Terrasvergunning

Bent u horecaondernemer en wilt u een terras exploiteren? Dan heeft u een terrasvergunning nodig. Ook als het terras op eigen terrein ligt. Ligt het terras op gemeentegrond, dan betaalt u precariobelasting.

Nieuwe uitvoeringsregels terrassen: verplicht in overleg met buurt

Op 25 januari 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders nieuwe Uitvoeringsregels terrassen vastgesteld. Overleg met de buurt (participatie) is een nieuw en verplicht onderdeel bij elke vergunningaanvraag.

In het uitklapmenu onderaan deze pagina leest u hoe u in overleg kunt gaan met de buurt. Ook vindt u daar voorbeeldbrieven.

Aanvragen terrasvergunning

Geef bij uw aanvraag aan:

 • waar u het terras wilt plaatsen
 • of u een straat- of gevelterras wilt hebben
 • in welke periode u het terras open wilt houden
 • welke openingstijden u wenst
 • stuur een situatieschets en foto's van het meubilair als het terras nog niet bestaat
 • stuur de benodigde omgevingsvergunning mee als dit van toepassing is

Check omgevingsplan

Onderzoek eerst of een terras op de door u gewenste locatie in het omgevingsplan is toegestaan. Check het omgevingsplan via het Omgevingsloket. Past een terras niet in het omgevingsplan? Dan is het exploiteren van een terras uitgesloten, ook al voldoet u wellicht wel aan alle andere voorwaarden. Soms kunt u via WABO vergunnen (omgevingsvergunning) een afwijking van het omgevingsplan aanvragen.

Check omgevingsvergunning

Mogelijk hebt u niet alleen een terrasvergunning, maar ook nog een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het aanbrengen van gevelterrasverwarming. Als u via ondergrondse mantelbuizen elektriciteitskabels wilt aanleggen, moet u daarvoor een verzoek indienen bij Ruimte, team woon en leefklimaat van de gemeente Maastricht. U zult ook via Stadsbeheer, beheer en onderhoud, een instemmingsverklaring moeten aanvragen. Ruimte zorgt hierbij voor de doorgeleiding. U betaalt in ieder geval de kosten voor de Klic-melding en de aanleg.

 • Op 25 januari 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders nieuwe Uitvoeringsregels terrassen vastgesteld. Overleg met de buurt (participatie) is een nieuw en verplicht onderdeel bij elke vergunningaanvraag. 

  Verplicht en aantoonbaar buurtoverleg

  Als u een terrasvergunning wil aanvragen, moet u voortaan eerst in overleg met de buurt. Zo leert u elkaar kennen. Dat maakt het eenvoudiger om problemen direct met elkaar te bespreken of zelfs te voorkomen. Het buurtoverleg moet op uw initiatief en aantoonbaar plaatsvinden. Bij uw aanvraag terrasvergunning moet u dus een verslag van het buurtoverleg meesturen. 

  Voorwaarden verslag buurtoverleg

  Op grond van artikel 9 lid 4 onder e van de Terrasverordening moet u in het verslag aantonen: 

  • dat u de buurt heeft geïnformeerd over de voorgenomen terrasexploitatie
  • dat u de buurt de kans heeft gegeven om op uw plannen te reageren en wat de eventuele reacties waren
  • hoe u de reacties al dan niet heeft verwerkt in uw vergunningaanvraag

  U neemt als horecaondernemer het initiatief voor het buurtoverleg en maakt zelf een verslag (of laat dat maken. In het verslag verwoordt u alle standpunten, zowel de positieve als negatieve. Ook vermeldt u eventuele aanvullende voorwaarden vanuit de buurt en uw toezeggingen aan de buurt. 

  Wie hoort bij de buurt van uw horecazaak?

  U weet als horecaondernemer zelf het beste wie tot de buurt van uw horecazaak behoort. We raden u aan om de buurt zo breed mogelijk te benaderen. Minimaal: 

  • 3 panden links
  • 3 panden rechts
  • 3 panden links en rechts van de loodlijn met de overzijde (als de straat minder dan 10 meter breed is)

  Benader alle gebruikers van deze panden, zowel bewoners als ondernemers van de begane grond en de verdiepingen daarboven. Is er woonruimte boven uw horecazaak? Overleg dan ook altijd met de bewoners daarvan. Per locatie kan de invulling variëren.

  Het is en blijft essentieel om met uw buurt te overleggen over uw terras. Een buurtnetwerk of buurtvereniging kan daarbij een rol spelen. Kijk voor buurtverenigingen in de stad op Wie wij zijn - Stichting BuurtBalans. 

  Hoe organiseert u een buurtoverleg?

  U kunt bewoners en ondernemers in de buurt van uw horecazaak uitnodigen voor een bijeenkomst in uw zaak. Daar kunt u uw plannen dan bespreken en reacties verzamelen. Dat kan vooraf via een vragenlijst (zie uitklapmenu's voorbeeldbrieven buurtoverleg) of ter plekke. Ook kunt u de buurt vragen om reacties in uw brievenbus te doen. Zo verzamelt u bewijzen die u bij uw vergunningaanvraag moet meesturen. 

  Wat als de buurt suggesties aandraagt voor verbetering?

  Als de buurt suggesties aandraagt voor verbetering of verandering, bepaalt u als horecaondernemer of u uw aanvraag aanpast. U kunt bijvoorbeeld op verzoek van uw buurt aangeven dat het terras om 24.00 uur sluit. Maar u kunt er ook voor kiezen om de wensen van de buurt niet of niet helemaal over te nemen. 

  Hoe toetst de gemeente mijn overleg met de buurt?

  Bij de aanvraag voor een vergunning moet u aantonen dat u uw omgeving heeft geïnformeerd over de voorgenomen terrasexploitatie, hoe daar door de omgeving op is gereageerd en hoe u die reacties heeft verwerkt.

  U moet uw buurt daarover informeren. Als uw standpunten verschillen en u geen overeenstemming kunt bereiken, beoordelen wij wat het meest redelijk is gezien de standpunten, de locatie en de aangedragen bezwaren. Bij een bestaand terras kijken we ook naar het klachtenpatroon uit het verleden.

  Bij de beoordeling of een terras op ontoelaatbare wijze het woon- of leefklimaat beïnvloedt, maken we onderscheid tussen bestaande terrassen en nieuwe terrassen. We letten op onderstaande punten:

  • Gaat het om een bestaand terras of een nieuw terras?
  • Bij een bestaand terras: heeft de gemeente overlastklachten ontvangen? Zo ja, wat betekenen deze klachten voor een nieuwe vergunning?
  • Zijn de opmerkingen uit de buurt redelijk en met feiten te onderbouwen (= objectiveerbaar) of zijn de opmerkingen subjectief?
  • Ligt het nieuwe terrasplan in een woonwijk of vooral naast woningen?
  Bestaand terras

  Bij bestaande terrassen kijken we bij de beoordeling van uw vergunningaanvraag niet alleen naar de locatie. We letten ook op ervaringen uit het verleden. Is er sprake van een (objectiveerbaar) klachten- en/of overlastpatroon? 

  Voor bestaande terrassen verlenen we meestal opnieuw een vergunning. Soms met extra waarborgen om overlast in de toekomst te voorkomen. 

  Nieuw terras

  Als u een nieuw terras wil exploiteren, kennen we meer waarde toe aan het overleg met de buurt om de invloed op het woon- en leefklimaat te kunnen bepalen. Is de buurt positief over de komst van een terras, dan nemen we aan dat de komst van het terras het woon- en leefklimaat niet op ontoelaatbare wijze beïnvloedt.  Is de buurt (overwegend) negatief over de komst van het terras, dan kijken we naar alle omstandigheden om op objectieve wijze te beoordelen of een toekomstig terras het woon- en leefklimaat op ontoelaatbare wijze beïnvloedt. 

  Wat gebeurt er na de toetsing? 

  Wij toetsen uw vergunningaanvraag op alle onderdelen en laten u weten of u wel of niet een terrasvergunning krijgt. 

  Als we de terrasvergunning verlenen, ontvangt alleen u als horecaondernemer daar bericht over. We informeren dus niet actief uw buurt. 

  Willen bewoners of ondernemers in uw buurt wél geïnformeerd worden, dan kunnen ze bij u terecht of mailen naar horeca [at] maastricht.nl.

 • Wij hebben voor u een voorbeeldbrief gemaakt. Die kunt u gebruiken bij een aanvraag voor een reeds vergund terras en/of aanvraag voor een extra terras dat in gebruik is geweest tijdens corona.

  Let op! In deze voorbeeldbrief gaan we ervan uit dat u de buren kent en regelmatig contact met ze heeft. Kent u uw buren minder goed, dan kunt u 'je / jij'  vervangen door 'u'. 

  U bent niet verplicht om de voorbeeldbrief te gebruiken. Wij bieden dit aan als service, maar u mag ook uw eigen tekst gebruiken.  U bent en blijft immers zelf verantwoordelijk voor de tekst van de brief.

  TIP: gebruik het briefpapier of logo van uw horecazaak.

  Voorbeeldbrief buurtoverleg bestaand terras

 • Wij hebben voor u een voorbeeldbrief gemaakt. Die kunt u gebruiken bij een aanvraag voor een nieuw terras.

  Let op! In deze voorbeeldbrief gaan we ervan uit dat u de buren kent en regelmatig contact met ze heeft. Kent u uw buren minder goed, dan kunt u 'je / jij'  vervangen door 'u'. 

  U bent niet verplicht om de voorbeeldbrief te gebruiken. Wij bieden dit aan als service, maar u mag ook uw eigen tekst gebruiken.  U bent en blijft immers zelf verantwoordelijk voor de tekst van de brief.

  TIP: gebruik het briefpapier of logo van uw horecazaak.

  Voorbeeldbrief buurtoverleg nieuw terras

  • u hebt een geldige drank- en horecavergunning/ alcoholwetvergunning of exploitatievergunning (geen afhaalbedrijf)
  • u hebt de benodigde omgevingsvergunningen (schot- en parasolverankering, verwarming e.d)
  • u voldoet aan de eisen die gelden voor het exploiteren van een terras op de openbare weg
  • veiligheid van voetgangers en andere weggebruikers mag niet in het gedrang komen

  Meer informatie over de voorwaarden, voorschriften en richtlijnen, leest u in de Uitvoeringsregels terrassen 2022 en in de Terrassenverordening. Regels over het meubilair staan in het stoelenboek.

  Een terrasvergunning is maximaal 5 jaar geldig. U moet zelf zorgen voor een geldige vergunning. 

 • Tarieven 2024
  • € 130,60 voor een terrasvergunning
  • € 79,25 voor een advies van de welstandcommissie
  • € 79,25  voor een advies van Cultureel Erfgoed en Ruimtelijke Kwaliteit
  • € 41,85 voor het overschrijven van een terrasvergunning naar een nieuwe eigenaar

  U betaalt deze kosten ook als uw aanvraag (deels) wordt afgewezen.

  De hoogte van de precariobelasting hangt af van de locatie waar het terras wordt geëxploiteerd.

 • Na ontvangst van een complete aanvraag, ontvangt u  - binnen een toetsbare termijn - een beslissing.

 • Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank

 • Liever schriftelijk aanvragen? Vraag een aanvraagformulier aan via horeca [at] maastricht.nl (horeca[at]maastricht[dot]nl)