Wet Open Overheid

U heeft het recht om bestuurlijke informatie op te vragen, bijvoorbeeld beleidsinformatie. Dit is vastgelegd in de Wet Open Overheid (Woo). In het kader van deze wet kunt u bij de gemeente Maastricht een verzoek om informatie indienen over een bestuurlijke aangelegenheid die is vastgelegd in een document of op een gegevensdrager.

Specificeer uw verzoek

Uw verzoek om informatie dient voldoende specifiek te zijn. Geef daarom zo precies mogelijk aan waarover u informatie wenst te ontvangen. Dan kunnen we sneller met uw verzoek aan de slag. Indien nodig kunnen we u daarbij helpen. Er kan een termijn gegeven worden waarbinnen u de verzoekvraag dient te concretiseren.

Aanvragen

Elke burger kan een Woo-verzoek indienen zonder een belang te hoeven aantonen.

  • Voor het in behandeling nemen van uw Woo-verzoek worden geen kosten berekend.

    Wél betaalt u de kosten van een kopie of een samenvatting van een document (€ 0,05 per a4).

  • Voor een Woo-verzoek geldt een beslistermijn van 4 weken. Indien uw Woo-verzoek ziet op milieu-informatie dan geldt een beslistermijn van 2 weken. De beslistermijn kan met ten hoogste twee weken worden verdaagd als de omvang of de gecompliceerdheid van de gevraagde informatie dat rechtvaardigen.

  • Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing op uw verzoek. Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Heeft u een spoedeisend belang dan kunt u ook een voorlopige uitspraak (voorziening) aanvragen bij de rechtbank. In het Woo besluit staat hoe u bezwaar of beroep kan aantekenen.