Bezwaarschrift indienen

Wij kunnen een beslissing nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld omdat u het niet eens bent met een ontheffing die uw buurman heeft gekregen. Of omdat uw aanvraag voor een vergunning is afgewezen. Als belanghebbende kunt u dan bezwaar indienen. Doe dat binnen 6 weken na bekendmaking van besluit. 

Wilt u bezwaar maken tegen een parkeerbon? Daarvoor geldt een andere procedure. Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'Parkeerbon'.

Niet eens met besluit gemeente?

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u daar bezwaar tegen indienen. Doe dat binnen 6 weken nadat wij het besluit bekend hebben gemaakt. U kunt uw bezwaarschrift online indienen. Vul alle gevraagde gegevens in. Alleen dan kunnen wij uw bezwaar in behandeling nemen. 

Niet eens met besluit op uw Woo-verzoek?

Bent u het niet eens met een besluit op uw Woo-verzoek? Dan kunt u daar bezwaar tegen indienen. Doe dat binnen 6 weken nadat wij het besluit bekend hebben gemaakt. U kunt uw bezwaarschrift online indienen. Vul alle gevraagde gegevens in. Alleen dan kunnen wij uw bezwaar in behandeling nemen. 

Bezwaar maken tegen parkeerbon?

Wilt u bezwaar maken tegen een parkeerbon? Daarvoor geldt een andere procedure. Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'Parkeerbon'.

 • Uw bezwaarschrift moet u indienen in het Nederlands. U bent zelf verantwoordelijk voor een eventuele vertaling.

  Na het indienen van uw bezwaarschrift, krijgt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Soms nodigen wij u uit voor een hoorzitting zodat u uw bezwaar mondeling kunt toelichten. Ook nemen wij mogelijk nog telefonisch en/of per e-mail contact met u op. Tijdens de bezwaarprocedure blijft de beslissing geldig. Wilt u deze opschorten, dan kunt u een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg in Roermond. 

 • U kunt uw bezwaarschrift ook per post indienen. In uw bezwaarschrift moet staan:

  • uw naam en adres
  • (bij voorkeur) uw e-mail adres en/of telefoonnummer
  • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
  • een omschrijving en de datum van het besluit waar u bezwaar tegen maakt of een kopie van de beslissing of publicatie
  • de redenen van uw bezwaar
  • uw handtekening
  • een schriftelijke machtiging indien van toepassing
 • U kunt iemand machtigen om namens u het bezwaarschrift in te dienen. De gemachtigde kan dan ook namens u het bezwaarschrift toelichten tijdens de hoorzitting.

 • Na bekendmaking heeft u 6 weken de tijd om uw bezwaarschrift in te dienen. Binnen 6 weken nadat de bezwarentermijn is afgelopen, moeten wij een beslissing op het bezwaar nemen. Wij kunnen deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.

 • Is het bezwaarschrift gericht tegen een aan een derde verleende vergunning, dan krijgt deze vergunninghouder een kopie van het bezwaarschrift. Is er sprake van andere derden belanghebbenden (bijvoorbeeld bij handhavingsprocedures), houdt er dan ook rekening mee dat deze een kopie van het bezwaarschrift ontvangen. Op deze kopie(ën) worden uw e-mailadres, telefoonnummer en eventuele andere privacygevoelige vermeldingen onzichtbaar gemaakt. Naam en adres blijven zichtbaar. Uw naam en adres kunnen ook bekend worden bij andere bezwaarmakers in dezelfde procedure.

 • Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank Limburg.