Principeverzoek

Wilt u (ver)bouwen of slopen en weet u nog niet zeker of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Of zijn uw plannen nog in een vroeg stadium? Dan kunt u het beste eerst een principeverzoek indienen. Dat is niet verplicht, maar wel eenvoudiger en voordeliger dan meteen een omgevingsvergunning aanvragen. Het principeverzoek (ook wel concept vergunningaanvraag genoemd) is bedoeld om u te helpen en te adviseren bij ingewikkelde aanvragen. We kijken met u naar de technische uitgangspunten en haalbaarheid van uw plan. 

Principeverzoek indienen

Via het Omgevingsloket Online kunt u checken of uw plannen vergunningplichtig of vergunningvrij zijn. Komt u er niet uit? Of zijn uw plannen nog in een vroeg stadium? Dan adviseren wij u een principeverzoek bij ons in te dienen. 

Een principeverzoek kunt u op 2 manieren indienen: 

 1. door het aanvraagformulier te downloaden, in te vullen en op te sturen naar centraalpunt [at] maastricht.nl.
 2. via het Omgevingsloket Online

Een principeverzoek heet ook wel een conceptaanvraag omgevingsvergunning. Een adviseur bekijkt of uw plan voldoet aan het bestemmingsplan en/of welstandseisen. En u ontvangt een advies over de haalbaarheid. Dit is voordeliger dan meteen een omgevingsvergunning aanvragen. U bespaart immers de kosten van een eventuele aanpassing of een negatief besluit op uw aanvraag omgevingsvergunning. 

Verschillen omgevingsvergunning en principeverzoek 

  Omgevingsvergunning Principeverzoek
Vorm en procedure Een aanvraag omgevingsvergunning is vormvast en procedurevast: in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is precies geregeld aan welke eisen uw aanvraag moet voldoen. De gemeente mag daar niet van afwijken.  Een principeverzoek is een product van gemeente Maastricht en is vormvrij: procedures en indieningsvereisten zijn niet wettelijk geregeld. Uw plannen hoeven dus nog niet te voldoen aan de eisen die gelden voor de aanvraag omgevingsvergunning.
Indieningsvereisten Een aanvraag omgevingsvergunning moet altijd volledig zijn uitgewerkt en mag geen open eindjes bevatten. Een aanvraag omgevingsvergunning is daardoor niet geschikt om kansen en haalbaarheden te onderzoeken of een project te ontwikkelen. Bij een principeverzoek kunt u volstaan met een eenvoudige beschrijving van uw plannen: in overleg met de gemeente kunt u uw project vervolgens vormgeven en afstemmen op de regels. Met een principeverzoek kunt u daardoor wel kansen haalbaarheden onderzoeken of projecten verkennen, ontwerpen en ontwikkelen in samenwerking met de gemeente.
Beoordeling Wij moeten uw aanvraag omgevingsvergunning altijd beoordelen op datgene wat u aanvraagt. Dat betekent dat wij uw verzoek mogelijk moeten afwijzen. Zelfs als wij bij een kleine aanpassing van uw plannen wél een omgevingsvergunning zouden kunnen verstrekken.

Op een principeverzoek wordt (in juridische zin) geen besluit genomen en is daarmee ook niet vatbaar voor bezwaar of beroep.

Een principeverzoek wordt behandeld als een concept vergunningaanvraag.

Kosten

Afhankelijk van de activiteiten waarvoor u vergunning aanvraagt. 

Ook bij een negatief besluit op uw aanvraag betaalt u de legeskosten.

U betaalt legeskosten voor het in behandeling nemen van uw principeverzoek. Meestal 30% van de kosten van een aanvraag omgevingsvergunning (tenzij advies Welstandscommissie nodig is). 

Vraagt u hierna de omgevingsvergunning aan, dan kan 90% van de legeskosten over de bouwactiviteit worden verrekend.

Nodig bij principeverzoek

Om uw principeverzoek te kunnen beoordelen, hebben wij onderstaande gegevens van u nodig: 

 • een overzicht van de kadastrale situatie voor en na de bouwwerkzaamheden op schaal (min. 1:1000)
 • plattegronden van alle verdiepingen op schaal (min. 1:1000) waarin u alle gewenste wijzigingen en de functie per ruimte aangeeft
 • als uw plan ook voorgelegd moet worden aan de welstands- of monumentencommissie: gevelaanzichten, principe-detailleringen en foto's van de bestaande situatie en omliggende bebouwing
 • als het gaat om een monument of Maastricht Planologisch Erfgoed, dan moet u ook een bouwhistorische verkenning aanleveren

Als het gaat over een horecabedrijf, kijk dan ook bij Horecabedrijf beginnen. 

 • Tarieven

  Het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een principeverzoek dat betrekking heeft op de bouwactiviteit, kost u 30% van de kosten voor de omgevingsvergunning. U betaalt extra als er meer advies en/of beoordeling nodig is van bijvoorbeeld de welstandscommissie.

  Van de legeskosten over de bouwactiviteit kan 90% verrekend worden met uw aanvraag omgevingsvergunning. Eventuele overige kosten van uw principeverzoek kunnen niet verrekend worden.

  Alle kosten vindt u in de tarieventabel van de Legesverordening fysieke diensten 2023.

 • Wij verwerken uw  vergunningaanvraag via de portal jeleefomgeving.nl op een manier die al is voorbereid op de invoering van de Omgevingswet. De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024.

  Handig – op elk moment alles bij de hand in jeleefomgeving.nl

  In jeleefomgeving.nl heeft u straks alles rond uw vergunningaanvraag overzichtelijk bij elkaar in een berichtenbox. Berichten van de gemeente en berichten en documenten die u zelf aan de gemeente heeft gestuurd. Zo ontstaat er een overzichtelijk digitaal dossier van uw aanvraag.

  Hoe werkt het?

  • Wanneer u een vergunningaanvraag doet, krijgt u een bericht van het e-mailadres .
  • Die e-mail is de mededeling dat er een bericht van de gemeente Maastricht voor u klaar staat in uw berichtenbox op jeleefomgeving.nl.
  • In die mail zit een knop ‘Bekijk uw bericht’. Als u daarop klikt, ziet u uw e-mailadres dat al bij de gemeente bekend is.
  • Klik dan op inloggen.
  • Daarna wordt er een inlogcode naar uw e-mailadres gestuurd. Die code moet u invullen. Klik daarna weer op ‘inloggen’.
  • Dan heeft u toegang tot uw berichtenbox op jeleefomgeving.nl