Omgevingswet in Maastricht

De Omgevingswet is een nieuwe wet die landelijk waarschijnlijk op 1 januari 2024 wordt ingevoerd. De Omgevingswet vervangt de bestaande wetten voor de fysieke leefomgeving. Daarnaast zorgt hij voor een integrale én gebiedsgerichte benadering. Bij de Omgevingswet gaat het niet alleen om de inhoud, maar vooral ook om de wijze hoe daarmee in de praktijk wordt omgegaan. Hij raakt alle overheden: de Rijksoverheid, Provincie, gemeenten, waterschappen.

Video: Ministerie van Infrastructuur en Milieu over de nieuwe Omgevingswet

Wat willen we bereiken?

De wet biedt gemeenten meer ruimte voor gebiedsgericht maatwerk en het maken van eigen afwegingen. In het Ambitiedocument Omgevingswet heeft de gemeenteraad van Maastricht haar ambities en uitgangspunten aangegeven. Zo legt de gemeente Maastricht het accent op de volgende zaken.

  • Het vereenvoudigen van de vergunningverlening. Resultaat hiervan moet zijn dat Maastricht sneller en beter duidelijkheid kan bieden aan inwoners, ondernemers en initiatiefnemers over wat er op een bepaalde locatie wel of niet mag.
  • Meer gebiedsgericht te werk gaan. Resultaat hiervan moet zijn dat vooral in de buurten en op werklocaties meer maatwerk en (sociale) functiemenging een plek krijgen.

Doelen bereiken

De nieuwe wet geeft de gemeente 6 kerninstrumenten waarmee zij haar doelen en die van de Omgevingswet kan behalen. 2 belangrijke instrumenten hierin zijn de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.

De Omgevingsvisie vervangt de huidige Structuurvisie. De Omgevingsvisie is een brede strategische visie op de fysieke leefomgeving, ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling. Hierin ligt ook de samenhang vast tussen verschillende onderwerpen zoals mobiliteit, natuur, gezondheid, veiligheid en economie. Meer weten over de manier waarop de gemeente de Omgevingsvisie maakt? En hoe u uw bijdrage kunt leveren? U leest het op de aparte pagina over de Omgevingsvisie.

Het Omgevingsplan vervangt alle huidige bestemmingsplannen. Voor 2029 moet de gemeente Maastricht 1 Omgevingsplan hebben voor heel de gemeente. De gemeente Maastricht heeft samen met de buurt in Boschpoort al een omgevingsplan gemaakt. Woont u in Boschpoort? Of bent u geïnteresseerd in het plan? Kijkt u dan op de pagina over het Omgevingsplan voor meer informatie.

Wat merkt u hiervan?

De Omgevingswet stelt de kwaliteit van de leefomgeving en de gebruikers centraal: de inwoners en initiatiefnemers. Daarom:

  • zijn na 1 januari 2024 de regels van verschillende overheden duidelijk en inzichtelijk op 1 digitale plek te vinden
  • is er straks sprake van een snellere en duidelijkere vergunningsverlening
  • vraagt de gemeente inwoners om mee te denken bij de beleidsontwikkeling, zoals het opstellen van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.

De invoering van de Omgevingswet heeft geen gevolgen op vergunningen die voor 1 januari 2024 zijn verleend en waartegen geen bezwaar en beroep meer open staat.