Inzage omgevingsplan

Een omgevingsplan bevat algemene regels van de gemeente voor de fysieke leefomgeving. Iedere gemeente heeft één omgevingsplan onder de Omgevingswet. In de omgevingsvisie zegt de gemeente hoe zij het leefgebied wil ontwikkelen en beschermen. Die keuzes werkt ze uit in het omgevingsplan. Het omgevingsplan bevat zo de regels voor de fysieke leefomgeving. 

De gemeente kan voor ieder gebied zeggen welke activiteiten ze wel of niet toestaat, bijvoorbeeld wonen, recreatie of bedrijvigheid. In haar omgevingsplan hoeft de gemeente niet specifiek te bepalen wat er in welk gebied komt. Ze kan voor een ontwikkelingsgebied kiezen voor een algemenere beschrijving met randvoorwaarden. Ook geeft de gemeente aan welke regels zij aan de activiteiten stelt. De gemeente zorgt dat de regels in het omgevingsplan samen leiden tot een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. 

Inzage

U kunt invloed uitoefenen op de totstandkoming van een wijziging van het omgevingsplan. De tervisielegging van het ontwerp omgevingsplan wordt vooraf bekend gemaakt in het digitale Gemeenteblad via overheid.nl. U kunt de bekendmakingen raadplegen via de uitgebreide zoekfunctie. Zoek op 'Maastricht' of op dossiernummer en vink 'Gemeenteblad' aan (onder Documentsoort). 

U kunt een omgevingsplan inzien via het Omgevingsloket of kom naar het GemeenteLoket. Wij helpen u graag. Maak wel eerst een afspraak.

Procedure

Een wijziging van het omgevingsplan verloopt altijd met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (uitgebreide procedure). De juridische procedure bestaat uit een aantal stappen. Zo moet de gemeenteraad kennis geven van het voornemen om het omgevingsplan te wijzigen. Ook moet de gemeente in de voorbereiding soms een milieueffectrapportage (mer) maken. Lees meer over de procedure op iplo.nl.

Zienswijze en beroep

Een wijziging van het omgevingsplan ligt als ontwerp ter inzage. U heeft 6 weken de tijd om op het plan te reageren. De inzagetermijn wordt vermeld bij de officiële publicatie van ter inzagelegging. 

Nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen, wordt het omgevingsplan opnieuw ter inzage gelegd. De inzagetermijn is ook dan weer 6  weken en wordt vooraf bekendgemaakt in het digitale gemeenteblad. U kunt tijdens de inzagetermijn een beroep indienen bij de Raad van State. In de bekendmaking leest u wie beroep kan instellen en hoe dat werkt.