De Welstands en Monumentencommissie

De Welstands-/Monumentencommissie is een onafhankelijke commissie die het college van burgemeester en wethouders adviseert over welstands- en monumentenaspecten bij aanvragen voor een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten, het veranderen van monumenten en sloopactiviteiten.

Doel en activiteiten

De commissie werkt op basis van twee verordeningen die door de gemeenteraad zijn vastgesteld: de Verordening op Welstands-/Monumentencommissie en de Erfgoedverordening. In deze verordeningen staan de wettelijke en niet-wettelijke taken opgesomd die de gemeenteraad aan de commissie heeft opgedragen. 

 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

  In oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Via deze wet worden bijna alle vergunningstelsels die betrekking hebben op bouwen, ruimte, milieu en natuur samengebracht in één vergunning: de omgevingsvergunning. 

 • Samenstelling commissie

  Maastricht kent een geïntegreerde Welstands-/Monumentencommissie. Dat betekent dat plannen binnen één commissie behandeld worden en niet apart in een welstandscommissie en in een monumentencommissie. Zo vindt er een goede afweging van argumenten plaats op basis van het geldende welstandsbeleid én monumentenbeleid. 

  De Welstand-/Monumentencommissie bestaat uit een voorzitter en vijf leden (vier architecten en een burgerlid).

  Voorzitter 

  • Menno Homan

  Leden 

  • De heer Teo Bähler (welstandsdeskundige)
  • De heer Nick Ceulemans (welstandsdeskundige)
  • De heer Marco Scheren (monumenten- en restauratiedeskundige)
  • De heer Jan van der Hoeven (monumentendeskundige en bouwhistoricus)
  • Mevrouw Meyke Houben (burgerlid)

  Technisch adviseur/Teammanager Vergunnen Wabo 

  • De heer Roger Huntjens 

  Adviseur Cultureel Erfgoed 

  • De heer Maurice Bastings
  • Stefan Loo 

  Secretariaat 

  • Mevrouw Ellen Snoeck, secretaris
  • De heer Roy Korsten, adjunct secretaris
 • Benoemingstermijn commissieleden

  Lid

  In dienst per

  Benoemd door raad op

  Benoemd tot

  Herbenoemd tot

  Marco Scheren

  01-02-2020

   

  01-02-2023

   

  Nick Ceulemans

  01-05-2017

  18-04-2017

  01-05-2020

   

  Jan van der Hoeve

  01-01-2015

  25-11-2014

  01-01-2018

   01-01-2021

  Meyke Houben

  01-06-2018

  29-05-2018

  01-06-2021

   

  Menno Homan

  01-10-2015

  18-08-2015

  01-10-2018

  01-10-2021

  Teo Baehler

  01-02-2019

  11-12-2018

  01-02-2022

   

 • Werkwijze

  De vergaderingen van de Welstands-/Monumentencommissie zijn openbaar. De commissie vergadert in Mosae Forum in het stadskantoor Mosae Forum 10 op de eerste verdieping.

  Aan de commissie worden bouwplannen voorgelegd om te toetsen aan de criteria uit de Welstandsnota Maastricht 2018 en de restauratierichtlijnen (PDF, 872KB). De gemeente Maastricht werkt met twee commissies: de voltallige commissie en de mandaatcommissie. In principe worden grote plannen behandeld in de voltallige commissie, kleine plannen worden door één commissielid in de mandaatcommissie behandeld. De voltallige commissie vergadert op de dinsdag in de even weken, de mandaatcommissie vergadert iedere woensdag.

  Wilt u weten wat op de agenda staat voor de vergadering van de Welstand-/Monumentencommissie? Of wilt u weten wat er in een verslag staat? Stuur dan een e-mail naar welst.moncie [at] maastricht.nl. Wij sturen u dan de agenda toe. 

 • Jaarverslagen Welstands/Monumentencommissie

  De Welstand-/Monumentencommissie is wettelijk verplicht om een keer per jaar een verslag voor te leggen aan de gemeenteraad van de door haar verrichte werkzaamheden. In het verslag wordt uiteengezet op welke wijze de commissie toepassing heeft gegeven aan de welstandscriteria uit de Welstandsnota, de werkwijze van de commissie, op welke wijze uitwerking is gegeven aan de openbaarheid van vergaderen, de aard van de beoordeelde plannen den de bijzondere projecten. Tot slot worden aanbevelingen gedaan ten aanzien van het gemeentelijk ruimtelijk kwaliteitsbeleid in het algemeen. In het jaarverslag is ook het monumentenbeleid opgenomen. 

  Wilt u ons jaarverslag inzien? Neem dan contact met ons op.

 • Welstand - reclame voorbeeldenboek

  Voor het aanbrengen van reclame is een omgevingsvergunning noodzakelijk. 

  Er is geen nationale regelgeving die het gebruik van reclame regelt. Er bestaan geen uniforme regels voor het gebruik van reclames in een gebouwde omgeving. Maar er zijn genoeg reclames die als goed voorbeeld kunnen dienen. Reclames die zijn afgestemd op de panden en de architectuur respecteren. Deze goede voorbeelden staan in het voorbeeldenboek. Ze laten zien hoe met aandacht voor aantallen, afmetingen, uitvoering
  en de plaats van de reclame een zorgvuldig stadsbeeld kan ontstaan.

  De plaats van reclames is een bepalende factor en vormt de kapstok van het beleid. Vooral in de binnenstad,
  met haar historische gebouwen, speelt de plaats een belangrijke rol. Reclame mag niet hoger worden geplaatst dan de overgang van de begane grond naar de verdieping. We noemen dit de zoneringsgrens.

  De Welstands-/Monumentencommissie toetst reclamevoorstellen op grond van de ‘geschreven’ regels. Het voorbeeldenboek is een aanvulling op die regels. Het neemt de Welstands-/Monumentencommissie, ontwerpers en gebruikers van reclame mee op een visuele tocht met tekeningen en foto’s langs de diverse mogelijkheden.