Omgevingsplan, wijzigen

Een aanvraag voor een (bouw)initiatief of bouwplan kan in strijd zijn met het omgevingsplan. Als uw plannen niet in het omgevingsplan passen, kunt u een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit aanvragen. Dat is een eenvoudiger procedure dan een wijziging van het omgevingsplan. Toch kan het onder bepaalde omstandigheden beter zijn om een wijziging van het omgevingsplan aan te vragen. 

Principeverzoek

Vraag altijd eerst een principeverzoek aan. Wij kunnen dan nagaan of een wijziging van het omgevingsplan werkelijk nodig is en of het zinvol is om daarvoor een verzoek in te dienen. Als u het omgevingsplan wilt laten wijzigen, moet u dit schriftelijk indienen. Er zijn geen speciale aanvraagvereisten voor een aanvraag tot wijziging van het omgevingsplan. Ook ondersteunt het Omgevingsloket (onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevinswet, DSO) deze aanvragen niet. Voor het behandelen van deze aanvragen geldt dus alleen de algemene regeling dat u bij uw aanvraag de gegevens aanlevert die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn en die u redelijkerwijs kan krijgen. Als de gegevens onvoldoende zijn, kan de gemeente verzoeken om aanvullende gegevens. Komen die niet binnen, of zijn ze nog steeds onvoldoende, dan kan de gemeente besluiten de aanvraag niet te behandelen. 

Hierbij hebt u nodig: 

 • een brief waarin u de gewenste wijziging van het omgevinsplan beschrijft en onderbouwt
 • een beschrijving van de voorgenomen activiteiten (of eventueel de aanvraag om omgevingsvergunning)
 • tekeningen waarop de voorgenomen activiteit (bijvoorbeeld van het bouwwerk) en de omgeving is weergegeven
 • een toelichting waarin u uitlegt en onderbouwt wat de gevolgen zijn voor de fysieke leefomgeving
 • soms kan er sprake zijn van een bouwplan waarvoor de gemeente verplicht kostenverhaal moet toepassen. Daar moet dan een overeenkomst met de gemeente over worden gesloten. 
 • Als in het omgevingsplan niet staat aangegeven dat u iets mag wijzigen, verbouwen of aanbouwen dan kunt u beter eerst een principeverzoek indienen. De gemeente bekijkt dan of we kunnen en willen meewerken aan uw plan. 

 • De kosten voor een wijziging van het omgevingsplan en een eventuele omgevingsvergunning hangen af van de procedure die nodig is. Hou rekening met bijkomende kosten zoals publicatiekosten. Meer informatie over de kosten vind u in de tarieventabel bij de Legesverordening fysieke diensten 2024 van de gemeente Maastricht

 • De aanvraag om een omgevingsplan te wijzigen, valt onder de procedure uit afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit houdt onder andere in dat de gemeente een ontwerpbesluit moet publiceren dat 6 weken ter inzage wordt gelegd. De gemeente mag maximaal 6 maanden over het nemen van dat besluit doen. Eventueel te verlengen met een redelijke termijn. Dit geldt ook als de gemeente het aangevraagde wil weigeren. 

 • Tegen een (afwijzing van een) wijziging van het omgevingsplan staat rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

  Bij het niet tijdig nemen van een beslissing op de aanvraag om wijziging van het omgevingsplan, kan de aanvrager geen beroep doen op de dwangsom bij niet tijdig beslissen. 

 • Raadpleeg het omgevingsplan via omgevingswet.overheid.nl of bekijk meer algemene informatie over de procedure voor het wijzigen van een omgevingsplan.