Toeristische woningverhuur, melden

Op 1 juli 2019 is de pilot toeristische woningverhuur gestart. Sinds die datum mogen deelnemers aan de pilot hun woning toeristisch verhuren. Bij aanmelding beoordeelt de gemeente of de voorgenomen toeristische verhuur aangemerkt kan worden als guesthouse. Als dit het geval is geven wij u hiervan een bevestiging. Wordt niet voldaan aan de definitie van guesthouse, dan beoordelen wij of u kunt meedoen aan de pilot. Een woning mag alleen verhuurd worden óf als guesthouse óf voor toeristische woningverhuur. Deelnemers kunnen geen blijvende rechten ontlenen aan de pilot.

Uw woning verhuren aan toeristen

Wilt u (een deel van) uw woning verhuren aan toeristen? Dan kan dat als u meedoet aan de pilot toeristische woningverhuur. Vul daarvoor eerst het eenmalige registratieformulier in en mail dit naar twvm [at] maastricht.nl

Beoordeling

De gemeente beoordeelt vervolgens of u in aanmerking komt. Is dat het geval? Dan krijgt u een registratienummer. Vermeld dit bij uw advertenties of als u uw woning aanbiedt op een online platform. Geef elke verhuur vooraf door via het meldingsformulier.

Duur pilot

De beleidsregels kunnen op elk moment ingetrokken of gewijzigd worden. Daarmee kan de pilot ook op elk moment stopgezet worden, of kunnen de voorwaarden op elk moment worden aangepast. Het college heeft op 15 juni 2021 besloten dat de Beleidsregel Pilot Toeristische woningverhuur van kracht blijft totdat door de raad vast te stellen nieuwe regels omtrent toeristische woningverhuur in werking treden. In de tussentijd wordt de pilot geëvalueerd. Een college- en raadsvoorstel volgt naar verwachting in de tweede helft van 2021.

  • Uitsluitend de hoofdbewoner verhuurt de woning of een deel van de woning toeristisch.
  • Op basis van het bestemmingsplan mag het pand gebruikt worden voor wonen, met uitzondering van wonen in de vorm van een bedrijfswoning.
  • De deelnemer aan de pilot (de verhuurder) laat zich registreren bij de gemeente. Deze registratie vindt digitaal plaats en is pas geldig nadat de gemeente schriftelijk of digitaal heeft laten weten dat er aan de voorwaarden voldaan wordt en een registratienummer verstrekt heeft.
  • Bij elke aanbieding van de woning of een deel daarvan voor toeristische verhuur vermeldt de verhuurder het registratienummer dat door de gemeente is verstrekt. Onder 'aanbieding' wordt in ieder geval verstaan: advertenties in media, aanbieding van de woning op platforms als Airbnb, Wimdu en dergelijke.
  • De woning of een deel daarvan wordt voor maximaal 60 dagen (overnachtingen) per kalenderjaar toeristisch verhuurd. Voor het tellen van het aantal dagen (overnachtingen) wordt 'een deel van de woning' gelijkgesteld aan 'de woning'. Voor deelnemers die zich ná 1 juli aanmelden, wordt het aantal overnachtingen naar rato berekend.
  • Toeristische verhuur vindt uitsluitend plaats aan één gezelschap van maximaal 6 personen per boeking, met een maximum van één boeking per dag (overnachting).
  • De maximum verblijfsperiode per boeking bedraagt 28 aaneengesloten dagen (overnachtingen).
  • De verhuurder geeft vóór iedere verhuur via het genoemde e-mailadres de volgende gegevens aan de gemeente door:
   • de data waarop de woning toeristisch verhuurd wordt;
   • via welk platform de woning toeristisch verhuurd wordt;
   • de grootte van het gezelschap;
   • de verblijfsduur per gezelschap;
   • de door de huurder verstrekte gegevens over de leeftijdscategorie van de leden van het gezelschap, en het land waarin de leden van het gezelschap woonachtig zijn.
  • De verhuurder geeft toestemming om de gegevens van deze melding ter beschikking te stellen voor dataverzameling in het kader van de pilot, alsmede voor gebruik door de BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg) voor het heffen van toeristenbelasting.
  • Er wordt geen overlast veroorzaakt als gevolg van de verhuur.
  • De verhuurder deelt aan de huurders vooraf duidelijke huisregels mede ter voorkoming van overlast. De verhuurder geeft de tekst van deze huisregels vóór de eerste verhuur door aan de gemeente, en vervolgens opnieuw indien de huisregels gewijzigd worden. Voorbeeld huisregels vindt u in het document Beleidsregels en voorbeeld huisregels pilot toeristische woningverhuur

  Indien niet wordt voldaan aan een of meerdere van deze voorwaarden, kan de deelname aan de pilot beëindigd worden. Dit betekent dat vanaf dat moment de verhuurder voor toeristische woningverhuur gehouden is aan het geldende bestemmingsplan.

  Naast de pilotvoorwaarden moet tevens voldaan moet worden aan alle overige verplichtingen, zoals privaatrechtelijke overeenkomsten (bijvoorbeeld huurcontracten, statuten VvE, woningcorporatie) en wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld het betalen van toeristenbelasting en inkomstenbelasting, het voldoen aan het Bouwbesluit en dergelijke). Potentiële verhuurders van hele woningen wordt geadviseerd een adviseur in de arm te nemen ten aanzien van de brandveiligheidsaspecten. Dit valt echter buiten het kader van de pilot en de pilotvoorwaarden.

 • Op dit moment worden geen leges in rekening gebracht.

 • Als u zich voor 1 juli aanmeldt, mag u maximaal 60 dagen verhuren. Als u zich na 1 juli aanmeldt, mag u maximaal het aantal dagen verhuren dat naar rato van het resterende kalenderjaar bepaald wordt. In ieder geval dient u zich vóór de eerste verhuur aan te melden.