Luchtfoto van Maastricht met Maas en bruggen

Omgevingswet

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. In de Omgevingswet staan alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. Het is een wet die gaat over alles wat je buiten ziet, hoort of ruikt. Op dit moment zijn er veel afzonderlijke wetten en regels over onze fysieke leefomgeving. Met de komst van de Omgevingswet worden al die wetten en regels samengevoegd in 1 wet. Dit moet ervoor zorgen dat bijvoorbeeld bouwplannen beter en sneller gemaakt kunnen worden.

Tot 1 januari 2024: bestemmingsplan onder de Wet ruimtelijke ordening

Om een bestemmingsplan nog onder de huidige wet te laten vaststellen door de gemeenteraad, moet de zienswijzenprocedure voor een ontwerpbestemmingsplan worden opgestart voor 1 januari 2024. Dat betekent dat een compleet concept bestemmingsplan inclusief alle onderzoeken voor 1 september 2023 aangeleverd moet worden. De tijd tussen 1 september en eind december 2023 is nodig voor controles, overleg­gen met andere overheden en belangenorganisaties, het collegebesluit en de bekendmaking en tijdige terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.  Initiatieven die na 1 september worden ontvangen en die niet vergund kunnen worden met een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan, worden in overleg met aanvragers voorbereid als een verzoek tot wijziging van het omgevingsplan.

Vanaf 1 januari 2024: Omgevingsplan onder de Omgevingswet

Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet vormen alle geldende bestemmingsplannen het omgevingsplan Maastricht. Vanaf 1 september 2023 gaan we daarom samen met initiatiefnemers om tafel als het voor een initiatief nodig is om een wijziging omgevingsplan op te stellen. Wij gaan ervan uit dat we tegen die tijd kunnen aangeven wat een wijziging omgevingsplan precies inhoudt en wat daarvoor nodig is. Wij verwachten dat de meeste initiatieven gebruik kunnen maken van de binnenplanse of buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA).

Er worden landelijk nog volop verbeteringen aangebracht in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Pas in het voorjaar wordt duidelijk of en hoe goed het DSO wijzigingen in het Omgevingsplan kan verwerken. Omdat het DSO nog niet optimaal werkt, zijn door het Rijk de ‘tijdelijke alternatieve maatregelen’ (TAM) ontwikkeld. Zo nodig en in overleg met initiatiefnemers kan er ook voor deze route gekozen worden.

Over deze wet

De Omgevingswet is een nieuwe wet die landelijk waarschijnlijk op 1 januari 2024 wordt ingevoerd. De Omgevingswet vereenvoudigt en vervangt de bestaande wetten voor de fysieke leefomgeving. Daarnaast zorgt hij voor een integrale én gebiedsgerichte benadering. Bij de Omgevingswet gaat het niet alleen om de inhoud, maar vooral ook om de wijze hoe daarmee in de praktijk wordt omgegaan. Hij raakt alle overheden: de Rijksoverheid, Provincie, gemeenten, waterschappen.

Meer informatie