Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), ook wel Wet kwaliteitsborging genoemd, verplaatst de toetsing aan de bouwtechnische eisen van een bouwwerk van de gemeente naar een onafhankelijke partij. Dat is de zogenaamde kwaliteitsborger. Dit geldt niet direct voor alle bouwwerken, maar gaat in fases.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, heeft als doel de bouwkwaliteit te verbeteren. De toets vooraf op de bouwplannen wordt vervangen door de toets in de praktijk. Dit gebeurt op de bouwplaats zelf, tijdens het bouwproces. Deze toets in de praktijk wordt (in eerste instantie voor bouwwerken in gevolgklasse 1) door onafhankelijke kwaliteitsborgers uitgevoerd. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van de bouwer vergroot voor bouwfouten. 

Gefaseerde invoering van de wet

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 start de stapsgewijze inwerkingtreding van de Wkb. 

Eerst bouwwerken in laagste risicoklasse

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat op 1 januari 2024 in voor nieuwe bouwwerken in gevolgklasse 1. Dat is de laagste risicoklasse waar bijvoorbeeld eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden onder vallen. Een uitgebreide lijst van wat onder de gevolgklasse 1 valt, is opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Op 1 januari 2025 valt het verbouwen van bouwwerken ook onder de Wkb.

Bouwwerken in hogere risicoklassen

Afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie over de werking van gevolgklasse 1 volgen daarna (al dan niet gelijktijdig) de bouwwerken in hogere risicoklassen. Dit zijn bijvoorbeeld bibliotheken en onderwijsgebouwen (gevolgklasse 2) en voetbalstadions en ziekenhuizen (gevolgklasse 3). Hierdoor kunnen bouwbedrijven en gemeenten stap voor stap ervaring opdoen met het nieuwe toezicht in de bouw. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over dit nieuwe stelsel op de websites van Stichting IBK en Rijksoverheid

Wkb en Bbl

Het Besluit kwaliteitsborging wijzigt het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De Wet kwaliteitsborging wordt via het Bbl nader ingevuld en uitgewerkt. Het stelsel van kwaliteitsborging versterkt het toezicht op de bouwkwaliteit. De nadruk ligt minder op de toets vooraf van bouwplannen. In plaats daarvan ligt de nadruk op een uitgebreide toets van het bouwwerk door een onafhankelijke kwaliteitsborger, tijdens de bouw en bij oplevering. 

Verschillende categorie├źn bouwactiviteiten

In het nieuwe stelsel ontstaan er 3 categorie├źn van bouwactiviteiten: 

  1. Vergunningplichtig
  2. Meldingsplichtig (Wkb)
  3. Vergunning- en meldingsvrij

In alle gevallen moet aan de (technische) regels uit het Bbl voldaan worden.

Werkwijze meldingsplichtige technische bouwactiviteit

Voor meldingsplichtige bouwwerken moet op grond van het Bbl een bouwmelding worden ingediend bij het bevoegd gezag. Dat is meestal de gemeente. Het is verboden de activiteit te starten zonder de melding te doen. Voor ingebruikname van een meldingsplichtig bouwwerk moet een gereedmelding worden ingediend bij het bevoegd gezag (Bbl).  

Meer informatie 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de leefomgeving, de Omgevingswet en / of de Wkb, kijk dan op www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl of www.iplo.nl