Bomen kappen, vergunning

Wilt u op uw eigen terrein een boom kappen die op borsthoogte een stamdiameter van 15 cm of meer heeft? Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig.

Hoe werkt het?

Een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen (kapvergunning) vraagt u aan via het Omgevingsloket.

Nodig bij uw aanvraag:

 • een situatietekening op schaal waarop staat aangegeven waar de boom precies staat
 • foto's van de boom of bomen die u wilt kappen
 • een motivatie waarom u de boom wilt kappen
 • eventueel een voorstel voor herbeplanting
  (In uw vergunning staat altijd een verplichting tot herbeplanting)

Streng kapbeleid

Maastricht heeft opvallend weinig bomen ten opzichte van andere gemeenten; 29 bomen per 100 inwoners. Terwijl het landelijke gemiddelde ligt op 52 bomen per 100 inwoners. Daarom voeren wij een streng kapbeleid gericht op het behoud van bomen. Tijdelijke overlast van bomen zoals bladeren, schaduw, luizen, stuifmeelkorrels, bloesem, vruchten, zaden en dergelijke zijn geen redenen voor snoei of kap.

De Wet Natuurbescherming is per 1 januari 2024 vervallen en is overgegaan in de Omgevingswet. Voor alle bomen en heesters geldt dat u rekening moet houden met de verbodsbepalingen uit deze wet. Deze wet bepaalt onder andere dat broedende vogels en hun nesten niet verstoord mogen worden. Bomen waarin beschermde vogelsoorten (zoals bijvoorbeeld de boomvalk) jaarrond verblijven en/of hun nest hebben, mogen helemaal niet gekapt worden.

Gemeentelijke bomen

Meer informatie over het beheer en behoud van bomen op gemeentelijke grond vindt u op de pagina bomen.

  • voor het kappen of verplanten van bomen of struiken met een diameter groter dan 15 cm. Dit heeft u gemeten op 130 cm boven het maaiveld (borsthoogte).
  • voor het kappen of verplanten van bomen of struiken in gebieden die door de gemeente zijn aangewezen. Dit kunt u terugvinden in de Bomenverordening Maastricht 2000.

  Soms krijgt u de vergunning alleen als u een nieuwe boom plant met dezelfde waarde als de gekapte boom. Hiervoor kunt u de berekening maken via de website van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB).

  Uw verzoek wordt afgewezen als de boom:

  • geen hinder oplevert
  • bijzonder is voor een straat of buurt
  • onderdeel uitmaakt van een rij bij elkaar horende bomen
  • een monumentale status heeft
 • Tarief 2024

  Een omgevingsvergunning voor het omhakken van bomen kost: € 58,45.

 • De beslissing over een gewone omgevingsvergunning krijgt u binnen 8 weken. Deze termijn mag eenmaal worden verlengd met 6 weken.

  Heeft het kappen een groot risico voor de omgeving? Of zijn er schadelijke gevolgen te verwachten voor beschermde planten- en dierensoorten of natuurgebieden? Dan geldt de uitgebreide procedure. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze mag met 6 weken verlengd worden.

  Let op: De vergunning treedt na 6 weken in werking. Pas daarna mag u de boom kappen.

 • Bij de omgevingsvergunning die de gemeente verleent zijn 2 procedures: 

  1. een gewone (reguliere) procedure
  2. een uitgebreide procedure
  Gewone procedure

  Bij de gewone procedure maakt u eerst bezwaar bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. U kunt tegen de uitspraak van de rechter in hoger beroep gaan. Dit doet u bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Uitgebreide procedure

  Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.