Woning splitsen of omzetten naar kamers

Wilt u een bestaande woning splitsen? Bijvoorbeeld om er appartementen of studentenkamers van te maken? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Tenzij u onder de hospitaregeling valt. 

Regeling toevoeging studentenhuisvesting

In Maastricht gelden regels over de toevoeging van nieuwe woningen voor studentenhuisvesting. Studentenwoningen mogen worden toegevoegd volgens de ’40-40-40-regeling’:

 • 40 eenheden per jaar door het splitsen van woningen in zelfstandige woningen;
 • 40 eenheden per jaar door het omzetten van woningen in wooneenheden / kamers;
 • 40 eenheden per jaar door herbestemming van monumentale niet-woongebouwen. Dit kunnen zowel zelfstandige woningen als wooneenheden / kamers zijn.

Aanvraag toevoeging studentenhuisvesting

De ’40-40-40 regeling’ wordt elk jaar vanaf de 2e dinsdag in januari opengesteld. Op 12 januari 2021 kunt u vanaf 9.00 uur  uw  vergunning aanvragen. De vergunningen worden toegekend op volgorde van ontvangst van de aanvragen. Vergunningen die eerder dan de genoemde datum en tijd worden aangevraagd, komen niet in aanmerking voor de 40-40-40 regeling van het jaar 2021.

Digitaal indienen aanvraag

In verband met de coronamaatregelen verzoeken wij u dringend om uw aanvraag digitaal in te dienen via Omgevingsloket online.

Op papier indienen niet wenselijk in verband met coronamaatregelen 

In voorgaande jaren werden aanvragen vaak ook bij het GemeenteLoket ingediend. Om drukte bij het loket en verspreiding van het coronavirus te voorkomen is dat nu niet wenselijk. Alleen als u echt niet online uw aanvraag kunt indienen, kunt u hiervoor nog bij het GemeenteLoket terecht. Dat kan alleen op afspraak. Zo voorkomen we dat er te veel mensen tegelijk naar het GemeenteLoket komen. Vanaf  8 januari 2021 kunt u hiervoor bellen naar 14 043. U wordt dan ingepland voor een 5-minuten afspraak vanaf 12 januari 2021 - 9.00 uur.

Hospitaregeling

U hoeft geen omgevingsvergunning aan te vragen als u onder de hospitaregeling valt. U valt hieronder als:

 • u 100% economisch en juridisch eigenaar bent van de woning
 • u zelf in de woning blijft wonen en u op dat adres in de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven
 • u niet meer dan 2 kamers verhuurt en iedere kamer een gebruiksoppervlakte van minimaal 5 m2 heeft

Regels voor splitsen woning

 1. Woningen kleiner dan 110 m2 mogen niet worden gesplitst of omgezet
  De norm van 110 m2 zorgt ervoor dat kleinere (etage)woningen niet mogen worden gesplitst.
 2. Maximumaantal per jaar
  40 eenheden per jaar door het splitsen van woningen in zelfstandige eenheden;
  40 eenheden per jaar door het omzetten van woningen in kamers;
  40 eenheden per jaar door herbestemming van monumentale niet-woongebouwen. Dit kunnen zowel zelfstandige eenheden als kamers zijn. Dit heet de “40-40-40 regeling”.

  U kunt gedurende het hele jaar een aanvraag indienen voor nieuwe situaties. De kans dat deze wordt gehonoreerd is mede afhankelijk van de vraag of het vastgestelde jaarmaximum is bereikt. Vanaf de 2e dinsdag van januari om 9.00 uur kunt u voor nieuwe situaties weer een aanvraag indienen op basis van de maximumaantallen voor het betreffende jaar (40-40-40).
 3. Maximumpercentage kamergewijs verhuurde woningen per straat
  Het maximumpercentage is uitgesplitst in drie gebieden overeenkomend met de woonmilieus uit de Structuurvisie Maastricht 2030:
  geen maximum in het centrumstedelijk woonmilieu;
  20% in het stedelijk woonmilieu;
  10% in het stadsrand woonmilieu.
 4. Geen clustering van kamergewijs verhuurde panden in een straat
 • Tussen twee kamergewijs verhuurde panden moeten minimaal 4 niet-kamergewijs verhuurde panden liggen. Dit wordt op straat- en blokniveau toegepast. Dit betekent: 1) er wordt bij een kruising van straten niet “om de hoek” geteld; er wordt dus per straat geteld, 2) bij een kruising van straten worden aan de andere kant van de straat liggende panden niet in de berekening betrokken.
 • Voor woningen en/of woningen met kamergewijze verhuur in woongebouwen met 6 of meer woningen en/of woningen met kamergewijze verhuur geldt als aanvullende regel dat er tussen twee woningen met kamergewijze verhuur minimaal twee woningen gelegen moeten zijn.

De eis van het afstandscriterium geldt niet voor:

 • het splitsen van woningen in zelfstandige eenheden;
 • aanvragen in centrumstedelijke woonmilieus;
 • het herbestemmen van panden of complexen naar grootschalige complexen studentenhuisvesting met meer dan 25 wooneenheden in één pand, die enigszins solitair zijn gelegen.
 • Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 8 december 2020 de uitkomsten van de actualisatie van de nulmeting kamerverhuur hebben vastgesteld. Als gevolg daarvan is bijlage A van de uitvoeringsregels woningsplitsing, woningomzetting en herbestemming monumentale niet voor bewoning bestemde gebouwen gewijzigd. In deze bijlage is een overzicht opgenomen van straten waar als gevolg van het overschrijden van de maximumnorm geen verdere uitbreiding van kamergewijze verhuur wordt toegestaan. Daarnaast zijn enkele redactionele wijzigingen in de uitvoeringsregels doorgevoerd. De aangepaste uitvoeringsregels met bijlage A zijn in te zien bij het Gemeenteloket.

  Inwerkingtreding

  Deze uitvoeringsregels met bijlage A treden in werking op 12 januari 2021.

 • Op deze kaart kunt u zien: 

  • voor welke panden gemeente Maastricht een vergunning voor kamergewijze verhuur heeft afgegeven
  • voor welke panden - voor zover bij de gemeente bekend - volgens het overgangsrecht van het bestemmingsplan kamergewijze verhuur is toegestaan

  Op de kaart zijn de panden met kamergewijze verhuur weergegeven. Dat wil zeggen panden met onzelfstandige kamers waar bewoners voorzieningen (keuken, toilet, douche) delen. Niet op de kaart staan vermeld de woningen die in 2 of meer zelfstandige eenheden zijn gesplitst en waarbij bewoners van deze eenheden beschikken over een eigen toegang en eigen voorzieningen.

  De gemeente Maastricht geeft op geen enkele wijze garantie over de volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd. Aan de correctheid van de gegevens kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.

  De gemeente Maastricht aanvaardt geen aansprakelijkheid ter zake eventuele onjuistheid dan wel onvolledigheid van de vermelde gegevens.

 • U kunt een omgevingsvergunning aanvragen als:

  • de woningoppervlakte van de woning die u wilt splitsen of omzetten naar kamergewijze verhuur minimaal 110 m2 bedraagt.
   De woningoppervlakte is de som van alle vloeroppervlakten van alle vertrekken binnen een woning met een minimale vrije hoogte van 2,1 meter. Daarbij meegerekend de oppervlakten van aan de woning verbonden en rechtstreeks via de woning bereikbare garages, bergingen enzovoorts met een minimale hoogte van 2,1 meter. De hoogtes worden loodrecht boven de vloer gemeten. De oppervlaktes van trapgaten, vides, muren en wanden en andere constructiedelen worden niet meegerekend.
  • de nieuwe woningen een gebruiksoppervlakte van minimaal 18 m2 hebben. Voor kamers is de minimale gebruiksoppervlakte 5 m2.
  • de nieuwe bewoners hun fietsen kunnen stallen op eigen terrein.
  • de nieuwe woningen een inpandige berging van minimaal 0,5 m2 hebben.
  • u eventuele planschade vergoedt. Planschade ontstaat als woningen in de buurt minder waard worden door uw woningwijziging.

  Aanvullende voorwaarden

  • De nieuwe woningen moeten voldoen aan de gemeentelijke parkeernormen en woonbeleid.
  • Er geldt een maximum voor het aantal woningsplitsingen per jaar en aan het aantal studentenwoningen, per kamer per straat.
 • Binnen 8 weken beslissen wij op uw aanvraag. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen.

 • U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank.