Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en  de Wet politiegegevens (Wpg) geven u een aantal rechten. Deze worden hier kort toegelicht.

 

Wettelijke vertegenwoordiging

Staat u onder curatele? Dan kan ook uw wettelijk vertegenwoordiger namens u verzoeken indienen. 

Minderjarige kinderen

Als ouder kunt u een beroep doen op de AVG- of Wpg-rechten voor uw kinderen tot 16 jaar. De gemeente Maastricht kan vragen om bewijs dat u het ouderlijk gezag heeft over het kind of de kinderen waarvoor u een verzoek indient.

 • U kunt opvragen welke persoonsgegevens over u bekend zijn binnen de gemeente. U krijgt een overzicht met onder andere:

  • de categorieën van persoonsgegevens
  • het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt
  • de herkomst van de gegevens
  • de ontvangers van die gegevens

  U kunt opvragen welke politiegegevens over u bekend zijn binnen de gemeente. Als wij politiegegevens over uw gebruiken of hebben gebruikt, krijgt u een overzicht met onder andere:

  • de over u bekende politiegegevens 
  • het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt
  • de herkomst van de gegevens
  • aan welke organisaties de afgelopen 4 jaar eventueel politiegegevens over u zijn verstrekt
  • de bewaartermijn.

  Verzoek inzage politie- en/of persoonsgegevens

  Als u geen gebruikmaakt van de mogelijkheid om uw verzoek via de DigiD balie in te dienen, kunt u persoonlijk langskomen bij onze gemeente om het verzoek te overhandigen. U kunt hiervoor een functionaris.gegevensbescherming [at] maastricht.nl (afspraak maken met de functionaris gegevensbescherming). Wij vragen u om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Dat is nodig om uw identiteit om een goede manier te kunnen vaststellen.

  Ons besluit

  Binnen 1 maand sturen wij u een reactie op uw verzoek. We streven ernaar om u binnen deze termijn ook het definitieve besluit op het door u ingediende AVG-verzoek te geven. Als u een verzoek heeft ingediend dat over politiegegevens gaat, streven wij ernaar om u binnen 6 weken het definitieve besluit toe te sturen.

 • Heeft u onjuistheden gevonden in uw persoonsgegevens? Dan kunt u bij de gemeente een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of af te schermen. Hetzelfde kunt u doen als persoonsgegevens onvolledig zijn, u van mening bent dat de gegevens niet van belang zijn voor het doel waarmee ze zijn verzameld of op een andere manier door de gemeente in strijd met de wet worden gebruikt. Wij kunnen u verzoeken om bewijsstukken te overhandigen.

  Heeft u onjuistheden gevonden in uw politiegegevens of vindt u dat de gegevens niet volledig zijn? U kunt bij ons ook een verzoek indienen om uw politiegegevens te corrigeren of aan te vullen. Wij kunnen u verzoeken om bewijsstukken te overhandigen.

  Verzoek correctie politie- en/of persoonsgegevens indienen

  Indien u geen gebruikmaakt van de mogelijkheid om uw verzoek via de DigiD balie in te dienen, kunt u persoonlijk langskomen bij onze gemeente om het verzoek te overhandigen. U kunt hiervoor een functionaris.gegevensbescherming [at] maastricht.nl (afspraak maken) met de functionaris gegevensbescherming. Wij vragen u om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Dat is nodig om uw identiteit op een goede manier vast te stellen.

  Geen recht op correctie

  U kunt geen gebruikmaken van het recht op correctie als het gaat om persoons- en/of politiegegevens in bij wet ingestelde openbare registers, zoals de Basisregistratie Personen (BRP). Wel kunt u in uw woongemeente een verzoek indienen om uw BRP-gegevens aan te passen.

  Ons besluit

  Binnen 1 maand sturen wij u een reactie op uw verzoek. We streven ernaar om u binnen deze termijn ook het definitieve besluit op het door u ingediende AVG-verzoek te geven. Als u een verzoek heeft ingediend dat over politiegegevens gaat, streven wij ernaar om u binnen 6 weken het definitieve besluit toe te sturen.

 • U kunt de gemeente vragen om uw persoonsgegevens niet meer te verwerken. Dit is het recht van bezwaar. U kunt alleen van dit recht gebruikmaken als uw persoonsgegevens worden verzameld voor commerciële doeleinden of als u bijzondere persoonlijke redenen heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit geldt niet voor politiegegevens.

  Bezwaar verwerking persoonsgegevens indienen

  Bezwaar indienen verwerking persoonsgegevens met DigiD

  Indien u geen gebruikmaakt van de mogelijkheid om uw verzoek via de DigiD balie in te dienen, kunt u persoonlijk langskomen bij onze gemeente om het verzoek te overhandigen. U kunt hiervoor een functionaris.gegevensbescherming [at] maastricht.nl (afspraak maken) met de functionaris gegevensbescherming. Wij vragen u om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Dat is nodig om uw identiteit op een goede manier vast te stellen.

  Ons besluit

  Binnen 1 maand sturen wij u een reactie op uw verzoek. We streven ernaar om u binnen deze termijn ook het definitieve besluit op het door u ingediende AVG-verzoek te geven

 • Heeft u het vermoeden dat wij uw politiegegevens in strijd met de wet gebruiken? U kunt dan bij onze gemeente een verzoek indienen om uw gegevens te laten vernietigen. Als de betreffende gegevens toch bewaard moeten worden als bewijsmateriaal en/of er niet kan worden vastgesteld of deze gegevens juist of onjuist zijn, kunnen wij ze niet vernietigen. In dat geval zullen wij er voor zorgen dat deze gegevens wel worden bewaard maar niet toegankelijk zijn. De wetgever spreekt in dat geval van het afschermen van politiegegevens. Wij kunnen u vragen om voor de behandeling van dit verzoek bewijsstukken in te dienen.

  Verzoek indienen vernietiging politiegegevens

  Afhankelijk van de situatie hebben wij aanvullende documenten nodig om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen. Als dit het geval is, nemen wij contact met u op.

  In het geval u een aanvraag doet voor een ander, moet u bij de aanvraag meesturen (indien van toepassing):

  • Een bewijs van de wettelijke vertegenwoordiging als degene van wie u wettelijk vertegenwoordiger bent meerderjarig is. Ook moet u dan de volledige voornamen en geboortedatum van deze persoon opnemen in het verzoek.
  • Een bewijs dat u als aanvrager het gezag heeft over het minderjarige kind, als 1 van beide gezaghebbers of alle 2  de gezaghebbers van het kind niet in de Basisregistratie Personen van de gemeente Maastricht staan ingeschreven. 

  Als dit in redelijkheid niet mogelijk is voor u, verzoeken wij u om met de gemeente contact op te nemen zodat wij samen kunnen zoeken naar een passende oplossing.   

  Als u de aanvraag liever persoonlijk bezorgt, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de functionaris gegevensbescherming via functionaris.gegevensbescherming [at] maastricht.nl of 14 043 (+31 43 350 40 40 vanuit het buitenland). 

  Wij vragen u om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Dat is nodig om uw identiteit te kunnen vaststellen.

  Ons besluit

  Binnen 1 maand sturen wij u een reactie op uw verzoek. We streven ernaar om u binnen 6 weken het definitieve besluit toe te sturen. 

 • In specifieke situaties hoeft de gemeente uw rechten niet te honoreren. Dit kan alleen als daar een goede reden voor is in verband met bijvoorbeeld de nationale veiligheid, de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen en het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten.

 • Bent u het niet eens met hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? En komt u er samen met ons niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de privacytoezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Er zijn meer rechten die mogelijk van toepassing zijn in het kader van de AVG. U vindt hier meer over op website van de Autoriteit Persoonsgegevens