Werkzaamheden uitvoeren, vergunning

Als u iets aan uw omgeving verandert, heeft u soms een omgevingsvergunning nodig. Dat geldt ook voor werkzaamheden die niet vallen onder de categorie 'bouwwerk'. 

In gebieden met landschappelijke, archeologische of cultuurhistorische waarde mag u meestal niet zo maar dingen veranderen. Hiervoor heeft u een omgevingsvergunning nodig. Het doel van deze vergunning is bepaalde aangewezen gebieden te beschermen tegen ongewenste ontwikkelingen. 

Een omgevingsvergunning kan bijvoorbeeld vereist zijn voor: 

 • het ophogen en afgraven van grond
 • diepploegen en woelen van grond
 • het aanleggen of dempen van sloten of greppels
 • het aanbrengen van verhardingen
 • het aanleggen van een poel

Vergunningcheck

Via het Omgevingsloket kunt u checken of u een aanlegvergunning nodig heeft en eventueel de vergunning meteen aanvragen.

 • U moet een omgevingsvergunning aanvragen als

  • de werkzaamheden niet zijn toegestaan in het omgevingsplan 
  • het om een monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht gaat

  Als de werkzaamheden negatieve effecten kunnen veroorzaken aan de natuur dan moet u dit duidelijk in uw aanvraag voor de omgevingsvergunning vermelden.

 • De kosten zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een omgevingsvergunning aanvraagt. Meer informatie over de tarieven vindt u in de Legesverordening fysieke diensten 2024.

 • De beslissing over de omgevingsvergunning krijgt u binnen 8 weken. Deze tijd mag eenmaal worden verlengd met 6 weken.

  Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Of voert de gemeente een natuurtoets uit? Dan geldt de uitgebreide procedure. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze mag met 6 weken verlengd worden.

 • Bij de omgevingsvergunning zijn 2 procedures: een gewone (reguliere) en een uitgebreide procedure.

  Bij de gewone procedure maakt u eerst bezwaar bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met het besluit op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Eventueel kunt u ook nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.