Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Of als de ouders/verzorgers hun kind niet zelf naar school kunnen brengen. Bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. De gemeente zorgt voor vervoer naar de dichtstbijzijnde school. Leerlingen uit de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals kunnen gebruikmaken van het leerlingenvervoer.

Aanvragen

Bij de aanvraag voor leerlingenvervoer heeft u nodig:

Wilt u nog leerlingenvervoer voor het vorig schooljaar (2022-2023) aanvragen? Neem dan contact met ons op.

Vervoersadvies verplicht

Het formulier 'vervoersadvies school' is verplicht. Zonder dit formulier kunnen we uw aanvraag niet in behandeling nemen. U moet tijdens uw aanvraag het ingevulde formulier vervoersadvies apart toevoegen.

Hoe wordt het leerlingenvervoer geregeld?

Er zijn 3 manieren waarop we u tegemoet kunnen komen met het leerlingenvervoer. De gemeente bepaalt welke manier het beste past bij uw situatie.

 • u krijgt een vergoeding voor een fiets en/of openbaar vervoer
 • wij zorgen voor (aangepast) vervoer met een busje
 • u krijgt een vergoeding  voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind (eigen vervoer)

Structurele handicap

Leerlingen met een structurele handicap komen in aanmerking voor leerlingenvervoer als ze niet zelf of met begeleiding met het openbaar vervoer naar school kunnen reizen. Met een structurele handicap wordt bedoeld een (blijvende) lichamelijke, geestelijke, psychische en/of zintuiglijke handicap.

 • Wilt of kunt u geen gebruik maken van DigiD? Als u de aanvraag liever per post wilt indienen, kan dat ook.

  Stuur het aanvraagformulier met de aanvullende bewijsstukken naar:

  Gemeente Maastricht
  Team leerlingenvervoer
  Postbus 4902
  6202 TC Maastricht

 • Let op!
  Is de schoollocatie van uw kind recent gewijzigd? Vraagt u zich af of dit gevolgen heeft voor het (leerlingen)vervoer van uw kind?

  Als de locatie van school is gewijzigd maakt de gemeente Maastricht een nieuwe berekening van de afstand tussen huis en school. Mocht na deze nieuwe berekening blijken dat u niet (meer) voldoet aan het kilometercriterium van uw gemeente dan kan dit gevolgen hebben voor het (leerlingen)vervoer van uw kind. Denk bijvoorbeeld aan een wijziging waarbij u kind niet meer in het busje wordt vervoerd maar mogelijk wel een ‘Voor Elkaar Pas’ van Arriva ontvangt, of andersom. De concrete wijziging voor uw kind ontvangt u van ons altijd op schrift. Voor meer informatie zie ook de ‘Voorwaarden’ van het leerlingenvervoer.

   

   

  1) Wie is er verantwoordelijk voor het vervoer van en naar school?

  In eerste instantie zijn de ouders/verzorgers van een kind zelf verantwoordelijk voor het vervoeren van het kind naar school. Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Of als de ouders/verzorgers hun kind niet zelf naar school kunnen brengen. Bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. De gemeente zorgt voor vervoer naar de dichtstbijzijnde school. 

  2) Wie kan een voorziening leerlingenvervoer aanvragen?

  Ouders/verzorgers van leerlingen uit de volgende gemeentes kunnen een aanvraag leerlingenvervoer indienen:

  • Maastricht
  • Meerssen
  • Valkenburg
  • Eijsden-Margraten
  • Gulpen-Wittem
  • Vaals 

   De persoon of de instantie waar het kind verblijft (ook als het kind hier niet als inwonend staat ingeschreven) moet de aanvraag indienen.

  3) Moet ik ieder schooljaar een nieuwe aanvraag indienen?

  Ja, u moet voor ieder nieuw schooljaar een nieuwe aanvraag indienen. Behalve als uw kind naar 1 van de volgende scholen gaat:

  • De Maasgouw 
  • SO Encanto (Adelante)
  • SO Parkschool
  • SO St. Jan Baptist (Kerkrade)
  • SO Jan Baptist (Maastricht)
  • SO Catharinaschool 

  Sociale Zaken Maastricht Heuvelland is gestart met een nieuwe werkwijze om leerlingenvervoer voor een langere periode dan telkens één schooljaar toe te kennen. Lees meer hierover in het uitklapmenu op deze pagina onder ‘Leerlingenvervoer voor langere tijd’.

  4) Kan mijn kind vanuit twee adressen vervoerd worden?

  Dit is uitsluitend aan de orde bij co-ouderschap. In dit geval dienen beide ouders/verzorgers een aanvraag in. Beide aanvragen worden afzonderlijk van elkaar beoordeeld. Indien één van de ouders niet voldoet aan de gestelde criteria kan het voorkomen dat hij/zij geen voorziening krijgt toegekend.

  5) Kan een kind op een ander adres uitstappen dan waar het is opgehaald?

  Leerlingenvervoer is bedoeld voor het vervoer vanaf het verblijfadres naar de onderwijsinstelling en terug. Vervoer naar bijvoorbeeld buitenschoolse opvang of oppasadressen valt hier niet onder.

  6) Hebben kinderen met een tijdelijke handicap recht op een vervoersvoorziening?

  Het recht op vervoer bestaat voor kinderen met een structurele of tijdelijke handicap. Als een handicap langer duurt dan 3 maanden, dan beoordeelt de gemeente of het kind recht heeft op leerlingenvervoer. In dit geval dient u een medische verklaring (bijvoorbeeld van een specialist of arts) bij de aanvraag toe te voegen.

  7) Mijn kind gaat stage lopen, is er vervoer van en naar het stageadres mogelijk?

  Dit is mogelijk als:

  • de stage onderdeel is van de opleiding dat het kind volgt
  • het kind een voorziening leerlingenvervoer heeft gekregen naar die onderwijsinstelling. Voeg dan het stagecontract bij dat door het stagebedrijf, de onderwijsinstelling en de stagiair (of <18 jaar door een wettelijke vertegenwoordiger) is ondertekend.

  8) Naar welke onderwijsinstellingen kan er leerlingenvervoer worden toegekend?
  Als leerlingenvervoer wordt toegekend, is dit naar de dichtstbijzijnde toegankelijke onderwijsinstelling.

  9) Waar kan ik wijzigingen (bijvoorbeeld een verhuizing) in de situatie van mijn kind doorgeven?

  Wij ontvangen wijzigingen liefst zo snel mogelijk per mail leerlingenvervoer [at] maastricht.nl (leerlingenvervoer[at]maastricht[dot]nl)

  10) Wat gebeurt er als ik een wijziging te laat doorgeef?

  Geeft u een wijziging te laat door? De (eventueel gewijzigde) vergoeding gaat in vanaf de datum dat u het doorgeeft. Dus u krijgt geen vergoeding met terugwerkende kracht.

  Ouders krijgen vergoedingen nu vanaf datum aanvraag.  Het advies is daarom om bij wijzingen de verandering in vergoeding vanaf de datum van het doorgeven van de wijziging in te laten gaan (dus niet met terugwerkende kracht, bijvoorbeeld als kind al verhuisd is) of als de wijziging in de toekomst ligt (bijvoorbeeld door verhuizing), dan vanaf de datum dat het kind daar woont/naar de andere school gaat.

  11) Hoe kan ik mijn Arriva abonnement (Voor Elkaar Pas) opladen?

  Heeft uw kind of heeft u zelf (als begeleider) een openbaar vervoer abonnement voor leerlingenvervoer? Deze pas van Arriva wordt ook wel de Voor Elkaar Pas genoemd. Bekijk hoe u deze kunt opladen.

 • Leerlingen die onderwijs volgen bij de volgende instellingen komen in aanmerking:

  • scholen voor basisonderwijs (BO)
  • scholen voor voortgezet onderwijs (VO)
  • speciale scholen voor basisonderwijs (SBO)
  • speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
  • andere scholen zoals ZMLK, ZMOK, mytyl- en tyltylonderwijs, scholen voor zintuiglijk gehandicapten en meervoudig gehandicapten (mg)

  De gemeente wil dat leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig van en naar school kunnen reizen. Het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer wordt daarom gestimuleerd. Valt de afstand van huis naar school buiten de kilometergrens, dan ontvangen de ouders een voorziening op basis van openbaar vervoer (Voor Elkaar Pas van Arriva) mits de reistijd per fiets niet korter is dan de reistijd met het openbaar vervoer. Soms beslist de gemeente aangepast/georganiseerd vervoer in te zetten, zoals een taxi of schoolbus. U krijgt dan geen financiële vergoeding meer, maar uw kind kan dan gebruikmaken van het vervoer met een busje.

  Berekening reisafstand en kilometergrens
  Voor het berekenen van de afstand tussen huis en school gebruikt de gemeente de routeplanner van Google Maps. Elke gemeente hanteert een eigen kilometergrens waarin geen vervoer wordt geregeld, tenzij uw kind een structurele handicap heeft. Gaat uw kind naar een school voor Speciaal Basisonderwijs (SBO)? Dan is de kilometergrens 6 kilometer voor kinderen in Gulpen-Wittem, 3 kilometer voor kinderen in Maastricht en 1 kilometer in andere gemeentes. Gaat uw kind naar het Speciaal Onderwijs (SO)? De grens is dan 6 kilometer als u in Gulpen-Wittem woont en 1 kilometer in alle andere gemeenten.

  Het formulier vervoersadvies school moet door de directeur van de school ingevuld worden. De school verklaart met de schoolstempel dat uw kind onderwijs volgt op deze school. Verder kan de school aangeven of uw kind naar hun oordeel wel of niet zelfstandig dan wel onder begeleiding naar school kan reizen. We vragen in dit formulier ook naar een duidelijke onderbouwing van de school met betrekking tot het afgegeven advies. We raden u aan dit formulier eerst door de school te laten invullen. Dan kunt u het meesturen met uw aanvraag bij de gemeente. Doet u uw aanvraag digitaal, scan het ingevulde vervoersadvies van de school dan in en stuur het mee.

 • Als uw kind een voorziening Leerlingenvervoer krijgt, kan de gemeente om een eigen bijdrage vragen. Dit hangt af van uw inkomen.

  Bij de berekening van de eigen bijdrage wordt uitgegaan van de tarieven voor het openbaar vervoer en de voor het schooltype geldende kilometergrens.

 • Zodra wij uw complete aanvraag ontvangen, nemen wij binnen 8 weken een besluit. De gemeente kan deze termijn met 4 weken verlengen wanneer er (nog) geen besluit kan worden genomen. Bijvoorbeeld wanneer er extern medisch advies (bij Salude) opgevraagd moet worden.

 • Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Als u het daarna niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank. 

 • Sociale Zaken Maastricht Heuvelland is gestart met een nieuwe werkwijze om leerlingenvervoer voor een langere periode dan telkens één schooljaar toe te kennen. Dit pakken we in fases op.

  In de eerste fase kunnen leerlingen van onderstaande scholen vanaf schooljaar 2023-2024 in aanmerking komen voor een toekenning leerlingenvervoer voor de gehele schoolperiode. Hierdoor hoeft niet ieder jaar opnieuw leerlingenvervoer aangevraagd te worden. 

  • De Maasgouw
  • SO Encanto (Adelante)
  • SO Parkschool
  • SO Sint Jan Baptist (Kerkrade)
  • SO Sint Jan Baptist (Maastricht)
  • SO Catharinaschool 
  Hoe werkt dit?

  Vanaf 1 mei kunt u leerlingenvervoer aanvragen via het aanvraagformulier op deze webpagina, aangevuld met het vervoersadvies van school. Op basis van uw aanvraag bepalen wij of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer. Is dit zo, en volgt uw kind onderwijs op een van de bovenstaande scholen, dan wordt het leerlingenvervoer voor de hele schoolperiode toegekend. Hoe lang deze periode precies duurt, leest u in de beschikking die u ontvangt. Wanneer uw kind het speciaal onderwijs verlaat, wisselt van school, of verhuist, moet u dit doorgeven aan de administratie van leerlingenvervoer van de gemeente Maastricht.

  Overige scholen

  Het gaat dus om de eerste fase. Voor de leerlingen van de overige scholen geldt deze werkwijze (nog) niet. De mogelijkheden voor de leerlingen van de overige scholen worden in een latere fase onderzocht. Indien hier iets in wijzigt, zullen wij dat op tijd laten weten.

 • Soms vraagt de gemeente medisch advies over het kind. Dit gebeurt door onze partner 'Salude'. Deze organisatie voert de taken uit die de GGD eerst deed. 

  Heeft u er bezwaar tegen dat Salude eventueel informatie opvraagt bij uw huisarts of specialist? Geef dit dan aan op het aanvraagformulier.