Langdurige ontheffing RVV

In sommige gevallen moet u door een spoedeisende activiteit of omwille van uw functie in delen van de stad zijn waar een algemeen verbod geldt voor parkeer- en/of verkeersbewegingen. Bijvoorbeeld als taxibedrijf of als verlener van zorgvervoer. Hiervoor kunt u een langdurige ontheffing Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) aanvragen.

 

In een groot gedeelte van Maastricht kunt u alleen betaald parkeren of heeft u een parkeervergunning nodig als bewoner. Maar ook in gebieden waar er geen parkeerregime bestaat, is in principe het parkeren buiten ‘vakken’ niet toegestaan. Meestal is dit aangeduid met een parkeerverbod.

Verder moet u ook de verkeersregels naleven; dat betekent de geboden en verboden die met borden of via verkeerstekens staan aangegeven. In uitzonderlijke gevallen kunt u een ontheffing aanvragen waarmee u mag afwijken van de geldende regels.

Ontheffing alleen voor bedrijven

In principe komen alleen bedrijven met een specifieke functie in aanmerking voor een langdurige ontheffing. Er kan incidenteel een ontheffing worden verstrekt aan een particulier, bijvoorbeeld bij een situatie waarin een bepaald parkeerbeleid geldt op een woonlocatie. Maar dit is uitzonderlijk. Bijvoorbeeld in het Boschstraatkwartier, waar bewoners die slecht ter been zijn van 1 augustus 2022 tot 1 augustus 2023 als proef voor een beperkt aantal kentekens een ontheffing kunnen aanvragen.

Ontheffing aanvragen

Voor 2023 kunt u de ontheffing online aanvragen.

Het is belangrijk dat u de gevraagde bijlagen in het formulier meestuurt en uw verzoek goed motiveert. Voert u een aanvraag in voor meerdere kentekens, dan moet u deze vermelden bij uw aanvraag. Alleen een complete aanvraag wordt in behandeling genomen. Soms wordt u gevraagd om aanvullende informatie om uw aanvraag te kunnen legitimeren.

Uw aanvraag wordt heel zorgvuldig overwogen en niet altijd gehonoreerd. Een ontheffing wordt alleen in situaties verleend waarin dit noodzakelijk blijkt. Dit wordt door de gemeente beoordeeld op basis van de wetgeving.

 • Wilt u uw langdurige ontheffing RVV verlengen of wijzigen en wilt u een duplicaat aanvragen? Ook dat kan online op deze pagina. Vul het online aanvraagformulier in en geef aan om welk soort aanvraag het gaat. 

  • De gemeente kijkt bij de aanvraag of het voertuig nodig is bij de uitvoering van de opgegeven taak. Uw motivatie is hierbij belangrijk.
  • Het kenteken of de kentekens moeten op de (bedrijfs)naam staan van de aanvrager.
  • Per ontheffingsbewijs kunnen maximaal 4 kentekens worden opgenomen als dit noodzakelijk blijkt.
  • U moet zich houden aan de voorwaarden die bij de ontheffing horen.
  • Oneigenlijk gebruik of het maken van kopieën resulteert in het intrekken van de ontheffing.
  • Bij het gebruik van de ontheffing moet het ontheffingsbewijs duidelijk zichtbaar, achter de voorruit in het voertuig liggen.
  • De verkeersveiligheid moet altijd worden gewaarborgd, waarbij zo min mogelijk overlast en/of hinder wordt veroorzaakt.
  • Alle aanwijzingen van politie en/of hiervoor bevoegde gemeenteambtenaren, moeten strikt en onmiddellijk worden opgevolgd.
  • Een ontheffing is een tijdelijke toestemming om in een verbodsgebied, een door de gemeente geautoriseerde verrichting uit te voeren. Het RVV verbod is ingesteld met het oog op verkeersveiligheid en georganiseerde verkeersstromen. Bij gebruik van het ontheffingsbewijs mag daarom niet langer dan absoluut noodzakelijk gebruik worden gemaakt van de ontheffing. 
 • De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag of verlengingsverzoek.

 • Een langdurige ontheffing is iets anders dan een tijdelijke ontheffing. Een tijdelijke ontheffing kunt u aanvragen bijvoorbeeld bij een verhuizing of bij bouwwerkzaamheden. U kunt een tijdelijke ontheffing aanvragen op de productpagina tijdelijke parkeervergunning