Werkzaamheden uitvoeren, vergunning

Wilt u werkzaamheden uitvoeren in een gebied met landschappelijke, cultuurhistorische of archeologische waarde? Dan hebt u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. 

Vergunningcheck

Via het Omgevingsloket Online kunt u checken of u een aanlegvergunning nodig hebt en deze meteen aanvragen.

Wanneer heb ik een aanlegvergunning nodig?

Een aanlegvergunning is een omgevingsvergunning. U hebt deze vergunning nodig voor werkzaamheden (geen bouw) in gebieden met een speciale waarde op bijvoorbeeld landschappelijk, cultuurhistorisch of archeologisch gebied.

Voorbeelden van werkzaamheden:

 • wegen of paden aanleggen
 • sloten graven of dempen
 • bomen planten
 • grond ophogen of afgraven

Waarom een omgevingsvergunning aanvragen?

Met de omgevingsvergunning onderzoekt de gemeente of uw werkzaamheden passen in de geplande inrichting van het gebied (bestemmingsplan). Ook let de gemeente erop dat uw werk de landschappelijke of cultuurhistorische waarde niet aantast.

Meerdere toestemmingen tegelijk aanvragen

Als u een pad gaat aanleggen, kunt u bijvoorbeeld ook een vergunning nodig hebben om bomen te kappen of een monument te verbouwen. Met de omgevingsvergunning regelt u dit allemaal in één keer.

Aanlegvergunning aanvragen

Wilt u werkzaamheden uitvoeren in gebieden met een speciale waarde op bijvoorbeeld landschappelijk, cultuurhistorisch of archeologisch gebied? Het gaat niet om bouwen, maar bijvoorbeeld een weg of pad aanleggen, een sloot graven, bomen planten of kappen. Dan hebt u wellicht een aanlegvergunning nodig. Dat is een omgevingsvergunning.

 • U moet een omgevingsvergunning aanvragen als

  • de werkzaamheden moeten passen in het bestemmingsplan 
  • het mag niet om een monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht gaan

  Als de werkzaamheden nadelen kunnen veroorzaken aan de natuur dan moet u dit duidelijk in uw aanvraag voor de omgevingsvergunning vermelden.

 • De kosten zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een omgevingsvergunning aanvraagt. Meer informatie over de tarieven vindt u in de Legesverordening fysieke diensten 2023.

  Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er geldt een landelijk maximum voor plankosten. Ook is er een rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

 • De beslissing over een gewone omgevingsvergunning krijgt u binnen 8 weken. Deze tijd mag eenmaal worden verlengd met 6 weken.

  Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Of voert de gemeente een natuurtoets uit? Dan geldt de uitgebreide procedure. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze mag met 6 weken verlengd worden.

 • Bij de omgevingsvergunning zijn 2 procedures: een gewone (reguliere) en een uitgebreide procedure.

  Bij de gewone procedure maakt u eerst bezwaar bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met het besluit op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Eventueel kunt u ook nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

 • Wij verwerken uw  vergunningaanvraag via de portal jeleefomgeving.nl op een manier die al is voorbereid op de invoering van de Omgevingswet. De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024.

  Handig – op elk moment alles bij de hand in jeleefomgeving.nl

  In jeleefomgeving.nl heeft u straks alles rond uw vergunningaanvraag overzichtelijk bij elkaar in een berichtenbox. Berichten van de gemeente en berichten en documenten die u zelf aan de gemeente heeft gestuurd. Zo ontstaat er een overzichtelijk digitaal dossier van uw aanvraag.

  Hoe werkt het?

  • Wanneer u een vergunningaanvraag doet, krijgt u een bericht van het e-mailadres .
  • Die e-mail is de mededeling dat er een bericht van de gemeente Maastricht voor u klaar staat in uw berichtenbox op jeleefomgeving.nl.
  • In die mail zit een knop ‘Bekijk uw bericht’. Als u daarop klikt, ziet u uw e-mailadres dat al bij de gemeente bekend is.
  • Klik dan op inloggen.
  • Daarna wordt er een inlogcode naar uw e-mailadres gestuurd. Die code moet u invullen. Klik daarna weer op ‘inloggen’.
  • Dan heeft u toegang tot uw berichtenbox op jeleefomgeving.nl