Omgevingsvergunning

Als u gaat (ver)bouwen of slopen of reclame gaat aanbrengen, heeft u niet altijd een omgevingsvergunning nodig. U kunt dit checken via het Omgevingsloket. Er is een check voor particulieren en voor bedrijven.

Zijn uw plannen vergunningplichtig? Dan kunt u de omgevingsvergunning meteen online aanvragen via het Omgevingsloket. Maar let op: twijfelt u of zijn uw plannen nog in een vroeg stadium, dan kunt u beter eerst een principeverzoek indienen.

Stap 1: Vergunning nodig?

Soms kunt u zonder vergunning (ver)bouwen en slopen. Dat heet vergunningvrij. Meer informatie, voorwaarden en brochures over vergunningvrij (ver)bouwen en slopen, vindt u op onze webpagina Bouw en verbouw, vergunningsvrij.

Vergunningcheck 

Doe de vergunningcheck op het Omgevingsloket om te achterhalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Komt u er niet uit? Mogelijk zijn uw plannen dan nog in een vroeg stadium. U kunt dan via het Omgevingsloket niet goed bepalen of u een vergunning nodig heeft. Dan kunt u het beste een principeverzoek indienen. Dat is niet verplicht, maar is bedoeld om u te helpen en te adviseren bij ingewikkelde aanvragen. Wij adviseren u dan over de haalbaarheid van uw plannen. 

Stap 2: Omgevingsvergunning of principeverzoek?

Vraag pas een omgevingsvergunning aan: 

 • als u zeker weet dat u een omgevingsvergunning nodig heeft én
 • als u uw plannen volledig heeft uitgewerkt

Bij twijfel of onvoldoende uitgewerkte plannen, adviseren wij u om eerst een principeverzoek bij ons in te dienen. Dat is voordeliger en eenvoudiger dan meteen een omgevingsvergunning aanvragen. 

  Omgevingsvergunning Principeverzoek
Vorm en procedure Een aanvraag omgevingsvergunning is vormvast en procedurevast: in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is precies geregeld aan welke eisen uw aanvraag moet voldoen. De gemeente mag daar niet van afwijken.  Een principeverzoek is een product van gemeente Maastricht en is vormvrij: procedures en indieningsvereisten zijn niet wettelijk geregeld. Uw plannen hoeven dus nog niet te voldoen aan de eisen die gelden voor de aanvraag omgevingsvergunning.
Indieningsvereisten Een aanvraag omgevingsvergunning moet altijd volledig zijn uitgewerkt en mag geen open eindjes bevatten. Een aanvraag omgevingsvergunning is daardoor niet geschikt om kansen en haalbaarheden te onderzoeken of een project te ontwikkelen. Bij een principeverzoek kunt u volstaan met een eenvoudige beschrijving van uw plannen: in overleg met de gemeente kunt u uw project vervolgens vormgeven en afstemmen op de regels. Met een principeverzoek kunt u daardoor wel kansen haalbaarheden onderzoeken of projecten verkennen, ontwerpen en ontwikkelen in samenwerking met de gemeente.
Beoordeling Wij moeten uw aanvraag omgevingsvergunning altijd beoordelen op datgene wat u aanvraagt. Dat betekent dat wij uw verzoek mogelijk moeten afwijzen. Zelfs als wij bij een kleine aanpassing van uw plannen wél een omgevingsvergunning zouden kunnen verstrekken.

Op een principeverzoek wordt (in juridische zin) geen besluit genomen en is daarmee ook niet vatbaar voor bezwaar of beroep.

Een principeverzoek wordt behandeld als een concept vergunningaanvraag.

Kosten

Afhankelijk van de activiteiten waarvoor u vergunning aanvraagt. 

Ook bij een negatief besluit op uw aanvraag betaalt u de legeskosten.

U betaalt legeskosten voor het in behandeling nemen van uw principeverzoek. Meestal 30% van de kosten van een aanvraag omgevingsvergunning (tenzij advies Welstandscommissie nodig is). 

Vraagt u hierna de omgevingsvergunning aan, dan kan 90% van de legeskosten over de bouwactiviteit worden verrekend.

 

 

Stap 3: Publicatie aanvraag omgevingsvergunning

Wij publiceren uw aanvraag omgevingsvergunning in de Staatscourant en sturen u binnen 10 werkdagen informatie over de procedure, beslistermijn en uw contactpersoon.

Als uw aanvraag compleet is, bepalen we of u een omgevingsvergunning krijgt. U ontvangt ons besluit binnen 8 tot 26 weken. Als u tijdens deze procedure aanvullende gegevens aanlevert, wordt de beslistermijn verlengd. De uiteindelijke beslissing wordt ook gepubliceerd op onze website. Belanghebbenden kunnen dan binnen 6 weken een bezwaar indienen.

Meld nadelige invloed op natuur

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan kan de vergunning ook nadelen hebben voor de natuur. Geef dit aan bij de aanvraag.

Dakkapel plaatsen? Wat mag en kan?

Wilt u een dakkapel plaatsen? En blijkt uit de vergunningscheck dat u een vergunning nodig heeft voor het plaatsen van een dakkapel? Dan geeft het voorbeeldenboek dakkapellen tekst en uitleg over wat mag en kan.

Dakkapellen moeten voldoen aan vuistregels uit de Welstandsnota 'maatwerk in kwaliteit'. Deze vuistregels staan uitgelegd in het voorbeeldenboek. Voldoet een dakkapel niet aan de vuistregels? Dan wordt de aanvraag door de welstandscommissie getoetst aan de algemene criteria, criteria voor bebouwingstypen in gebieden en aanvullende criteria.

 • Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt is het goed om de geldende parkeernormen te raadplegen. 

 • De voorwaarden waar u aan moet voldoen, hangen af van de werkzaamheden waarvoor u toestemming vraagt. Meer informatie hierover vindt u bij het omgevingsloket. Na het afronden van werkzaamheden kunt u een controle krijgen

 • De kosten zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een omgevingsvergunning aanvraagt. Meer informatie over de tarieven vindt u in de Legesverordening fysieke diensten 2023.

  Meestal betaalt u niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Er kunnen kosten bijkomen voor bijvoorbeeld de voorbereiding en het toezicht op de aanleg of plankosten. De gemeente bepaalt deze kosten op basis van een rekenmodel. Voor plankosten geldt een landelijk maximumbedrag. Plankosten worden berekend aan de hand van een rekenmodel. 

 • Bij de reguliere procedure kunt u binnen 6 weken bezwaar indienen. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u hiertegen in hoger beroep gaan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Bij de uitgebreide procedure moet u binnen 6 weken uw zienswijze kenbaar maken over het ontwerpbesluit. Daarna kunt u eventueel in hoger beroep gaan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 • Als uw aanvraag compleet is, wordt deze inhoudelijk beoordeeld door de gemeente. De beslissing over een gewone omgevingsvergunning is 8 weken. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd met 6 weken.

  Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Of voert de gemeente een natuurtoets uit? Dan geldt de uitgebreide procedure. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze kan eenmalig worden verlengd met 6 weken.

 • Wilt u gevelreclame, handelsreclame, lichtreclame of bijvoorbeeld een uithangbord of uitsteekbak aanbrengen? Ook dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Aan een omgevingsvergunning zijn kosten verbonden.

  Welstandsnota en reclame voorbeeldenboek

  Er is geen nationale regelgeving die het gebruik van reclame regelt. Iedere gemeente stelt voor het voeren van reclame zijn eigen beleid. In Maastricht staan de regels voor het voeren van reclame in de Welstandsnota 'maatwerk in kwaliteit'. Het voorbeeldenboek is een aanvulling op deze welstandsnota. Met tekeningen en foto's neemt het voorbeeldenboek de Welstands-/Monumentencommissie, ontwerpers en gebruikers van reclame mee op een visuele tocht langs de mogelijkheden.

  In het voorbeeldenboek staan genoeg reclames die als goed voorbeeld kunnen dienen. Reclames die zijn afgestemd op de panden en de architectuur respecteren. Ze laten zien hoe met aandacht voor aantallen, afmetingen, uitvoering en de plaats van de reclame een zorgvuldig stadsbeeld kan ontstaan.

  De plaats van reclames is een bepalende factor en vormt de kapstok van het beleid. Vooral in de binnenstad, met haar historische gebouwen, speelt de plaats een belangrijke rol. Reclame mag niet hoger worden geplaatst dan de overgang van de begane grond naar de verdieping. We noemen dit de zoneringsgrens.

 • Wij verwerken uw  vergunningaanvraag via de portal jeleefomgeving.nl op een manier die al is voorbereid op de invoering van de Omgevingswet. De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024.

  Handig – op elk moment alles bij de hand in jeleefomgeving.nl

  In jeleefomgeving.nl heeft u straks alles rond uw vergunningaanvraag overzichtelijk bij elkaar in een berichtenbox. Berichten van de gemeente en berichten en documenten die u zelf aan de gemeente heeft gestuurd. Zo ontstaat er een overzichtelijk digitaal dossier van uw aanvraag.

  Hoe werkt het?

  • Wanneer u een vergunningaanvraag doet, krijgt u een bericht van het e-mailadres .
  • Die e-mail is de mededeling dat er een bericht van de gemeente Maastricht voor u klaar staat in uw berichtenbox op jeleefomgeving.nl.
  • In die mail zit een knop ‘Bekijk uw bericht’. Als u daarop klikt, ziet u uw e-mailadres dat al bij de gemeente bekend is.
  • Klik dan op inloggen.
  • Daarna wordt er een inlogcode naar uw e-mailadres gestuurd. Die code moet u invullen. Klik daarna weer op ‘inloggen’.
  • Dan heeft u toegang tot uw berichtenbox op jeleefomgeving.nl