Bezwaarschrift indienen

Wij kunnen een beslissing nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld omdat u het niet eens bent met een ontheffing die uw buurman heeft gekregen. Of omdat uw aanvraag voor een vergunning is afgewezen. Als belanghebbende kunt u dan bezwaar indienen. Doe dat binnen 6 weken nadat het besluit is bekendgemaakt. 

Bezwaarprocedure

Controleer eerst wie het besluit heeft genomen waartegen u bezwaar wilt maken: het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of een heffingsambtenaar. Daarna kunt u hieronder het voor u vereiste bezwaarschrift online indienen.

Bezwaar tegen besluit college

Bezwaar tegen besluit burgemeester

Bezwaar tegen besluit heffingsambtenaar

Bezwaar maken tegen parkeerbon

Wilt u bezwaar maken tegen een parkeerbon? Daarvoor geldt een andere procedure. Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'Parkeerbon'.

 • Voorwaarden

  Uw bezwaarschrift moet u indienen in het Nederlands. U bent zelf verantwoordelijk voor een eventuele vertaling.

  Na het indienen van uw bezwaarschrift, krijgt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Soms nodigen wij u uit voor een hoorzitting zodat u uw bezwaar mondeling kunt toelichten. Ook nemen wij mogelijk nog telefonisch en/of per e-mail contact met u op. Tijdens de bezwaarprocedure blijft de beslissing geldig. Wilt u deze opschorten, dan kunt u een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg in Roermond. 

 • Bezwaar per post indienen

  U kunt uw bezwaarschrift ook per post indienen. In uw bezwaarschrift moet staan:

  • uw naam en adres
  • (bij voorkeur) uw e-mail adres en/of telefoonnummer
  • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
  • een omschrijving en de datum van het besluit waar u bezwaar tegen maakt of een kopie van de beslissing of publicatie
  • de redenen van uw bezwaar
  • uw handtekening
  • een schriftelijke machtiging indien van toepassing
 • Iemand machtigen

  U kunt iemand machtigen om namens u het bezwaarschrift in te dienen. De gemachtigde kan dan ook namens u het bezwaarschrift toelichten tijdens de hoorzitting.

 • Hoeveel tijd heb ik om in te dienen?

  Na bekendmaking heeft u 6 weken de tijd om uw bezwaarschrift in te dienen. Binnen 6 weken nadat de bezwarentermijn is afgelopen, moeten wij een beslissing op het bezwaar nemen. Wij kunnen deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.

 • Bekendmaking naam en adres

  Is het bezwaarschrift gericht tegen een aan een derde verleende vergunning, dan krijgt deze vergunninghouder een kopie van het bezwaarschrift. Is er sprake van andere derden belanghebbenden (bijvoorbeeld bij handhavingsprocedures), houdt er dan ook rekening mee dat deze een kopie van het bezwaarschrift ontvangen. Op deze kopie(ën) worden uw e-mailadres, telefoonnummer en eventuele andere privacygevoelige vermeldingen onzichtbaar gemaakt. Naam en adres blijven zichtbaar. Uw naam en adres kunnen ook bekend worden bij andere bezwaarmakers in dezelfde procedure.

 • Bezwaar en beroep

  Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank Limburg.