én monumentenbeleid. 

  De Welstand-/Monumentencommissie bestaat uit: 

  Voorzitter 

  • Dolf Dobbelaar

  Leden 

  • Marco Scheren (monumenten- en restauratiedeskundige)
  • Karel Emmens (monumentendeskundige en bouwhistoricus) 
  • Liesbeth Brink (welstandsdeskundige)
  • Mark Feron (welstandsdeskundige)

  Adviseur Cultureel Erfgoed 

  • Maurice Bastings
  • Stefan Loo 
  • Angelina Valleau

  Secretariaat 

  • Ellen Snoeck, secretaris
  • Ivan Nix, adjunct-secretaris
 • Lid

  In dienst per

  Benoemd door raad op

  Benoemd tot

  Herbenoemd tot

  Marco Scheren

  01-02-2020

  21-01-2020

   

   01-02-2026

  Liesbeth Brink

  01-05-2023

  25-04-2023

  01-05-2026

   

  Karel Emmens

  01-01-2021

  22-12-2020

  01-01-2024

   

  Dolf Dobbelaar

  01-10-2021

  22-06-2021

  01-10-2024

   

  Mark Feron 01-05-2023 25-04-2023 01-05-2025  
 • De vergaderingen van de Welstands-/Monumentencommissie zijn openbaar. Normaal gesproken vergadert de commissie in het stadskantoor Mosae Forum 10 op de eerste verdieping. 

  Aan de commissie worden bouwplannen voorgelegd om te toetsen aan de criteria uit de Welstandsnota Maastricht 2018 en de restauratierichtlijnen (PDF, 872KB). De gemeente Maastricht werkt met twee commissies: de voltallige commissie en de mandaatcommissie. In principe worden grote plannen behandeld in de voltallige commissie, kleine plannen worden door één commissielid in de mandaatcommissie behandeld. De voltallige commissie vergadert op de dinsdag in de even weken, de mandaatcommissie vergadert iedere maandagmiddag.

  Wilt u weten wat op de agenda staat voor de vergadering van de Welstand-/Monumentencommissie? Of wilt u weten wat er in een verslag staat? Stuur dan een e-mail naar welst.moncie [at] maastricht.nl. Wij sturen u dan de agenda toe. 

 • De Welstand-/Monumentencommissie is wettelijk verplicht om een keer per jaar een verslag voor te leggen aan de gemeenteraad van de door haar verrichte werkzaamheden. In het verslag wordt uiteengezet op welke wijze de commissie toepassing heeft gegeven aan de welstandscriteria uit de Welstandsnota, de werkwijze van de commissie, op welke wijze uitwerking is gegeven aan de openbaarheid van vergaderen, de aard van de beoordeelde plannen den de bijzondere projecten. Tot slot worden aanbevelingen gedaan ten aanzien van het gemeentelijk ruimtelijk kwaliteitsbeleid in het algemeen. In het jaarverslag is ook het monumentenbeleid opgenomen. 

  Wilt u ons jaarverslag inzien? Neem dan contact met ons op.

 • Reclame aanbrengen

  Wilt u gevelreclame, handelsreclame, lichtreclame of bijvoorbeeld een uithangbord of uitsteekbak aanbrengen? Ook dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Aan een omgevingsvergunning zijn kosten verbonden.

  Er is geen nationale regelgeving die het gebruik van reclame regelt. Iedere gemeente stelt voor het voeren van reclame zijn eigen beleid. In Maastricht staan de regels voor het voeren van reclame in de Welstandsnota 'maatwerk in kwaliteit'. Het voorbeeldenboek is een aanvulling op deze welstandsnota. Met tekeningen en foto's neemt het voorbeeldenboek de Welstands-/Monumentencommissie, ontwerpers en gebruikers van reclame mee op een visuele tocht langs de mogelijkheden.

  In het voorbeeldenboek staan genoeg reclames die als goed voorbeeld kunnen dienen. Reclames die zijn afgestemd op de panden en de architectuur respecteren. Ze laten zien hoe met aandacht voor aantallen, afmetingen, uitvoering en de plaats van de reclame een zorgvuldig stadsbeeld kan ontstaan.

  De plaats van reclames is een bepalende factor en vormt de kapstok van het beleid. Vooral in de binnenstad, met haar historische gebouwen, speelt de plaats een belangrijke rol. Reclame mag niet hoger worden geplaatst dan de overgang van de begane grond naar de verdieping. We noemen dit de zoneringsgrens.

 • Wilt u een dakkapel plaatsen? En blijkt uit de vergunningscheck dat u een vergunning nodig heeft voor het plaatsen van een dakkapel? Dan geeft het voorbeeldenboek dakkapellen tekst en uitleg over wat mag en kan.

  Dakkapellen moeten voldoen aan vuistregels uit de Welstandsnota 'maatwerk in kwaliteit'. Deze vuistregels staan uitgelegd in het voorbeeldenboek. Voldoet een dakkapel niet aan de vuistregels? Dan wordt de aanvraag door de welstandscommissie getoetst aan de algemene criteria, criteria voor bebouwingstypen in gebieden en aanvullende criteria.