Woning splitsen of omzetten naar kamers

Het is mogelijk om een bestaande woning te splitsen, om er bijvoorbeeld appartementen van te maken of studentenkamers. Hiervoor moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

U hoeft geen omgevingsvergunning aan te vragen als u onder de hospitaregeling valt. U valt hieronder als:

 • u 100% economisch en juridisch eigenaar bent van de woning
 • u zelf in de woning blijft wonen en u op dat adres in de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven
 • u niet meer dan 2 kamers verhuurt en iedere kamer een gebruiksoppervlakte van minimaal 5 m2 heeft.

Bestaande of nieuwe situatie?

Heeft u een woning gesplitst voor 21 mei 2013? Dan valt u onder de overgangsregeling. Er wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwe en bestaande situaties. Een bestaande situatie is een situatie waarbij de aanvrager van een vergunning kan aantonen dat er op 21 mei 2013 sprake was van splitsing in zelfstandige appartementen of omzetting naar onzelfstandige kamers. In alle andere gevallen geldt een situatie als nieuw en geldt het volgende:

 1. Woningen kleiner dan 110 m2 mogen niet worden gesplitst of omgezet

  De norm van 110 m2 zorgt ervoor dat kleinere (etage)woningen niet mogen worden gesplitst.
 1. Maximumaantal per jaar
 • 40 eenheden per jaar door het splitsen van woningen in zelfstandige eenheden;
 • 40 eenheden per jaar door het omzetten van woningen in kamers;
 • 40 eenheden per jaar door herbestemming van monumentale niet-woongebouwen. Dit kunnen zowel zelfstandige eenheden als kamers zijn. Dit heet de “40-40-40 regeling”.

U kunt gedurende het hele jaar een aanvraag indienen voor nieuwe situaties. De kans dat deze wordt gehonoreerd is mede afhankelijk van de vraag of het vastgestelde jaarmaximum is bereikt. Vanaf de 2e dinsdag van januari om 9.00 uur kunt u voor nieuwe situaties weer een aanvraag indienen op basis van de maximumaantallen voor het betreffende jaar (40-40-40).

 1. Maximumpercentage kamergewijs verhuurde woningen per straat

Het maximumpercentage is uitgesplitst in drie gebieden overeenkomend met de woonmilieus uit de Structuurvisie Maastricht 2030:

 • geen maximum in het centrumstedelijk woonmilieu;
 • 20% in het stedelijk woonmilieu;
 • 10% in het stadsrand woonmilieu.
 1. Geen clustering van kamergewijs verhuurde panden in een straat
 • Tussen twee kamergewijs verhuurde panden moeten minimaal 4 niet-kamergewijs verhuurde panden liggen. Dit wordt op straat- en blokniveau toegepast. Dit betekent: 1) er wordt bij een kruising van straten niet “om de hoek” geteld; er wordt dus per straat geteld, 2) bij een kruising van straten worden aan de andere kant van de straat liggende panden niet in de berekening betrokken.
 • Voor woningen en/of woningen met kamergewijze verhuur in woongebouwen met 6 of meer woningen en/of woningen met kamergewijze verhuur geldt als aanvullende regel dat er tussen twee woningen met kamergewijze verhuur minimaal twee woningen gelegen moeten zijn.

De eis van het afstandscriterium geldt niet voor:

 • het splitsen van woningen in zelfstandige eenheden;
 • aanvragen in centrumstedelijke woonmilieus;
 • het herbestemmen van panden of complexen naar grootschalige complexen studentenhuisvesting met meer dan 25 wooneenheden in één pand, die enigszins solitair zijn gelegen.
 • Voorwaarden aanvragen omgevingsvergunning

  U kunt een omgevingsvergunning aanvragen als:

  • de woningoppervlakte van de woning die u wilt splitsen of omzetten naar kamergewijze verhuur minimaal 110 m2 bedraagt. (De woningoppervlakte is de som van alle vloeroppervlakten van alle vertrekken binnen een woning met een minimale vrije hoogte van 2,1 meter. Daarbij meegerekend de oppervlakten van aan de woning verbonden en rechtstreeks via de woning bereikbare garages, bergingen enzovoorts met een minimale hoogte van 2,1 meter. De hoogtes worden loodrecht boven de vloer gemeten. De oppervlaktes van trapgaten, vides, muren & wanden en andere constructiedelen worden niet meegerekend.)
  • de nieuwe woningen een gebruiksoppervlakte van minimaal 18 m2 hebben. Voor studentenwoningen geldt een minimale gebruiksoppervlakte van 15 m2. Voor kamers is de minimale gebruiksoppervlakte 5 m2.
  • de nieuwe bewoners hun fietsen kunnen stallen op eigen terrein.
  • de nieuwe woningen een inpandige berging van minimaal 0,5 m2 hebben.
  • u eventuele planschade vergoedt. Planschade ontstaat als woningen in de buurt minder waard worden door uw woningwijziging.

  Aanvullende voorwaarden

  • De nieuwe woningen moeten voldoen aan de gemeentelijke parkeernormen en woonbeleid.
  • Er geldt een maximum voor het aantal woningsplitsingen per jaar en aan het aantal studentenwoningen, per kamer per straat.
 • Termijn

  Binnen 8 weken beslissen wij op uw aanvraag. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen.

 • Bezwaar en beroep

  U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank.