Terrasvergunning

Bent u horecaondernemer en wilt u een terras exploiteren? Dan hebt u een terrasvergunning nodig. Ook als het terras op eigen terrein ligt. Ligt het terras op gemeentegrond, dan betaalt u precariobelasting. 


Tijdelijke regels voor horecaondernemers in verband met het Coronavirus

Een horecaondernemer in bezit van een vergunning (op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet) of horecaexploitatievergunning (op grond van artikel 2.3.1.2 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening) en een terrasvergunning (op grond van de Terrasverordening of op grond van artikel 2.1.5.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening) kan terras vestigen en exploiteren buiten de afmeting van de plattegrond van de aan hem verleende terrasvergunning tot en met 1 november 2020 indien:

 1. Het Protocol Heropening Horeca Koninklijke Horeca Nederland wordt nageleefd.
 2. De terrasuitbreiding geen gevaar, schade of fysieke hinder oplevert voor de omgeving, de bruikbaarheid van de weg of de openbare ruimte.
 3. De voetgangersstromen zoals bepaald in het voetgangersplan niet worden gehinderd en terrasmeubilair wordt geplaatst op ten minste 1,5 meter afstand van de in het voetgangersplan aangegeven voetgangersstrook.
 4. De doorgang voor hulpdiensten is geborgd voor minimaal 3,50 meter.
 5. De terrasuitbreiding op ten minste 1,5 meter wordt geplaatst van bestaand straatmeubilair, zoals afvalbakken, bushokjes, bankjes, fietsentulpen.
 6. De terrasuitbreiding niet wordt geplaatst op een parkeerplaats/wegstrook.
 7. In de terrasuitbreiding geen vaste parasols of andere (semi-)permanente objecten worden geplaatst.
 8. In de terrasuitbreiding enkel parasols op een voet worden geplaatst die voldoen aan de Tijdelijke uitvoeringsregels terrassen.
 9. Er afstemming heeft plaatsgevonden met de buurt, dat wil zeggen:
  i. Indien vóór een andere onderneming terrasuitbreiding komt te staan; dan moet er schriftelijke toestemming zijn van die ondernemer.
  ii. Indien vóór een (boven)woning terrasuitbreiding komt te staan; dan moet er schriftelijke toestemming van de eigenaar en de bewoner(s).
  iii. Buurtbewoners worden geïnformeerd over de terrasuitbreiding en eventuele bemerkingen worden meegenomen in de uitvoering (bijv. terras wordt eerder gesloten).
  iv. In het geval van ensembleterrassen/ samenwerkende horecaondernemers wordt er bij voorkeur een gezamenlijke melding gedaan voor wat betreft de uitbreiding.
 10. De afstand tussen (de grens van) de terrasuitbreiding (die het dichtst bij de horecalokaliteitligt) en de horecalokaliteit niet meer dan 30 meter bedraagt.
 11. Het totaal aantal uit te zetten terrasstoelen (in de terrasuitbreiding inclusief het vergunde terras) niet meer bedraagt dan het totaal aantal m2 vergunde terrasruimte vermenigvuldigd met 1,25.
 12. Nooduitgangen worden vrijgehouden en voorzieningen ten behoeve van brandveiligheid (bijvoorbeeld een blusvoorziening) blijven bereikbaar.
 13. De terrasuitbreiding kan niet worden geplaatst als deze de (fysieke) ruimte inneemt die nodig is voor evenementen die op het jaarprogramma staan/worden geplaatst. De (fysieke) ruimte is inclusief de daarbij behorende benodigde (fysieke) ruimte looproutes, aanvoer van materialen en op- en afbouw en strijkt uit over de dagen van het evenement alsmede de dagen die nodig zijn voor op- en afbouw.
 14. Het plaatsen/gebruik van terrasverwarming is verboden;
 15. Een ontvangstbevestiging van de gemeente is ontvangen na aanmelding aan horeca [at] maastricht.nl.

Reeds ontvangen bevestiging of nieuw verzoek tijdelijke terrasuitbreiding?

Lees artikel 3 en 4 van de Algemene regels tijdelijke uitbreiding bestaande terrassen COVID-19

Aanvragen terrasvergunning

Geef bij uw aanvraag aan:

 • waar u het terras wilt plaatsen
 • of u een straat-, plein- of gevelterras wilt hebben
 • in welke periode u het terras open wilt houden
 • welke openingstijden u wenst
 • stuur een situatieschets en foto's van het meubilair als het terras nog niet bestaat
 • stuur de benodigde omgevingsvergunning mee als dit van toepassing is

Check bestemmingsplan

Onderzoek eerst of een terras op de door u gewenste locatie in het bestemmingsplan is toegestaan. Check het bestemmingsplan via www.ruimtelijkeplannen.nl. Past een terras niet in het bestemmingsplan? Dan is het exploiteren van een terras uitgesloten, ook al voldoet u wellicht wel aan alle andere voorwaarden. Soms kunt u via WABO vergunnen (omgevingsvergunning) een afwijking van het bestemmingsplan aanvragen.

Check omgevingsvergunning

Mogelijk hebt u niet alleen een terrasvergunning, maar ook nog een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het aanbrengen van gevelterrasverwarming. Als u via ondergrondse mantelbuizen verlichtingskabels wilt aanleggen, moet u schriftelijk het 'vestigen van erfdienstbaarheid' aanvragen bij Stedelijke Inrichting. Dit kan alleen de pandeigenaar doen. Bij goedkeuring legt de gemeente de mantelbuis. U betaalt hiervan de kosten en moet zorgen voor de registratie ervan bij het Kadaster.

 • Voorwaarden

  • u hebt een geldige drank- en horecavergunning of exploitatievergunning (geen afhaalbedrijf)
  • u hebt de benodigde omgevingsvergunningen (schot- en parasolverankering, verwarming e.d)
  • u voldoet aan de eisen die gelden voor het exploiteren van een terras op de openbare weg
  • veiligheid van voetgangers en andere weggebruikers mag niet in het gedrang komen

  Meer informatie over de voorwaarden, voorschriften en richtlijnen, leest u in de Tijdelijke uitvoeringsregels terrassen en in de Terrassenverordening. Regels over het meubilair staan in het stoelenboek.

  Een terrasvergunning is maximaal 5 jaar geldig. U moet zelf zorgen voor een geldige vergunning. 

 • Kosten

  Online aanvragen (tarieven 2020):

  • € 115,25 voor een terrasvergunning
  • € 69,90 voor een advies van de welstandcommissie
  • € 36,90 voor het overschrijven van een terrasvergunning naar een nieuwe eigenaar

  Schriftelijk aanvragen (tarieven 2020):

  • € 126,80 voor een terrasvergunning
  • € 69,90 voor advies van de welstandscommissie
  • € 40,60 voor het overschrijven van een terrasvergunning naar een nieuwe eigenaar

  U betaalt deze kosten ook als uw aanvraag (deels) wordt afgewezen.

  De hoogte van de precariobelasting hangt af van de locatie waar het terras wordt geëxploiteerd.

 • Termijn

  Na ontvangst van een complete aanvraag, ontvangt u  - binnen een toetsbare termijn - een beslissing.

 • Bezwaar en beroep

  Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank

 • Schriftelijk aanvragen

  Liever schriftelijk aanvragen? Vraag een aanvraagformulier aan via horeca [at] maastricht.nl