Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Of als de ouders/verzorgers hun kind niet zelf naar school kunnen brengen. Bijvoorbeeld door een beperking of doordat de school ver weg ligt. De gemeente zorgt voor vervoer naar de dichtstbijzijnde school. Leerlingen uit de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals kunnen gebruikmaken van het leerlingenvervoer.

Aanvragen

Bij de aanvraag voor leerlingenvervoer heeft u nodig:

Wilt u nog leerlingenvervoer voor het schooljaar (2023-2024) aanvragen? Neem dan contact met ons op.

Vervoersadvies verplicht

Het formulier 'vervoersadvies school' is verplicht. Zonder dit formulier kunnen we uw aanvraag niet in behandeling nemen. U moet tijdens uw aanvraag het ingevulde formulier vervoersadvies apart toevoegen.

Hoe wordt het leerlingenvervoer geregeld?

Er zijn 3 manieren waarop we u tegemoet kunnen komen met het leerlingenvervoer. De gemeente bepaalt welke manier het beste past bij uw situatie.

 • u krijgt een vergoeding voor een fiets en/of openbaar vervoer
 • wij zorgen voor (aangepast) vervoer met een busje
 • u krijgt een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind (eigen vervoer)

Structurele beperking

Leerlingen met een structurele beperking komen in aanmerking voor leerlingenvervoer als ze niet zelf of met begeleiding met het openbaar vervoer naar school kunnen reizen. Met een structurele beperking wordt bedoeld een (blijvende) lichamelijke, verstandelijke, psychische en/of zintuiglijke beperking.

 • Wilt of kunt u geen gebruik maken van DigiD? Als u de aanvraag liever per post wilt indienen, kan dat ook.

  Stuur het aanvraagformulier met de aanvullende bewijsstukken naar:

  Gemeente Maastricht
  Team leerlingenvervoer
  Postbus 4902
  6202 TC Maastricht

 • Let op!
  Is de schoollocatie van uw kind recent gewijzigd? Vraagt u zich af of dit gevolgen heeft voor het (leerlingen)vervoer van uw kind?

  Als de locatie van school is gewijzigd maakt de gemeente Maastricht een nieuwe berekening van de afstand tussen huis en school. Mocht na deze nieuwe berekening blijken dat u niet (meer) voldoet aan het kilometercriterium van uw gemeente dan kan dit gevolgen hebben voor het (leerlingen)vervoer van uw kind. Denk bijvoorbeeld aan een wijziging waarbij uw kind niet meer in het busje wordt vervoerd maar mogelijk wel een ‘Voor Elkaar Pas’ van Arriva ontvangt, of andersom. De concrete wijziging voor uw kind ontvangt u van ons altijd schriftelijk. Voor meer informatie zie ook de ‘Voorwaarden’ van het leerlingenvervoer.

  1) Wie is er verantwoordelijk voor het vervoer van en naar school?

  In eerste instantie zijn de ouders/verzorgers van een kind zelf verantwoordelijk voor het vervoeren van het kind naar school. Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Of als de ouders/verzorgers hun kind niet zelf naar school kunnen brengen. Bijvoorbeeld door een beperking of doordat de school ver weg ligt. De gemeente zorgt voor vervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. 

  2) Wie kan een voorziening leerlingenvervoer aanvragen?

  Ouders/verzorgers van leerlingen uit de volgende gemeentes kunnen een aanvraag leerlingenvervoer indienen:

  • Maastricht
  • Meerssen
  • Valkenburg
  • Eijsden-Margraten
  • Gulpen-Wittem
  • Vaals 

   De persoon of de instantie waar het kind verblijft (ook als het kind hier niet als inwonend staat ingeschreven) moet de aanvraag indienen.

  3) Moet ik ieder schooljaar een nieuwe aanvraag indienen?

  Ja, u moet voor ieder nieuw schooljaar een nieuwe aanvraag indienen. Behalve als de voorziening al voor meerdere jaren aan u is toegekend. 

  Sociale Zaken Maastricht Heuvelland is gestart met een nieuwe werkwijze om leerlingenvervoer voor een langere periode dan telkens één schooljaar toe te kennen. Lees meer hierover in het uitklapmenu op deze pagina onder ‘Leerlingenvervoer voor langere tijd’.

  4) Kan mijn kind vanuit twee adressen vervoerd worden?

  Dit is uitsluitend aan de orde bij co-ouderschap. In dit geval dienen beide ouders/verzorgers een aanvraag in. Beide aanvragen worden afzonderlijk van elkaar beoordeeld. Indien één van de ouders niet voldoet aan de gestelde criteria kan het voorkomen dat hij/zij geen voorziening krijgt toegekend.

  5) Kan een kind op een ander adres uitstappen dan waar het is opgehaald?

  Leerlingenvervoer is bedoeld voor het vervoer vanaf het verblijfadres naar de onderwijsinstelling en terug. Vervoer naar bijvoorbeeld buitenschoolse opvang of oppasadressen valt hier niet onder.

  6) Hebben kinderen met een tijdelijke beperking recht op een vervoersvoorziening?

  Het recht op vervoer bestaat voor kinderen met een structurele of tijdelijke beperking. Als een beperking langer duurt dan 3 maanden, dan beoordeelt de gemeente of het kind recht heeft op leerlingenvervoer. In dit geval dient u een medische verklaring (bijvoorbeeld van een specialist of arts) bij de aanvraag toe te voegen.

  7) Mijn kind gaat stage lopen, is er vervoer van en naar het stageadres mogelijk?

  Dit is mogelijk als:

  • de stage onderdeel is van het onderwijsprogramma in het VSO met een arbeidsgericht uitstroomprofiel.
  • u een stagecontract heeft dat door alle partijen ondertekend is (wettelijke vertegenwoordiger, school en stagebedrijf)
  • u al een voorziening leerlingenvervoer ontvangt voor het schooljaar waarin de stage valt. 

  Stagevervoer wordt uitsluitend verstrekt naar de dichtstbijzijnde toegankelijke stageplaats. Er wordt slechts 1 keer per leerjaar stagevervoer toegekend. Als de leerling afhankelijk is van aangepast vervoer, wordt vervoer van en naar het stageadres gecombineerd met andere schoolroutes. 

  8) Naar welke onderwijsinstellingen kan er leerlingenvervoer worden toegekend?
  Als leerlingenvervoer wordt toegekend, is dit naar de dichtstbijzijnde toegankelijke onderwijsinstelling.

  9) Waar kan ik wijzigingen (bijvoorbeeld een verhuizing) in de situatie van mijn kind doorgeven?

  Wij ontvangen wijzigingen liefst zo snel mogelijk per mail leerlingenvervoer [at] maastricht.nl (leerlingenvervoer[at]maastricht[dot]nl)

  10) Wat gebeurt er als ik een wijziging te laat doorgeef?

  Geeft u een wijziging te laat door? De (eventueel gewijzigde) vergoeding gaat in vanaf de datum dat u het doorgeeft. Dus u krijgt geen vergoeding met terugwerkende kracht.

  11) Hoe kan ik mijn Arriva abonnement (Voor Elkaar Pas) opladen?

  Heeft uw kind of heeft u zelf (als begeleider) een openbaar vervoer abonnement voor leerlingenvervoer? Deze pas van Arriva wordt ook wel de Voor Elkaar Pas genoemd. Bekijk hoe u deze kunt opladen.

 • Leerlingen die onderwijs volgen bij de volgende instellingen komen in aanmerking:

  • scholen voor basisonderwijs (BO)
  • scholen voor voortgezet onderwijs (VO)
  • speciale scholen voor basisonderwijs (SBO)
  • speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
  • andere scholen zoals ZMLK, ZMOK, mytyl- en tyltylonderwijs, scholen voor zintuiglijk gehandicapten en meervoudig gehandicapten (mg)

  De gemeente wil dat leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig van en naar school kunnen reizen. Het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer wordt daarom gestimuleerd. Valt de afstand van huis naar school buiten de kilometergrens, dan ontvangen de ouders een voorziening op basis van openbaar vervoer (Voor Elkaar Pas van Arriva), behalve als de reistijd per fiets korter is dan de reistijd met het openbaar vervoer. Soms beslist de gemeente aangepast vervoer in te zetten, zoals een taxi of schoolbus. U krijgt dan geen financiële vergoeding meer, maar uw kind kan dan gebruikmaken van het vervoer met een busje.

  Berekening reisafstand en kilometergrens
  Voor het berekenen van de afstand tussen huis en school gebruikt de gemeente de routeplanner van Google Maps. Elke gemeente hanteert een eigen kilometergrens waarin geen vervoer wordt geregeld, tenzij uw kind een structurele beperking heeft. Gaat uw kind naar een school voor Speciaal Basisonderwijs (SBO)? Dan is de kilometergrens 6 kilometer voor kinderen in Gulpen-Wittem, 3 kilometer voor kinderen in Maastricht en 1 kilometer in andere gemeentes. Gaat uw kind naar het Speciaal Onderwijs (SO)? De grens is dan 6 kilometer als u in Gulpen-Wittem woont en 1 kilometer in alle andere gemeenten.

  Het formulier vervoersadvies school moet door de directeur van de school ingevuld worden. De school verklaart met de schoolstempel dat uw kind onderwijs volgt op deze school. Verder kan de school aangeven of uw kind naar hun oordeel wel of niet zelfstandig dan wel onder begeleiding naar school kan reizen. We vragen in dit formulier ook naar een duidelijke onderbouwing van de school met betrekking tot het afgegeven advies. We raden u aan dit formulier eerst door de school te laten invullen. Dan kunt u het meesturen met uw aanvraag bij de gemeente. Doet u uw aanvraag digitaal, scan het ingevulde vervoersadvies van de school dan in en stuur het mee.

 • Als uw kind een voorziening Leerlingenvervoer krijgt, kan de gemeente om een eigen bijdrage vragen. Dit hangt af van uw inkomen.

  Bij de berekening van de eigen bijdrage wordt uitgegaan van de tarieven voor het openbaar vervoer en de voor het schooltype geldende kilometergrens.

 • Zodra wij uw complete aanvraag ontvangen, nemen wij binnen 8 weken een besluit. De gemeente kan deze termijn met 4 weken verlengen wanneer er (nog) geen besluit kan worden genomen. Bijvoorbeeld wanneer er extern medisch advies opgevraagd moet worden.

 • Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Als u het daarna niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank. 

 • Sociale Zaken Maastricht Heuvelland is in het schooljaar 2023-2024 gestart met een nieuwe werkwijze om leerlingenvervoer voor een langere periode dan telkens één schooljaar toe te kennen. Dit pakken we in fases op.

  In de eerste fase kunnen leerlingen van onderstaande scholen vanaf schooljaar 2023-2024 in aanmerking komen voor een toekenning leerlingenvervoer voor de gehele schoolperiode. Hierdoor hoeft niet ieder jaar opnieuw leerlingenvervoer aangevraagd te worden. 

  • De Maasgouw
  • SO Encanto (Adelante)
  • SO Parkschool
  • SO Sint Jan Baptist (Kerkrade)
  • SO Sint Jan Baptist (Maastricht)
  • SO Catharinaschool 

  Leerlingen van bovenstaande scholen die voor het schooljaar 2023-2024 al een beschikking voor onbepaalde tijd hebben ontvangen, hoeven géén nieuwe aanvraag meer te doen.

  Hoe werkt dit?

  Vanaf 1 mei kunt u leerlingenvervoer aanvragen via het aanvraagformulier op deze webpagina, aangevuld met het vervoersadvies van school. Op basis van uw aanvraag bepalen wij of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer. Hoe lang deze periode precies duurt, leest u in de beschikking die u ontvangt. Wanneer uw kind het speciaal onderwijs verlaat, wisselt van school, of verhuist, moet u dit doorgeven aan de administratie van leerlingenvervoer van de gemeente Maastricht.

 • Soms vraagt de gemeente medisch advies over het kind. Dit gebeurt door een organisatie waarmee de gemeente een overeenkomst heeft.  

  Heeft u er bezwaar tegen dat de medisch adviseur informatie opvraagt bij uw huisarts of specialist? Geef dit dan aan op het aanvraagformulier.