Inzage bestemmingsplan

Een bestemmingsplan regelt het gebruik van de gronden binnen de daarvoor aangegeven grenzen. Binnen de gemeentegrenzen gelden verschillende bestemmingsplannen. Hierin wordt aangegeven wat op een bepaalde locatie mag, waar wel of niet gebouwd mag worden en welke eisen daarbij gelden. Het bestemmingsplan geeft ook aan waar plaats is voor winkels, horeca en woningen. Regelmatig worden nieuwe bestemmingsplannen gemaakt. Die plannen zijn pas geldig als ze een vaste procedure hebben doorlopen.

Inzage

U kunt invloed uitoefenen op de totstandkoming van een bestemmingsplan. De tervisielegging van nieuwe of gewijzigde bestemmingsplannen wordt vooraf bekend gemaakt in het Gemeenteblad via overheid.nl. U kunt de bekendmakingen raadplegen via de uitgebreide zoekfunctie. Zoek op 'Maastricht' of op dossiernummer en vink 'Gemeenteblad' aan (onder Documentsoort). 

U kunt een bestemmingsplan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl of kom naar het GemeenteLoket. Wij helpen u graag. Maak wel eerst een afspraak.

 • De duur van een bestemmingsplanprocedure is niet altijd hetzelfde. Hierop zijn verschillende factoren van invloed. Een bestemmingsplanprocedure is afgerond als het plan onherroepelijk in werking is getreden.

 • Een bestemmingsplan ligt als ontwerp ter inzage. U heeft 6 weken de tijd om op het plan te reageren. De inzagetermijn wordt vermeld bij de officiële publicatie van ter inzagelegging.

  Nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen, wordt het plan opnieuw ter inzage gelegd. De inzagetermijn is ook dan weer 6 weken en wordt vooraf bekend gemaakt. U kunt tijdens de inzagetermijn een beroep indienen bij de Raad van State. In de officiële bekendmaking leest u wie beroep kan maken en hoe dat werkt.

  U kunt alleen in beroep gaan:

  • als u eerder heeft gereageerd op het ontwerp-bestemmingsplan
  • als u kunt aantonen dat u niet in staat bent geweest om te reageren op het ontwerp-bestemmingsplan
  • als de gemeenteraad bij de vaststelling wijzigingen heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerp en u bedenkingen heeft tegen deze wijzigingen

  In elke bekendmaking vindt u informatie over de tervisielegging en de mogelijkheid in beroep te gaan.