Omgevingsvergunning voor het milieu

Als uw bedrijf schade veroorzaakt aan het milieu dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Vergunning of melding

U heeft niet altijd een vergunning nodig. Soms volstaat een milieumelding bij de gemeente. U kunt dit checken via het Omgevingsloket online of tijdens het vooroverleg met een adviseur van de gemeente. U heeft meestal een vergunning nodig als uw bedrijf:

 • veel energie verbruikt
 • de lucht vervuilt
 • geluidsoverlast veroorzaakt
 • geuroverlast veroorzaakt

Gevolgen voor de natuur

Als uw bedrijf nadelige gevolgen heeft voor de natuur dan moet u dit aangeven in uw vergunningsaanvraag. Het kan zijn dat u dan een natuurbeschermingsvergunning of -ontheffing moet aanvragen bij de provincie. Uw adviseur kan u precies uitleggen welke vergunning u nodig heeft.

 • Een omgevingsvergunning voor het milieu vraagt u gratis aan. Houd wel rekening met bijkomende kosten, bijvoorbeeld:

  • plattegrondtekening
  • een geluids- en/of een bodemonderzoek
  • een omgevingsvergunning
  • plankosten

  Voor deze kosten geldt een maximum bedrag. Meer informatie hierover vindt u in de tarieventabel van de Legesverordening fysieke diensten 2021.

 • Houd rekening met een termijn van 26 tot 32 weken. De aanvraag en ontwerpvergunning worden na publicatie 6 weken ter inzage gelegd. U kunt dan reageren. Na de inzagetermijn wordt de definitieve vergunning gepubliceerd en volgt er nog een inzagetermijn van 6 weken.

 • Degenen die gereageerd hebben op de aanvraag en ontwerpvergunning, kunnen beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.