Principeverzoek

Wilt u (ver)bouwen of slopen en weet u nog niet zeker of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Of zijn uw plannen nog in een vroeg stadium? Dan kunt u het beste eerst een principeverzoek indienen. Dat is niet verplicht, maar wel eenvoudiger en voordeliger dan meteen een omgevingsvergunning aanvragen. Het principeverzoek (ook wel concept vergunningaanvraag genoemd) is bedoeld om u te helpen en te adviseren bij ingewikkelde aanvragen. We kijken met u naar de technische uitgangspunten en haalbaarheid van uw plan. 

Aanvraag principeverzoek

Een ‘principeverzoek’ betekent dat u een plan, waar u wellicht een vergunning voor nodig heeft, bespreekt met de gemeente voordat u de vergunningsaanvraag doet. Dat helpt u om te kunnen beoordelen hoe groot de kans is dat u een vergunning kunt krijgen voor uw plan. 

Let op: Het principeverzoek is dus geen aanvraag voor een vergunning. Een vergunningsaanvraag kunt u doen via het Omgevingsloket

Wat gebeurt er met uw principeverzoek?

De gemeente bekijkt altijd of uw plan past binnen de geldende regels van het omgevingsplan. Daarnaast bekijkt de gemeente of uw plan voldoet aan redelijke eisen van welstand en/of monumentenzorg. Het resultaat is dat u in een vroeg stadium inzicht krijgt in de haalbaarheid van uw plan. 

Locatie

Geef de exacte locatie op waar uw aanvraag over gaat. Van belang is dat u de juiste kadastrale gegevens invult.

Wat wilt u onderzoeken?

Wees hier heel duidelijk over. Uw principeverzoek wordt altijd getoetst aan het geldende omgevingsplan. Als blijkt dat uw aanvraag op grond van het omgevingsplan onmogelijk is, dan onderzoekt de gemeente namelijk ook of er, via een aparte procedure, toch medewerking aan uw aanvraag verleend kan worden. 

Uw principeverzoek wordt getoetst aan het geldende omgevingsplan 

U moet het formulier volledig invullen. Als uw verzoek in strijd is met het omgevingsplan, dan wordt eerst ambtelijk bekeken of afwijking van het omgevingsplan mogelijk is. Afhankelijk hiervan kan uw plan voorgelegd worden aan de gemeentelijke welstands-/monumentencommissie.

Wanneer geeft de Welstands- / Monumentencommissie advies?

 • Als het uiterlijke aanzien van een bouwwerk verandert of als bij een monument het interieur wijzigt. 
 • Ook voorafgaand aan de uitvoering van werkzaamheden op, in of aan een beschermd monument moet de Welstands- / Monumentencommissie advies uitbrengen. 

In Maastricht worden dergelijke adviezen uitgebracht door een gecombineerde commissie: de Welstands-/Monumentencommissie, een onafhankelijke commissie van deskundigen.

Verschillen Omgevingsvergunning en principeverzoek (OW)

 OmgevingsvergunningPrincipeverzoek
Vorm en procedureEen aanvraag Omgevingsvergunning is vormvast en procedure vast: in hoofdstuk 7 van de Omgevingsregeling is precies geregeld aan welke eisen uw aanvraag moet voldoen. De gemeente mag daar niet van afwijken. Een principeverzoek is een product van gemeente Maastricht en is vormvrij: procedures en indieningsvereisten zijn niet wettelijk geregeld. Uw plannen hoeven dus nog niet te voldoen aan de eisen die gelden voor de aanvraag omgevingsvergunning.
IndieningsvereistenEen aanvraag Omgevingsvergunning moet altijd volledig zijn uitgewerkt en mag geen open eindjes bevatten. Een aanvraag vergunning is daardoor niet geschikt om kansen en haalbaarheden te onderzoeken of een project te ontwikkelen.Bij een principeverzoek kunt u volstaan met een eenvoudige beschrijving van uw plannen: in overleg met de gemeente kunt u uw project vervolgens vormgeven en afstemmen op de regels. Met een principeverzoek kunt u daardoor wel kansen haalbaarheden onderzoeken of projecten verkennen, ontwerpen en ontwikkelen in samenwerking met de gemeente.
BeoordelingWij moeten uw aanvraag Omgevingsvergunning altijd beoordelen op datgene wat u aanvraagt. Dat betekent dat wij uw verzoek mogelijk moeten afwijzen. Zelfs als wij bij een kleine aanpassing van uw plannen wél een vergunning zouden kunnen verstrekken.

Op een principeverzoek wordt (in juridische zin) geen besluit genomen en is daarmee ook niet vatbaar voor bezwaar of beroep.

Een principeverzoek wordt behandeld als een concept vergunningaanvraag.

Kosten

Afhankelijk van de activiteiten waarvoor u vergunning aanvraagt. 

Ook bij een negatief besluit op uw aanvraag betaalt u de legeskosten.

De totale legesberekening is afhankelijk van welke onderzoeken voor uw aanvraag nodig zijn. Zo is het voor de legesberekening van belang welke planologische procedure noodzakelijk is om medewerking aan uw plan te kunnen verlenen. De legeskosten hangen ook af van of uw aanvraag moet worden voorgelegd aan de welstands-/monumentencommissie. 

Als het principeverzoek in een later stadium gevolgd wordt door een vergunningsaanvraag, kan het zijn dat de legeskosten voor het principeverzoek in mindering kunnen worden gebracht op de leges die u verschuldigd bent voor het verkrijgen van de vereiste vergunning.   

Nodig bij principeverzoek

 • Het volledig ingevulde formulier;
 • Een duidelijke beschrijving van de aanvraag; 
 • Een duidelijke situatietekening met belendende percelen en bebouwing, voorzien van relevante straatnamen en huisnummers, schaal min 1:1000;
 • Een plattegrondtekening, zowel van de bestaande als de nieuwe toestand. Daarop moeten alle gevraagde wijzigingen worden aangetekend, op een duidelijke meetbare schaal van minimaal 1:100, voorzien van maatvoeringen en van de nodige toelichtingen om uw verzoek goed te kunnen begrijpen;
 • Als uw verzoek ook moet worden voorgelegd aan de welstands-/ monumentencommissie, moet het ontwerp in beginsel zijn uitgewerkt met geveltekeningen van de bestaande- en de nieuwe toestand. Daarnaast zijn kleurenfoto’s nodig van de bestaande bebouwing en de omliggende bebouwing; 

Het kan zijn dat tijdens de behandeling van uw aanvraag blijkt dat er nog aanvullende gegevens nodig zijn. Deze vragen we dan bij u op. De inhoudelijk behandeling van uw aanvraag kan pas beginnen als wij alle gegevens hebben ontvangen.   

Als het gaat over een horecabedrijf, kijk dan ook bij Horecabedrijf beginnen. 

 • Tarieven

  Voor de behandeling van uw aanvraag voor een principeverzoek betaalt u leges. Alle kosten vindt u in de tarieventabel van de Legesverordening fysieke diensten 2024.

  U betaalt extra als er meer advies en/of beoordeling nodig is van bijvoorbeeld de welstandscommissie.

  Van de legeskosten over de bouwactiviteit kan 100% verrekend worden met uw aanvraag omgevingsvergunning. Eventuele overige kosten van uw principeverzoek kunnen niet verrekend worden.