Evenementenbeleid

Evenementen zijn belangrijk voor Maastricht. Ze brengen leven in de brouwerij en zorgen voor extra bezoekers, klandizie en werkgelegenheid bij winkels en horeca. Bovendien zijn evenementen belangrijk voor het imago van Maastricht:  een internationale (studenten)stad waar het fijn wonen, werken, studeren en recreëren is.

Evenementenbeleid in 2023 aangepast

Elke paar jaar bekijken we of het beleid nog voldoet. Dat hebben we in 2023 ook gedaan en dat heeft geleid tot enkele aanpassingen. Om ervoor te zorgen dat we de overlast beperken en de positieve kanten van evenementen goed tot hun recht kunnen komen. Zo biedt het evenementenbeleid handvatten en helpt het zorgen voor draagvlak bij bewoners en ondernemers. Bekijk het aangepaste beleid, de verordening en de uitvoeringsregeling schaarse evenementen.

 

Balans zoeken

Evenementen kunnen ook een negatieve kant hebben. Denk bijvoorbeeld aan (verkeers)drukte, parkeer- en geluidsoverlast. Daar komt bij dat evenementen die niet passen bij de stad het imago verslechteren. Op lange termijn leidt dit tot verlies van bezoekers en werkgelegenheid. We zoeken dan ook voortdurend naar een goede balans. Het evenementenbeleid biedt handvatten en zorgt voor draagvlak bij bewoners en ondernemers. 

Kiezen en delen

Op elk plein zijn jaarlijks 50 dagen evenementen toegestaan. Met uitzondering van het Vrijthof: daar geldt een grens van 60 dagen. De tijd die nodig is voor opbouwen en afbreken rekenen we niet mee. Via een ‘Jaarprogramma Evenementen’ houden we overzicht en maken we heldere keuzes. Waar mogelijk beperken we geluidhinder met technische oplossingen. En om ervoor te zorgen dat de stad bereikbaar blijft tijdens grote evenementen, werken we samen met Zuid-Limburg Bereikbaar.

Jaarprogramma evenementen

In het jaarprogramma staan de data en locaties van evenementen die het komende jaar in Maastricht plaatsvinden. Evenementen die in het jaarprogramma zijn opgenomen, hebben voorrang op overige evenementen. Bij het vaststellen van het jaarprogramma letten we vooral op leefbaarheid. Evenementen die bijdragen aan het Maastrichtse imago en beleid krijgen voorrang. Dat geldt ook voor grote evenementen die al sinds jaar en dag op het Vrijthof plaatsvinden. Tegelijkertijd sturen we op nieuw aanbod. Met een voorkeur voor evenementen door en voor jongeren, studenten, internationale inwoners, artiesten en designers. Nieuwe locaties in en rondom het Sphinxkwartier, Tapijn en de Groene Loper passen daar prima bij en ontlasten de binnenstad.  

Wilt u uw evenement aanmelden voor het jaarprogramma? Doe dat dan bij voorkeur vóór 15 september van het jaar voorafgaand aan het jaarprogramma. Na 15 september kunt u uw evenement voor het jaar erna nog wel doorgeven, maar dan wordt geen voorrang meer verleend. U moet zich dan schikken naar hetgeen al op het jaarprogramma staat.

Ga voor een overzicht van evenementen en activiteiten naar www.bezoekmaastricht.nl

Vergunning nodig?

Wilt u een klein evenement - zoals een buurtfeest of rommelmarkt organiseren? Dan moet u dit melden bij de gemeente Maastricht. Voor grotere evenementen is (meestal) een vergunning* nodig. Een vergunning kan alleen worden verleend als het evenement eerst op het jaarprogramma is geplaatst. Lees meer over de te doorlopen stappen: Wat moet u doen als u een evenement wilt organiseren in Maastricht?

* Op grond van de wet Bibob (wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door openbaar bestuur) kan bij een vergunningaanvraag een Bibob-Quickscan of een uitgebreid Bibob-onderzoek volgen.