Bed and Breakfast of hotel beginnen

Maastricht is geliefd bij toeristen en het aantal B&B’s en hotels groeit nog steeds. Wilt u een eigen accommodatie openen? Hieronder vertellen we alvast op hoofdlijnen wat u daarvoor moet doen.

Bed and Breakfast (B&B)

In Maastricht mag u op de meeste locaties in uw woning maximaal 2 kamers inrichten voor verhuur aan gasten. Dat valt onder de noemer ‘guesthouse’, oftewel B&B. De belangrijkste voorwaarden zijn dat u de hoofdbewoner én eigenaar bent van de woning en dat u het B&B zelf exploiteert. Dit gebruik van de woning is op de meeste plekken opgenomen in het omgevingsplan. Controleer vooraf het omgevingsplan voor uw locatie en check het stappenplan ‘B&B beginnen’ op het ondernemersplein van de Kamer van Koophandel.

Vanaf 1 oktober 2022 geldt voor de guesthouses (Bed&Breakfast) een registratieplicht. Lees meer over deze registratieplicht en het aanvragen van het registratienummer op de pagina Toeristische woningverhuur, melden.

Hotel tot en met 7 kamers

Voor logiesaccommodaties tot en met 7 kamers gelden andere regels. Wilt u een klein hotel beginnen? Dan moet u altijd toestemming vragen aan de gemeente. We toetsen uw initiatief aan het omgevingsplan en aan de geldende beleidsregels. Is de gekozen locatie geschikt voor een klein hotel? Zijn er voldoende parkeerplaatsen en past uw plan in het woon- en leefklimaat van de buurt? Een belangrijke eis bij een kleine accommodatie is bijvoorbeeld dat er geen woonfunctie verdwijnt door het realiseren ervan. Verder moet een klein hotel ook wat de brandveiligheidsaspecten betreft voldoen aan dezelfde voorschriften als een groter hotel.

Hotel vanaf 8 kamers

Een logiesaccommodatie vanaf 8 kamers noemen we een hotel. Het aanbod van hotelkamers in Maastricht is vrij goed in balans met de vraag. We zijn daarom terughoudend met het toevoegen van nieuwe hotels. Voor innovatieve concepten die nieuwe doelgroepen naar de stad aantrekken is wellicht nog (markt)ruimte. Voor de vestiging van een nieuw hotel is toestemming nodig van de gemeente. Voor hotels vanaf 8 kamers geldt een uitgebreidere procedure dan bij kleinere accommodaties. U leest er meer over in het uitklapmenu onderaan deze pagina.

Toeristische woningverhuur

Onder toeristische woningverhuur wordt incidentele verhuur van de eigen woning verstaan als de hoofdbewoner - bijvoorbeeld - op vakantie is. U mag uw woning maximaal 60 nachten per jaar verhuren als u zich hiervoor aanmeldt bij de gemeente Maastricht.  

Meer weten?

Neem dan contact op met Team Ondernemen Maastricht.

 

  • Als u een hotel wilt realiseren in een pand met een woon- of andere bestemming, dan geldt de volgende procedure (op hoofdlijnen):

    • Als uw plan in strijd is met het omgevingsplan volgt een integrale afweging. Dan toetsen we uw plan onder andere aan leefbaarheid en duurzame ruimtelijke ordening. Uw plan mag het woonmilieu niet schaden en de parkeerbalans niet verstoren. Maar ook de ruimtelijke kwaliteit is een criterium, net als de monumentale kwaliteit.
    • Is een eerste toets positief? Dan kunt u uw plannen verder uitwerken in een haalbaarheidsstudie.
    • Een haalbaarheidsstudie moet aantonen dat door dit nieuwe hotel nieuwe doelgroepen naar Maastricht komen die zorgen voor extra overnachtingen in de stad. En er moet marktruimte beschikbaar zijn voor de toe te voegen hotelkamers.
    • Uiteraard moet aan alle vereisten die voor een hotel gelden, voldaan worden, denk bijvoorbeeld aan brandveiligheid.