Toeristische woningverhuur, melden

U mag (een deel) van uw woning maximaal 60 dagen per jaar verhuren aan toeristen. U moet zich hiervoor aanmelden bij de gemeente Maastricht. Dat noemen we 'Toeristische woningverhuur'. Na aanmelding beoordelen we eerst of uw registratie onder de noemer guesthouse (zoals een kleine Bed and Breakfast) of toeristische woningverhuur valt. Want een woning mag alleen verhuurd worden óf als guesthouse of voor toeristische woningverhuur. Met uw registratienummer moet u vervolgens elke verhuur vooraf melden.

Stap 1: eenmalige registratie

Wilt u (een deel van) uw woning verhuren aan toeristen? Dan kan dat als u zich eerst registreert. Vul daarvoor het online formulier eenmalige registratie in.

Registratienummer voor online platforms

De gemeente beoordeelt vervolgens of uw woning in aanmerking komt voor toeristische woningverhuur. Is dat het geval? Dan krijgt u een registratienummer. Vermeld dit nummer bij uw advertenties of als u uw woning aanbiedt op een online platform.

Stap 2: elke verhuur vooraf melden

Met uw registratienummer dient u elke verhuur vooraf aan ons te melden. Doe dat via het online formulier 'Verhuur melden'.

Annulering verhuur melden

Krijgt u een annulering? Geef dit dan tijdig per mail aan ons door via twvm [at] maastricht.nl

Duur van de regels

De beleidsregel 'Pilot Toeristische Woningverhuur' kan ingetrokken of gewijzigd worden. Het college heeft op  15 juni 2021 besloten dat deze beleidsregel  van kracht blijft totdat door de raad vast te stellen nieuwe regels met betrekking tot toeristische woningverhuur in werking treden. Een college- en raadsvoorstel volgt naar verwachting in 2022.

  • Uitsluitend de hoofdbewoner verhuurt de woning of een deel van de woning toeristisch.
  • Op basis van het bestemmingsplan mag het pand gebruikt worden voor wonen, met uitzondering van wonen in de vorm van een bedrijfswoning.
  • De verhuurder laat zich registreren bij de gemeente. Deze registratie vindt digitaal plaats en is pas geldig nadat de gemeente schriftelijk of digitaal heeft laten weten dat er aan de voorwaarden voldaan wordt en een registratienummer verstrekt heeft.
  • Bij elke aanbieding van de woning of een deel daarvan voor toeristische verhuur vermeldt de verhuurder het registratienummer dat door de gemeente is verstrekt. Onder 'aanbieding' wordt in ieder geval verstaan: advertenties in media, aanbieding van de woning op platforms als Airbnb, Wimdu en dergelijke.
  • De woning of een deel daarvan wordt voor maximaal 60 dagen (overnachtingen) per kalenderjaar toeristisch verhuurd. Voor het tellen van het aantal dagen (overnachtingen) wordt 'een deel van de woning' gelijkgesteld aan 'de woning'. Voor deelnemers die zich ná 1 juli aanmelden, wordt het aantal overnachtingen naar rato berekend.
  • Toeristische verhuur vindt uitsluitend plaats aan één gezelschap van maximaal 6 personen per boeking, met een maximum van één boeking per dag (overnachting).
  • De maximum verblijfsperiode per boeking bedraagt 28 aaneengesloten dagen (overnachtingen).
  • De verhuurder geeft vóór iedere verhuur via het genoemde e-mailadres de volgende gegevens aan de gemeente door:
   • de data waarop de woning toeristisch verhuurd wordt;
   • via welk platform de woning toeristisch verhuurd wordt;
   • de grootte van het gezelschap;
   • de verblijfsduur per gezelschap;
   • de door de huurder verstrekte gegevens over de leeftijdscategorie van de leden van het gezelschap, en het land waarin de leden van het gezelschap woonachtig zijn.
  • De verhuurder geeft toestemming om de gegevens van deze melding ter beschikking te stellen voor dataverzameling in het kader van de pilot, alsmede voor gebruik door de BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg) voor het heffen van toeristenbelasting.
  • Er wordt geen overlast veroorzaakt als gevolg van de verhuur.
  • De verhuurder deelt aan de huurders vooraf duidelijke huisregels mede ter voorkoming van overlast. De verhuurder geeft de tekst van deze huisregels vóór de eerste verhuur door aan de gemeente, en vervolgens opnieuw indien de huisregels gewijzigd worden. Voorbeeld huisregels vindt u in het uitklapmenu 'voorbeeld huisregels'. 
  • Let op: diegene die hun woning aanbieden voor toeristische verhuur (niet zijnde een guesthouse) en zich niet laten registreren bij de gemeente, mogen hun woning niet meer aanbieden voor toeristische woningverhuur.

  Naast de voorwaarden moet ook voldaan worden aan alle overige verplichtingen, zoals privaatrechtelijke overeenkomsten (bijvoorbeeld huurcontracten, statuten VvE, woningcorporatie) en wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld het betalen van toeristenbelasting en inkomstenbelasting, het voldoen aan het Bouwbesluit en dergelijke). Potentiële verhuurders van hele woningen wordt geadviseerd een adviseur in de arm te nemen ten aanzien van de brandveiligheidsaspecten. Dit valt echter buiten het kader van de voorwaarden.

 • Voorbeeld huisregels van de verhuurder

  HUISREGELS VOOR UW EN ONZE VEILIGHEID

  In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren.

  Regels

  • Alle aanwijzingen van de verhuurder, die verband houden met huisregels, moeten worden opgevolgd.
  • Het is verboden verdovende en/of opwekkende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.
  • Het is verboden overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook in en rond de locatie.
  • Het is verboden met meer dan het toegestane aantal personen in de kamer te verblijven.
  • Het is wel/niet verboden te roken op de kamer(s).
  • Wij verzoeken u de privacy van uw medegasten te respecteren. Tussen ….. en ….. uur geldt absolute nachtrust.
  • Gedurende alle omstandigheden respecteren wij uw privacy. Wij zijn echter wel bevoegd uw kamer te betreden wanneer u onze huisregels niet naleeft. In het uiterste geval mogen wij uw kamer ontruimen en u uit uw kamer verwijderen.
  • ….
  • .…
 • Op dit moment worden geen leges in rekening gebracht.

 • Als u zich voor 1 juli aanmeldt, mag u maximaal 60 dagen verhuren. Als u zich na 1 juli aanmeldt, mag u maximaal het aantal dagen verhuren dat naar rato van het resterende kalenderjaar bepaald wordt. In ieder geval dient u zich vóór de eerste verhuur aan te melden.

 • Heeft u nog vragen over toeristische woningverhuur? Stuur dan een e-mail naar twvm [at] maastricht.nl