Bezwaarschrift indienen

Wij kunnen een beslissing nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld omdat u het niet eens bent met een ontheffing die uw buurman heeft gekregen. Of omdat uw aanvraag voor een vergunning is afgewezen. In dat geval kunt u bezwaar indienen.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een besluit dan kunt u (als u belanghebbende bent) binnen 6 weken nadat het besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift bij ons indienen. U krijgt hiervan een schriftelijke ontvangstbevestiging. Soms wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting om uw bezwaarschrift mondeling te komen toelichten. Het kan ook zijn dat wij telefonisch en/of per e-mail contact met u opnemen.

Tijdens de bezwaarprocedure blijft de beslissing geldig. Wilt u deze opschorten, dan kunt u een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg in Roermond. 

 

 • Vertalen

  Uw bezwaarschrift moet u indienen in het Nederlands. U bent zelf verantwoordelijk voor een eventuele vertaling.

 • Bezwaar indienen tegen besluit burgemeester

  Wilt u bezwaar maken tegen een besluit van de burgemeester? Maak dan gebruik van onderstaande online formulieren: 

 • Bezwaar indienen tegen besluit heffingsambtenaar

  Wilt u bezwaar maken tegen een besluit van een heffingsambtenaar? Maak dan gebruik van onderstaande online formulieren: 

   

 • Bezwaar per post indienen

  Hebt u geen DigiD? Dan kunt u uw bezwaarschrift per post indienen. In uw bezwaarschrift moet staan:

  • uw naam en adres
  • (bij voorkeur) uw e-mail adres en/of telefoonnummer
  • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
  • een omschrijving en de datum van het besluit waar u bezwaar tegen maakt of een kopie van de beslissing of publicatie
  • de redenen van uw bezwaar
  • uw handtekening
  • een schriftelijke machtiging indien van toepassing

   

 • Bezwaar maken tegen parkeerbon

  Wilt u bezwaar maken tegen een parkeerbon? Daarvoor geldt een andere procedure. Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'Parkeerbon'.

 • Iemand machtigen

  U kunt iemand machtigen om namens u het bezwaarschrift in te dienen. De gemachtigde kan dan ook namens u het bezwaarschrift toelichten tijdens de hoorzitting.

 • Hoeveel tijd heb ik om in te dienen?

  Na bekendmaking heeft u 6 weken de tijd om uw bezwaarschrift in te dienen. Binnen 6 weken nadat de bezwarentermijn is afgelopen, moeten wij een beslissing op het bezwaar nemen. Wij kunnen deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.

 • Bekendmaking naam en adres

  Is het bezwaarschrift gericht tegen een aan een derde verleende vergunning, dan krijgt deze vergunninghouder een kopie van het bezwaarschrift. Is er sprake van andere derden belanghebbenden (bijvoorbeeld bij handhavingsprocedures), houdt er dan ook rekening mee dat deze een kopie van het bezwaarschrift ontvangen. Op deze kopie(ën) worden uw e-mailadres, telefoonnummer en eventuele andere privacygevoelige vermeldingen onzichtbaar gemaakt. Naam en adres blijven zichtbaar. Uw naam en adres kunnen ook bekend worden bij andere bezwaarmakers in dezelfde procedure.

 • Bezwaar en beroep

  Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank Limburg.