Bouw- en milieuleges

Met de komst van de Omgevingswet (OW) en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) per 1 januari 2024 zijn de legesregels op onderdelen gewijzigd. Voor verschillende soorten activiteiten heeft u nog altijd een omgevingsvergunning nodig. De legeskosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een omgevingsvergunning aanvraagt.

Knip bouwactiviteit en omgevingsplanactiviteit

Met de Omgevingswet wordt de activiteit bouwen opgedeeld in twee afzonderlijke stappen, één voor het ruimtelijke aspect en één voor het technische aspect van een bouwproject. Dat levert twee  activiteiten op: 

  1. de omgevingsplanactiviteit en 
  2. de technische bouwactiviteit voor een bouwwerk 

Dit noemen we 'de knip'. Een initiatiefnemer mag een aanvraag omgevingsvergunning splitsen in het bouwtechnisch deel en het ruimtelijk deel.   

Omgevingsplanactiviteit (OPA) 

De Omgevingsplanactiviteit heeft betrekking op het ruimtelijke deel van een bouwproject. Hierbij wordt gekeken of het bouwplan past binnen het geldende omgevingsplan (wat het bestemmingsplan vervangt onder de Omgevingswet). Het omgevingsplan van een gemeente bevat regels over de fysieke leefomgeving, zoals waar wel of niet gebouwd mag worden, hoe hoog gebouwen mogen zijn, enzovoort. Als u een bouwproject wil starten dat past binnen deze regels, moet u een omgevingsvergunning aanvragen voor de omgevingsplanactiviteit. De aanvraag om omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit wordt getoetst aan het omgevingsplan en deze wordt beoordeeld door de Welstands- en Monumenten Commissie.

Technische bouwactiviteit

De technische bouwactiviteit heeft betrekking op het technische deel van het bouwproject, met inbegrip van de bouwvoorschriften en technische eisen waaraan een bouwwerk moet voldoen. Dit heeft betrekking op zaken zoals de stabiliteit van het gebouw, brandveiligheid, energieprestaties, en andere technische aspecten. Voor dit deel van het project moet u een aparte vergunning aanvragen, de technische bouwactiviteit. De aanvraag om omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit onder de Omgevingswet wordt alleen getoetst aan de bouwtechnische voorschriften uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl, de opvolger van het Bouwbesluit 2012).

Onveranderd is, dat de legeskosten voor de bouwactiviteiten worden berekend op basis van de bouwkosten. 

Diezelfde systematiek geldt nu ook voor de omgevingsplanactiviteiten (OPA) voor het ruimtelijk deel van een bouwproject.

Bouwkosten

Om de bouwkosten te berekenen maakt de gemeente Maastricht gebruik van eenheidsprijzen. Deze zijn gebaseerd op de gemiddelde aannemerskosten, toegespitst op de situatie in de regio. 

Aan de hand van de documenten ‘berekening kosten nieuwbouw’ en ‘berekening kosten verbouw’, (in Bijlage 1) van de tarieventabel legesverordening fysieke diensten 2024, kunt u deze kosten vinden en de bouwkosten voor uw bouwactiviteiten berekenen. 

Overige Omgevingsplanactiviteiten

Het kan zijn dat er ook nog andere overige omgevingsplanactiviteiten moeten worden aangevraagd, waarvoor ook leges moeten worden betaald denk hierbij aan bijvoorbeeld:

  • Het kappen van een boom
  • Aanleg van een uitweg/inrit
  • Advies Welstands- en Monumenten Commissie
  • Sloopactiviteit in beschermd stads- en dorpsgezicht
  • Alarminstallatie
  • Werkzaamheden aan een monument

Principeverzoek/Vooroverleg

Nieuw is de legesplichtige activiteit Principeverzoek/Omgevingsoverleg, een zogenaamd overleg in de voorfase, dat gebruikt wordt om de aanvraag omgevingsvergunning voor te bereiden. Meer informatie over het principeverzoek vindt u hier

Milieuvergunningen

De Omgevingswet zorgt ook voor nieuwe belastbare feiten. Zo brengt de gemeente weer leges in rekening voor Omgevingsvergunningen in verband met milieubelastende activiteiten (de milieuvergunningen).

De uitvoering daarvan gebeurt in samenwerking met de Omgevingsdienst RUD Zuid-Limburg.

Vanaf 1 januari 2024 gelden er nieuwe tarieven. Meer informatie over deze kosten vindt u in de tarieventabel legesverordening fysieke diensten 2024.