Omgevingsvergunning

Als u gaat (ver)bouwen of slopen of reclame gaat aanbrengen, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. U kunt dit checken via het Omgevingsloket. Er is een check voor particulieren en voor bedrijven.

Publicatie aanvraag

Na het indienen van uw aanvraag, wordt deze gepubliceerd in de Staatscourant. Vervolgens krijgt u binnen 10 werkdagen bericht met informatie over de procedure, beslistermijn en uw contactpersoon.

Als uw aanvraag compleet is, wordt deze inhoudelijk beoordeeld door de gemeente. Binnen 8 tot 26 weken krijgt u te horen of u een omgevingsvergunning krijgt. Als u tijdens deze procedure aanvullende gegevens aanlevert, wordt de beslistermijn verlengd. De uiteindelijke beslissing wordt ook gepubliceerd op onze website. Belanghebbenden kunnen dan binnen 6 weken een bezwaar indienen.

Meld nadelige invloed op natuur

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan kan de vergunning ook nadelen hebben voor de natuur. Geef dit aan bij de aanvraag.

Reclame aanbrengen

Wilt u gevelreclame, handelsreclame, lichtreclame of bijvoorbeeld een uithangbord of uitsteekbak aanbrengen? Ook dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. 

Er is geen nationale regelgeving die het gebruik van reclame regelt. Er bestaan geen uniforme regels voor het gebruik van reclames in een gebouwde omgeving. Maar er zijn genoeg reclames die als goed voorbeeld kunnen dienen. Reclames die zijn afgestemd op de panden en de architectuur respecteren. Deze goede voorbeelden staan in het reclame voorbeeldenboek. Ze laten zien hoe met aandacht voor aantallen, afmetingen, uitvoering en de plaats van de reclame een zorgvuldig stadsbeeld kan ontstaan.

De plaats van reclames is een bepalende factor en vormt de kapstok van het beleid. Vooral in de binnenstad, met haar historische gebouwen, speelt de plaats een belangrijke rol. Reclame mag niet hoger worden geplaatst dan de overgang van de begane grond naar de verdieping. We noemen dit de zoneringsgrens.

De Welstands-/Monumentencommissie toetst reclamevoorstellen op grond van de ‘geschreven’ regels. Het reclame voorbeeldenboek is een aanvulling op die regels. Het neemt de Welstands-/Monumentencommissie, ontwerpers en gebruikers van reclame mee op een visuele tocht met tekeningen en foto’s langs de diverse mogelijkheden.

 • Parkeernormen

  Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt is het goed om de geldende parkeernormen te raadplegen. 

 • Voorwaarden

  De voorwaarden waar u aan moet voldoen, hangen af van de werkzaamheden waarvoor u toestemming vraagt. Meer informatie hierover vindt u bij het omgevingsloket. Na het afronden van werkzaamheden kunt u een controle krijgen

 • Kosten

  De kosten zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een omgevingsvergunning aanvraagt. Meer informatie over de tarieven vindt u in de Tarieventabel Legesverordeningen.

  Meestal betaalt u niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Er kunnen kosten bijkomen voor bijvoorbeeld de voorbereiding en het toezicht op de aanleg of plankosten. De gemeente bepaalt deze kosten op basis van een rekenmodel. Voor plankosten geldt een landelijk maximumbedrag. Plankosten worden berekend aan de hand van een rekenmodel. 

 • Bezwaar en beroep

  Bij de reguliere procedure kunt u binnen 6 weken bezwaar indienen. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u hiertegen in hoger beroep gaan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Bij de uitgebreide procedure moet u binnen 6 weken uw zienswijze kenbaar maken over het ontwerpbesluit. Daarna kunt u eventueel in hoger beroep gaan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 • Termijn

  Als uw aanvraag compleet is, wordt deze inhoudelijk beoordeeld door de gemeente. De beslissing over een gewone omgevingsvergunning is 8 weken. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd met 6 weken.

  Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Of voert de gemeente een natuurtoets uit? Dan geldt de uitgebreide procedure. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze kan eenmalig worden verlengd met 6 weken.