Woning splitsen of omzetten naar kamers

Wilt u een bestaande woning splitsen? Bijvoorbeeld om er appartementen of studentenkamers van te maken? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Tenzij u onder de hospitaregeling valt. 

Regeling toevoeging studentenhuisvesting

In Maastricht gelden regels over de toevoeging van nieuwe woningen voor studentenhuisvesting. Studentenwoningen mogen worden toegevoegd volgens de ’40-40-40-regeling’:

 • 40 eenheden per jaar door het splitsen van woningen in zelfstandige woningen;
 • 40 eenheden per jaar door het omzetten van woningen in wooneenheden / kamers;
 • 40 eenheden per jaar door herbestemming van monumentale niet-woongebouwen. Dit kunnen zowel zelfstandige woningen als wooneenheden / kamers zijn.

Aanvraag toevoeging studentenhuisvesting

De ’40-40-40 regeling’ wordt elk jaar vanaf de 2e dinsdag in januari opengesteld. Op 10 januari 2023 kunt u vanaf 9.00 uur  uw  vergunning aanvragen. De vergunningen worden toegekend op volgorde van ontvangst van de aanvragen. Vergunningen die vóór 10 januari 2023 (9.00 uur) worden aangevraagd, komen niet in aanmerking voor de 40-40-40 regeling van het jaar 2023.

Digitaal indienen aanvraag

Wij verzoeken u dringend om uw aanvraag digitaal in te dienen via Omgevingsloket online.

Alleen als u echt niet online uw aanvraag kunt indienen, kunt u hiervoor nog bij het GemeenteLoket terecht. Dat kan alleen op afspraak. Zo voorkomen we dat er te veel mensen tegelijk naar het GemeenteLoket komen. Op  vrijdag 6 januari 2023 kunt u hiervoor bellen naar 14 043 (keuze 5). U wordt dan ingepland voor een afspraak van 5 minuten vanaf 10 januari 2023 - 9.00 uur.

Hospitaregeling

U hoeft geen omgevingsvergunning aan te vragen als u onder de hospitaregeling valt. U valt hieronder als:

 • u 100 procent economisch en juridisch eigenaar bent van de woning
 • u zelf in de woning blijft wonen en u op dat adres in de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven
 • u niet meer dan 2 kamers verhuurt en iedere kamer een gebruiksoppervlakte van minimaal 5 m2 heeft

  Regels voor splitsen woning

  1. Woningen kleiner dan 110 m2 mogen niet worden gesplitst of omgezet
   De norm van 110 m2 zorgt ervoor dat kleinere (etage)woningen niet mogen worden gesplitst.
  2. Maximumaantal per jaar
   40 eenheden per jaar door het splitsen van woningen in zelfstandige eenheden;
   40 eenheden per jaar door het omzetten van woningen in kamers;
   40 eenheden per jaar door herbestemming van monumentale niet-woongebouwen. Dit kunnen zowel zelfstandige eenheden als kamers zijn. Dit heet de '40-40-40 regeling'.

   U kunt gedurende het hele jaar een aanvraag indienen voor nieuwe situaties. De kans dat deze wordt gehonoreerd is mede afhankelijk van de vraag of het vastgestelde jaarmaximum is bereikt. Vanaf de 2e dinsdag van januari om 9.00 uur kunt u voor nieuwe situaties weer een aanvraag indienen op basis van de maximumaantallen voor het betreffende jaar (40-40-40).
  3. Maximumpercentage kamergewijs verhuurde woningen per straat
   Het maximumpercentage is uitgesplitst in 3 gebieden overeenkomend met de woonmilieus uit de Structuurvisie Maastricht 2030:
   geen maximum in het centrumstedelijk woonmilieu;
   20 procent in het stedelijk woonmilieu;
   10 procent in het stadsrand woonmilieu.
  4. Geen clustering van kamergewijs verhuurde panden in een straat
  • Tussen 2 kamergewijs verhuurde panden moeten minimaal 4 niet-kamergewijs verhuurde panden liggen. Dit wordt op straat- en blokniveau toegepast. Dit betekent: 1) er wordt bij een kruising van straten niet 'om de hoek' geteld; er wordt dus per straat geteld, 2) bij een kruising van straten worden aan de andere kant van de straat liggende panden niet in de berekening betrokken.
  • Voor woningen en/of woningen met kamergewijze verhuur in woongebouwen met 6 of meer woningen en/of woningen met kamergewijze verhuur geldt als aanvullende regel dat er tussen twee woningen met kamergewijze verhuur minimaal 2 woningen gelegen moeten zijn.

  De eis van het afstandscriterium geldt niet voor:

  • het splitsen van woningen in zelfstandige eenheden
  • aanvragen in centrumstedelijke woonmilieus
  • het herbestemmen van panden of complexen naar grootschalige complexen studentenhuisvesting met meer dan 25 wooneenheden in één pand, die enigszins solitair zijn gelegen.

  Nieuwe regels per 9 januari 2024

  De gemeente heeft op 25 april 2023 nieuwe regels vastgesteld voor het splitsen en omzetten van woningen. Die regels gaan in per 9 januari 2024. De belangrijkste veranderingen zijn:

  • Woningen kleiner dan 140m2 mogen niet worden gesplitst
  • Hogere oppervlakte eisen voor woningen die ontstaan na splitsing of omzetting
  • Er komen meer straten waar een maximum geldt voor huizen die omgezet mogen worden
  • Nieuw opgeleverde woningen mogen pas na 5 jaar gesplitst worden.

  Meer informatie vindt u ook in de Raadsinformatiebrief van 25 april 2023.

  • Burgemeester en wethouders hebben op 13 december 2022 de ‘Uitvoeringsregels woningsplitsing, woningomzetting en herbestemming monumentale niet voor bewoning bestemde gebouwen’ opnieuw vastgesteld. 

  • U kunt een omgevingsvergunning aanvragen als:

   • de woningoppervlakte van de woning die u wilt splitsen of omzetten naar kamergewijze verhuur minimaal 110 m2 bedraagt.
    De woningoppervlakte is de som van alle vloeroppervlakten van alle vertrekken binnen een woning met een minimale vrije hoogte van 2,1 meter. Daarbij meegerekend de oppervlakten van aan de woning verbonden en rechtstreeks via de woning bereikbare garages, bergingen enzovoorts met een minimale hoogte van 2,1 meter. De hoogtes worden loodrecht boven de vloer gemeten. De oppervlaktes van trapgaten, vides, muren en wanden en andere constructiedelen worden niet meegerekend.
   • de nieuwe woningen een gebruiksoppervlakte van minimaal 18 m2 hebben. Voor kamers is de minimale gebruiksoppervlakte 5 m2.
   • de nieuwe bewoners hun fietsen kunnen stallen op eigen terrein.
   • de nieuwe woningen een inpandige berging van minimaal 0,5 m2 hebben.
   • u eventuele planschade vergoedt. Planschade ontstaat als woningen in de buurt minder waard worden door uw woningwijziging.

   Aanvullende voorwaarden

   • De nieuwe woningen moeten voldoen aan de gemeentelijke parkeernormen en woonbeleid.
   • Er geldt een maximum voor het aantal woningsplitsingen per jaar en aan het aantal studentenwoningen, per kamer per straat.
  • Binnen 8 weken beslissen wij op uw aanvraag. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen.

  • U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank.